9. Адвокатура. Права и задължения на адвоката.

Адв.професия е дейност/КРБ/,за правно съдействие и защита на свободите,правата и зак.интереси на ФЛ и ЮЛ.Осъществява се в съответствие с принципите на независимост,изключителност,самоуправление и самоиздръжка.Адвокатът се ръководи от зак.интереси на клиента,и ги защитава по най-добрия начин със зак.средства.Адвокат може да бъде лице, положило клетва и вписано в регистъра на адв.колегия. Всеки дееспособен бълг.гражданин може да стане адвокат, при условия:
 да има завършено висше юридическо образование
 да има придобита юридическа правоспособност
 да има най-малко две години юридически стаж
 да е положил предвидения в този закон изпит, освен ако е доктор по право
 да притежава необходимите нравствени и проф.качества
Придобилият юрид. правоспособност,без 2 год. Юрид. стаж, може да упражнява дейност като младши адвокат при условията на Зак. за адвокатурата.Не може да бъде адвокат:
 осъденият като пълнолетен на ЛС за умишлено престъпление от общ х-р;
 лице, поставено под запрещение или страдащо от душевна болест, която представлява трайна пречка за упражняване на адвокатската професия.
Подава се молба до адв.съвет за приемане в адвокатската колегия,със съотв.документи. Решението или мълчаливият отказ на адв.съвет могат да се обжалват от кандидата и от контр. съвет ч/з адв. съвет пред ВАС в 14-дн.срок от съобщението.Жалбата се изпраща от адв.съвет на Висшия адвокатски съвет в 3дн срок от постъпването.ВАС разглежда жалбата по същество и решение в 1м.срок от постъпването й. Непроизнасянето в срок е мълчалив отказ и подлежи на обжалване от кандидата и от Висшия контролен съвет в 14-дн.срок от получаване на съобщението пред ВКС. Жалбата се подава ч/з ВАС,и в 3дн срок изпраща преписка на ВКС.ВКС разглежда жалбата в 3чл.състав,в откр.съд.заседание с призоваване на кандидата и представител на ВАС и се произнася с окончателно решение. Изпитът се провежда в 2 сесии год. пред комисия,определена с заповед на председателя на ВАС в състав: 5 чл.адвокати,от които 2 са хабилитирани преподаватели/научни работници по правни науки.Председа. на комисията е представител на ВАС. Успешно издържалите изпита и лицата се вписват след полагане на клетва. В 14дн срок след полагане на клетва адвокатът се вписва в регистъра на адв.колегия и в Единния регистър на адв.при ВАС. След вписването 14-дн.срок адв.съвет издава адв. карта по образец, установен с решение на ВАС.
Правоспособен юрист с юрид.стаж под 2 г,отговарящ на изискванията,се вписва като младши адвокат въз основа на решение на адв.съвет.Към адв. колегии се създава регистър на младшите адвокати. След 2г. младшият адвокат придобива правата на адвокат и му се издава карта на адвокат.Адвокатът временно преустановява,когато бъде избран на длъжност, не съвместима с упражняването на адв.професия,и поради болест или др.основателна причина.При временно преустановяване адвокатът заплаща вноските към адв. съвет и ВАС,освен поради болест. Временното преустановяване,и възобновяването му се вписват в регистъра на адв. колегия и в Единния регистър на адвокатите въз основа на заявление на адвоката.
Упражняването на адвокатската професия включва: - устни и писмени консултации и становища по въпроси на правото ; изготвяне на всякакви книжа - молби, тъжби, заявления, жалби и други, свързани с възложената от клиента работа ; представителство на доверителите и подзащитните и защита на правата и законните им интереси пред органите на СВ, адм. органи и служби, както и пред ФЛ и ЮЛ.
Пред ВКСи ВАС страните могат да бъдат представлявани и защитавани от адвокати с най-малко 5г.Юрид. стаж. Адвокатът представлява своя клиент въз основа на писмено пълномощно.Упълномощаването пред съд може да бъде извършено и устно в съд.заседание.Тогава то се вписва в протокола от съд.заседание. Адвокатът може въз основа на устно упълномощаване да извърши неотложни действия,когато това се налага за запазването на правата и законните интереси на клиента. Има право да преупълномощава друг адвокат с правата по първоначалното пълномощно със съгласието на клиента.
Адвокатите могат да образуват адв. Дружество то е ЮЛ.Адвокати и адв. дружества могат да обединяват дейността си ч/з д-р за съдружие. Д-рът се сключва в писмена -ма и се регистрира в адв.съвет.Посочва задължително общ адрес на съдружниците,за съдебен адрес. Към ОС има регистър на адв. дружества.
Адвокатите членуват в адвокатска колегия - е ЮЛ и се състои от вписаните в регистъра й адвокати. Висшият адв.съвет с решение определя районите и седалищата на адвокатските колегии, както и тяхното преобразуване и закриване.По изключение с решение на Висшия адв. съвет в района на един окр. съд може да се определи седалище и на повече от една адв. колегия. Органи на адв. колегия са: общо събрание, адвокатски съвет, контролен съвет, дисциплинарен съд и председател на адв.колегия.
Адвокатските съвети водят регистри на адвокатите, мл.адвокати,адв.сътрудници, адв. дружества и на чуждестр.адвокати, допуснати да упражняват адв.професия на територията на РБ под наименованието в държавата, в която е придобита адв.правоспособност. Правилата за водене на регистрите се определят с наредба на ВАС.
Висши органи на адвокатурата: Общо събрание на адвокатите, ВАС, Председателят на Висшия адв. съвет, Висшият контролен съвет, Висшият дисциплинарен съд.
ВАС води единни адв. регистри за адвокати,за мл.адвокати,за адв.дружества и за чуждестр.адвокати. Правилата за водене на регистрите се определят с наредба на ВАС. В единните регистри се вписват предвидените в зак.обстоятелства въз основа на данни от регистрите на адв. съвети.
Права и задължения на адвоката. Пред съда, органите на досъд. производство, адм. органи и др.служби в страната адвокатът е приравнен със съдията по отношение на дължимото му уважение и съдействие като на съдия.Ако на адвокат по повод упражняване на професията не е оказано дължимото уважение и съдействие,адв.съвет по негово искане или свой почин оправомощава един от чл.на колегията да извърши проверка по случая заедно с представител на съда, органа на досъд. производство, адм. орган или служба.
Адвокатът има свободен достъп и може да прави справки по дела, да получава копия от книжа и сведения с предимство в съда, органите на досъд.производство,адм.органи и други служби в страната и навсякъде, където е необходимо, само въз основа на качеството си на адвокат, ч/з представяне на адвокатска карта.
Адвокатът в кръга на работата си има право да заверява преписи от документи, предоставени във връзка или по повод защитата на правата и законните интереси на негов клиент. Пред съда и органите на досъд. производство, както и пред всички други органи те имат силата на официално заверени документи. Адвокатските книжа,досиета, ел.документи, компютърна техника и др.носители на информация са неприкосновени и не подлежат на преглеждане, копиране, проверка и изземване.
Адвокатът не може да бъде разпитван в процесуално качество относно: разговорите и кореспонденцията му с клиент; разговорите и кореспонденцията му с друг адвокат; делата на клиент; факти и обстоятелства, които е узнал във връзка с осъществяваната защита и съдействие.
Адвокатът има право да се среща насаме с клиента си, вкл.когато той е задържан под стража или ЛС.
Защитникът не може да се откаже от поетата защита, освен ако стане невъзможно да изпълнява задълженията си по независещи от него причини. В последния случай защитникът е длъжен да уведоми подзащитния си, за да може той да организира защитата си. Повереникът може да се откаже от поетата защита по уважителни причини, като уведоми за това доверителя си.
Адвокатът има право на възнаграждение за своя труд. Размерът на възнаграждението се определя в договор между адвоката и клиента. При липса на д-р, по искане на адвоката или клиента адвокатският съвет определя възнаграждение съгласно наредбата на Висшия адвокатски съвет. За вземанията си, произтичащи от неизплатени възнаграждения и разноски, той може да поиска издаване на заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК, независимо от техния размер. Адвокатът има право да удържи от постъпилите от или за неговия клиент средства сумата за своите разходи, доколкото те не са покрити от получени аванси, но е длъжен да представи отчет на клиента.
Адвокатът се ръководи от върховенството на закона и е длъжен да защитава правата и зак. интереси на клиента си по най-добрия начин.Точно да осведоми своя клиент за неговите права и задължения. Да бъде безкористен и независим при изпълнение на професионалните си задължения.Да не допуска въздействие и влияние при осъществяване на дейността си както от неговите лични интереси, така и от трети лица и техните интереси.Адвокатът е длъжен да има кантора в населеното място в района на адв. колегия, чийто член е. Адресът на кантората се заявява за вписване в адв. съвет. Длъжен е да влиза в съд.заседание облечен с тога,изискванията за която се определят с решение на ВАС.
Адвокатът не може да бъде повереник или защитник на страна по дело, по което е бил съдия, съд. заседател, прокурор, следовател или е съпруг,роднина по права линия без ограничение, по съребрена линия до 4та степен или по сватовство до 3та степен на съдия, съд. заседател, прокурор или следовател по делото. Не може да представлява или защитава едновременно и двете страни по делото, както и да приема едно и също дело от едната и от др. страна последователно,освен когато страните нямат противоречиви интереси и са дали своето съгласие. Той не може да представлява или да защитава една от страните и тогава, когато по същото дело е давал съвети на другата страна. Съдружниците адвокати не могат да представляват или да защитават и двете страни. Адвокатът е длъжен да пази тайната на своя клиент без ограничение във времето.Няма право като свидетел да разкрива обстоятелства,които са му били поверени в качеството му на такъв от негов клиент или от др. адвокат относно клиент. Длъжен е да пази книжата по делата, по които е бил повереник или защитник, в продължение на 5 г. от приключването им.
Адвокатът е длъжен ежемесечно да заплаща дължимите вноски към адвокатския съвет и към ВАС. При напускане на колегията той е длъжен да уведоми писмено адв. съвет, за да бъде заличен от списъка след внасяне на дължимите вноски към адв. колегия и ВАС, както и да обяви начина, по който е приключил изпълнението на задълженията си по поверените му дела. Едновременно с уведомлението адвокатът връща адв.си карта.За неизпълнение на задълженията си адвокатът и мл. адвокатът носят дисциплинарна отговорност. Дисциплинарно производство се образува с решение на адв. съвет или на ВАС при писмено съобщение от държ. органи, ЮЛ или ФЛ, както и авторски публикации в медиите, в които се съдържат достатъчно данни за извършено дисциплинарно нарушение.