7. Държавни и частни съдебни изпълнители – статут и правомощия.

Държавните и частните съдебни изпълнители осъществяват по предвидения в закона начин принудителното изпълнение на подлежащите на изпълнение съдебни и други актове. В този смисъл тяхната дейност е част от дейността по правораздаване.
Държавните органи и длъжностните лица, организациите и гражданите са длъжни да оказват съдействие на държавния съдебен изпълнител при изпълнение на служебните му задължения. Ако противозаконно се пречи на държавния съдебен изпълнител да изпълнява задълженията си, той може да поиска съдействие от органите на полицията, а те са длъжни да му окажат веднага.
Държавни съдебни изпълнители има при районните съдилища. Броят на държавните съдебни изпълнители се определя от министъра на правосъдието. В районните съдилища, където няма държавен съдебен изпълнител, функциите му се изпълняват от районен съдия, определен от председателя на съответния съд, за което се уведомява министърът на правосъдието.
Назначаването на държавните съдебни изпълнители се извършва от министъра на правосъдието след провеждане на конкурс. Изискванията към държавните съдебни изпълнители са идентични с тези към съдиите. Освобождаването от длъжност на държавния съдебен изпълнител се извършва от министъра на правосъдието при:
пенсиониране по негово желание при влизане в сила на присъда с която е наложено наказание лишаване от свобода за умишлено престъпление
при трайна невъзможност да изпълнява задълженията си за повече от 1 г.
при тежко нарушение или системно неизпълнение на служебните задължения.
Ако държавен съдебен изпълнител бъде привлечен като обвиняем за престъпление от общ характер, той може временно да бъде отстранен от длъжност от министъра на правосъдието.
Частен съдебен изпълнител е лице, на което държавата възлага принудителното изпълнение на частни притезания. Държавата може да възлага на частния съдебен изпълнител и събирането на публични вземания. Районът на действие на ЧСИ съвпада с района на съответния окръжен съд. Камарата на ЧСИ е ЮЛ със седалище гр. София. При Камарата се води и съхранява Регистър на ЧСИ. Районът на действие на ЧСИ съвпада с района на действие на съответния окръжен съд. Статута, правомощията на ЧСИ се регламентират от Закона за ЧСИ. В определен район се открива едно място за ЧСИ на 30 000 жители. Към него може да има и помощник-ЧСИ.
Правоспособност на частен съдебен изпълнител може да придобие дееспособно физическо лице, което е български гражданин и отговаря на следните изисквания:
има висше юридическо образование;
придобило е юридическа правоспособност по Закона за съдебната власт;
има тригодишен юридически стаж;
не е осъждано на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер, независимо че е реабилитирано;
не е лишено от правоспособност на частен съдебен изпълнител;
не е лишено от правото да упражнява адвокатска професия или търговска дейност;
не е в производство по несъстоятелност, не е невъзстановен в правата си длъжник, обявен в несъстоятелност, и не е осъждано за банкрут;
издържало е конкурса за частен съдебен изпълнител.
За юридически стаж се зачита времето, през което лицето е работило на длъжност или е упражнявало професия, за която се изисква юридическо образование, включително стажът на лицата с висше юридическо образование, които работят на длъжност съдебен помощник във ВКС или Върховния административен съд, прокурорски помощник във Върховната касационна прокуратура или Върховната административна прокуратура, разследващ полицай с висше юридическо образование в системата на МВР или е разследващ полицай с висше юридическо образование в Министерството на отбраната.
ЧСИ е независим и при изпълнение на своите функции се подчинява само на закона. ЧСИ не може да бъде задържан при и по повод изпълнение на служебните му задължения, освен при заварено тежко престъпление. При задържане на ЧСИ или при привличането му като обвиняем за престъпление от общ х-р се уведомяват министърът на правосъдието и Съветът на камарата. ЧСИ не може да откаже извършването на изпълнителни действия, освен в случаите на родствена връзка или заинтересованост от изхода на производството.
ЧСИ има право на достъп до лични данни на длъжника, когато това е нужно за целите на изпълнението. Служебният архив на ЧСИ е неприкосновен и никой няма право на достъп до него без съгласие на частния съдебен изпълнител, освен в случаите, предвидени със закон. Частният съдебен изпълнител е длъжен да пази професионална тайна за обстоятелствата, станали му известни във връзка с работата, и не може да ги ползва за свое или чуждо облагодетелстване. Частният съдебен изпълнител е длъжен да спазва професионалната етика и да опазва престижа на професията.