Административно и териториално устройство 2021

Лекции по Административно и териториално устройство
Съдържание:

1. Същност на понятието териториално устройство. Принципи на териториалното устройство.
2. Нормативна основа за устройството на територията. Органи по устройството на територията.
3. Устройство на територията. Видове територии.
4. Кадастрални планове. Понятия и историческо развитие.
5. Кадастър. Кадастрални карти и планове.
6. Територия на поземлен имот.
7. Застрояване на териториите и поземлените имоти. Видове застрояване. Параметри. Отклоняване.
8. Характеристики на административно – териториалното деление на България.
9. Видове териториално-административни единици.
10. Административния и икономически подход за подялба на територията.
11. АТД и АТ единици
12. Икономическо райониране и икономически райони
administrativno-i-teritorialno 13. Местни финансии. Характеристика и особености. Автономия на местните бюджети и механизма за нейното реализиране.
14. Административно-териториално устройство и въвеждането на специфични форми на райониране на територията.
15. Райониране за целите на регионалната политика на страната.
16. Нормативна рамка на устройството на територията.
17. Видове устройствени планове (УП). Устройствени схеми (УС).
18. Общи устройствени планове (ОУП).
19. Подробни устройствени планове (ПУП).
20. Процес на строителство. Разрешаване на строителство. Отчуждения и обезщетения.
21. Незаконно строителство.
22. Индивидуални административни актове в строителството.
23. Контрол в строителството.
24. Строителен надзор. Лицензи и удостоверения за осъществяване на дейността.
25. Процедура за лицензиране на лицата, упражняващи строителен надзор при изграждане на обектите. Издаване на удостоверения.
26. Национална стратегия за регионално развитие на Република България за периода 2005-2015 г.
27. Цели на социално-икономическото и пространствено развитие на София.
28. Европейска практика и прилагане на положителния опит на европейски държави.