Екологично право 2021

Лекции по Екологично право
Съдържание:

І. Национална правна уредба
1. Понятие и предмет на екологичното право.
2. Развитие на българското законодателство в областта на околната среда.
3. Държавна политика в областта на околната среда.
4. Управление на околната среда.
5. Законът за опазване на околната среда – основни цели и принципи.
6. Правото на информация за състоянието на околната среда.
7. Екологична оценка /ЕО/ и Оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/.
8. Контролът върху състоянието на околната среда.
9. Финансиране на мерките за опазване на околната среда.
10. Отговорности при замърсяване или друго увреждане на околната среда.
11. Опазване на въздуха от замърсяване.
12. Опазване на водите от замърсяване.
13. Опазване на почвата от замърсяване.
14. Статут на защитените територии.
15. Управление на отпадъците.
16. Мерки за опазване на българското черноморско крайбрежие.

ІІ. Международноправни аспекти за опазване на околната среда
17. Сътрудничество на глобална основа в областта на околната среда.
18. Европейско сътрудничество в областта на околната среда.
19. Политика на ЕС в областта на околната среда.
20. Законодатлество на ЕС в областта на околната среда.
21. Управление на околната среда в ЕС.
22. Международни организации и институции имащи отношение към проблемите на околната срада.
23. Двустранни договорености на България в областта на околната среда.
24. Регионали договорености в областта на околната среда, по които участва България.
25. Международни договорености за опазване на морската среда от замърсяване.
26. Защита на озоновия слой.
27. Проблеми свързани с климатичните промени.
28. Международноправна уредба на въпросите за екологичната информация, общественото участие при вземането на решения и достъпа до правосъдие.