Държавен изпит по право

Конспект за държавните изпити по право

Гражданскоправни науки /ГПН/ - Конспект
Наказателноправни науки /НПН/ - Конспект
Публичноправни науки /ППН/ - Конспект


Лекции


1. ГРАЖДАНСКОПРАВНИ НАУКИ
1. Понятие и система на гражданското право
2. Източници на гражданското право.
3. Правоотношения в гражданското право.
4. Физически лица
...общо 93 теми.
Към темите оттук:


2. НАКАЗАТЕЛНОПРАВНИ НАУКИ

1. Наказателноотговорни лица - субект на престъплението, вменяемост и невменяемост. Особени правила относно наказателната отговорност на непълнолетните.
2. Понятие за престъплението. Престъплението като деяние, престъпен резултат, причинна връзка. Обществена опасност и противоправност на престъплението.
...  общо 38 теми.
Към темите оттук: 


3. ПУБЛИЧНО-ПРАВНИ НАУКИ

1. Конституционализмът-възникване, развитие и същност. Основни начала на Конституцията на Република България от 1991 г. 
2. Учение за конституцията. Учредителна власт. Конституцията като юридически акт. 
3. Конституционни основи на политическата система. Държава, гражданско общество, личност. Конституционноправен статус на политическите партии.
...общо 66 теми.
Към темите оттук:


4. НОРМАТИВНИ АКТОВЕ ЗА АДВОКАТУРАТА

1. Придобиване права на адвокат: а) положителни предпоставки б) ограничения в) обжалване на решението на адвокатския съвет.
2. Упражняване на адвокатската професия: а) понятие и ограничения б) адвокатско пълномощно.
3. Права на адвоката.
...общо 15 теми.
Към темите оттук: