Авторско право 2021

Лекции по Авторско право
Съдържание:

1. Възникване и развитие на авторскоправната закрила.
2. Развитие и източници на българското авторско право.
3. Поява и развитие на международноправната закрила на авторското право. Обща характеристика на Бернската конвенция.
4. Универсална конвенция за авторско право. Особености на англо-американското и континенталното разбиране за авторско право
5. Обекти на закрила - според международните договори и според българския ЗАвтПСП
6. Особени закриляни обекти.
7. Носители на авторско право: автори, съавтори, наследници.
8. Носители на авторско право върху непубликувани произведения, върху филми, върху особени видове обекти на авторското право.
9. Колективно управление на авторско право.
10. Съдържание на авторското право общи положения. Неимуществени права: според Бернската Конвенция и според българския закон.
11. Имуществени права: според Бернската Конвенция и Договора на СОИС за авторско право.
12. Имуществени права според ЗАатПСП.
13. Ограничения на авторското право.
14. Времетраене на авторското право
15. Авторски договори: принципът на договорна свобода.
16. Издателски договори.
17. Договори за публикуване на произведения в периодичния печат.
18. Други авторски договори: договор за публично представяне; публично изпълнение; възпроизвеждане и разпространение на звукозаписи.
19. Договори за създаване и използване на филми и други аудиовизуални произведения. Договори за използване на компютърни програми.
20. Закрила на сродните права: международноправна уредба.
21. Закрила на сродните права в българското право: права на артистите изпълнители.
22. Права на продуцентите на звукозаписи. Права на филмовите продуценти.
23. Права на радио- и телевизионните организации.
24. Права на производителите на база данни.
25. Защита на авторско право и сродните му права: наказателноправна защита.
26. Защита на авторско право и сродните му права: гражданскоправна защита.
27. Защита на авторско право и сродните му права: мерки на границата. Административно-наказателни разпоредби.
28. Директиви хармонизиращи авторското право в ЕС.
29. Договорите на СОИС за авторско право и за изпълненията и звукозаписите от 1996 г.
30. Споразумение за свързаните с търговията права върху интелектуалната собственост (ТРИПС).