Избирателни системи и процедури 2021

Лекции по Избирателни системи и процедури
Съдържание:

1. Избирателно право – същност, характеристика, историческо развитие.
2. Българско изборно законодателство.
3. Принципи на избирателното право.
4. Същност и елементи на избирателната система.
5. Политически и избирателни системи.
6. Политическо представителство и политически партии.
7. Видове избирателни системи.
8. Мажоритарни (мнозинствени) избирателни системи.
9. Пропорционални избирателни системи.
10. Смесени избирателни системи.
11. Изборен процес.
12. Насочване на изборите. Образуване на избирателни райони.
13. Съставяне на избирателни списъци. Образуване на избирателни комисии.
14. Регистрация на кандидати.
15. Предизборни кампании.
16. Финансиране на предизборни кампании и контрол.
17. Гласуване и отчитане на изборните резултати.


Лекции по Избирателни системи и процедури (вариант 2)
Съдържание:

1. Избори и избирателно право. Същност на избирателната система. Историческо развитие. Българско и чуждо законодателство.
2. Избирателна система. Определение.
3. Същност и елементи на избирателната система.
4. Принципи на избирателната система.
5. Видове избирателни системи.
6. Мажоритарна избирателна система.
7. Пропорционална избирателна система.
8. Смесени избирателни системи.
9. Особености на националната изборна система.