5. Статут на съдиите, прокурорите и следователите. Дисциплинарна отговорност.

Съдиите, прокурорите и следователите се назначават, повишават, понижават, преместват и освобождават от длъжност с решение на ВСС, въз основа на което адм.ръководител издава акт за заемане на длъжността. Административни ръководители на органите на съдебната власт са:
председателят на ВКС, председателят на ВАС, Гл. прокурор
 директорът на Националната следствена служба
 председател на апелативен и на военно-апелативния съд, апелативен и военно-апелативен прокурор
 председател на окръжен, административен и на военен съд, окръжен и военно-окръжен прокурор и директор на окръжна следствена служба
 председател на районен съд и районен прокурор.
 Председателят на ВКС, председателят на ВАС и главният прокурор се назначават и освобождават от президента на републиката по предложение на ВСС за срок от седем години без право на повторно избиране. Президентът не може да откаже назначаването или освобождаването при повторно направено предложение. Процедурата за избор на кандидати за председател на ВКС и на ВАС и за главен прокурор се открива от ВСС, не по - рано от 2 месеца и не по - късно от 1 месец преди изтичане на мандата или в 7- дневен срок от настъпване на обстоятелство - основание за предсрочно освобождаване от длъжност.
За съдия, прокурор и следовател може да бъде назначено само лице, което:
 има само българско гражданство
 завършило е висше юридическо образование
 преминало е стажа, определен в ЗСВ
 придобило е юридическа правоспособност
 не е осъждано на лишаване от свобода за умишлено престъпление, независимо че е реабилитирано
 притежава необходимите нравствени и професионални качества съответстващи на правилата за професионална етика за съдиите, прокурорите и следователите
 не страда от психическо заболяване.
Назначените в органите на СВ съдии, прокурори и следователи стават несменяеми след навършване на 5-г стаж на съотв. длъжност и след атестиране с получена положителна комплексна оценка, последвано от решение на ВСС. В този срок се вкл.и прослуженото време като мл.съдия, мл.прокурор или мл. следовател.
Имунитета на съдиите, прокурорите и следователите се изразява в това, че при осъществяване на своите функции не носят наказателна и гражд.отговорност за техните служ.действия и за постановените от тях актове, освен ако извършеното е умишлено престъпление от общ х-р.
 Докато заема длъжността си съдия, прокурор и следовател не може да е: народен представител, кмет или общински съветник;
 не може да заема длъжност в държавни или общински органи и институции на Европейския съюз;
 не може да упражнява свободна професия или друга платена професионална дейност;
 не може да упражнява търговска дейност; не може да е съдружник, управител или да участва в органи на търговски дружества, кооперации или юридически лица с нестопанска цел, осъществяващи стопанска дейност, с изключение на професионални сдружения на съдии, прокурори или следователи;
 не може да получава възнаграждение за работа по д-р или по служ. правоотношение с държавна, общинска или обществена организация, търговско дружество, кооперация,ЮЛ. с нестопанска цел, ФЛ или ЕТ, с изкл. на научна, преподавателска дейност, изработване на проекти за нормативни актове, възложени от НС или изпълнителната власт, както и за упражняване на авторски права.
Съдиите, прокурорите и следователите не могат да членуват в синдикални организации извън с-мата на СВ, не могат да членуват в политически партии или коалиции, да извършват полит. дейност,и да участват в организации и да извършват дейности, засягащи независимостта им.
Дисциплинарна отговорност. Съдиите, прокурорите и следователите отговарят дисциплинарно при виновно неизпълнение на служебните им задължения. Дисциплинарните нарушения са:
-системно нарушаване на сроковете, предвидени в процесуалните закони
-извършване на действия, които неоправдано забавят производството
-нарушение на правилата за професионална етика
-извършване на действия, накърняващи престижа на СВ и неизпълнение на други служ. задължения.
Военните съдии, прокурори и следователи носят дисциплинарна отговорност и за нарушения, предвидени в спец.зак. и устави.Дисциплинарната отговорност се носи независимо от гражданската, нак.или адм. отговорност, ако за нарушението е предвидена такава. Дисциплинарно производство се образува в срок до 3 м. от откриване, но не по-късно от 2 г. от извършване на нарушението.
Дисциплинарната отговорност обхваща процедура по дисциплинарна отговорност на съдии, прокурорите и следователите. Дисциплинарни наказания: забележка,порицание,намаляване на труд. възнаграждение от 10 до 25 % за срок от 6 м. до 2г, понижаване в длъжност за срок от 6м до 3г и уволнение.
За несменяемите, адм. ръководители и техните заместници са:забележка,порицание и снемане от длъжност.
Наказанията за съдия-изпълнителите и съдиите по вписванията са: забележка, порицание и уволнение и се налагат от Министерството на правосъдието.За налагането на наказанията се определят докладни за случая и дисциплинарен състав, взема се писмено обяснение от лицето.При нужда се събират и др. доказателства. Дисциплинарния състав разглежда случая и излиза с решение, което предлага на ВСС. ВСС разглежда нарушението,вида на самото наказание и то се налага с мотивирано решение на ВСС с гласовете на по-вече от 1/2 на членовете. Заповедите на Министерството на правосъдието могат да се обжалват пред ВАС. Жалбата се разглежда от 5-чл състав на ВАС и решението му е окончателно.Дисциплинарното наказание се заличава след 1 г. от изтърпяването, но не е основание за възстановяване на длъжност на определено лице.
Образува дисциплинарно производство ВСС ч/з жребий определя от членовете си 3чл.дисциплинарен състав. Членовете избират председател. Заседанията са закрити. Решенията се приемат с мнозинство повече от 1/2 от членовете му и се мотивира.За мотиви на решението се смятат и мотивите на решението на дисциплинарния състав, както и изказаните съображения от членовете на ВСС. В 7-дн срок от приемането на решението състава го представя на председателстващия ВСС заедно с преписката по делото за незабавното им внасяне във ВСС. ВСС може да отхвърли предложението за налагане на дисциплинарно наказание или да наложи дисциплинарно наказание.За едно и също дисциплинарно нарушение се налага само едно дисциплинарно наказание.
Съдиите, прокурорите и следователите са длъжни да декларират доходите и имуществото си в Сметната палата по реда и условията на Зак.за публичност на имуществото на лица,заемащи висши държ.длъжности. ВСС предоставя на Сметната палата инфо за възнагражденията им,и за промените в служ.им положение.
Несменяемите съдии,прокурори и следователи се освобождават от длъжност само при навършване на 65-г. възраст, подаване на оставка, при влизане в сила на присъда, с която е наложено наказание лишаване от свобода за умишлено престъпление, при трайна фактическа невъзможност да изпълняват задълженията си за повече от 1 г,както и при тежко нарушение или системно неизпълнение на служ. задължения, както и действия, които накърняват престижа на СВ и несъвместимост с длъжности и дейности по ЗСВ.
Съдиите, прокурорите и следователите, които не са станали несменяеми, могат да бъдат освободени и на следните основания: когато ВСС е приел решение за отказ за придобиване на несменяемост; дисциплинарно уволнение; завръщане на замествания; възстановяване на работа на незаконно уволнен.
Съдиите, прокурорите и следователите, след пенсионирането им при навършване на 65 г. нямат право да заемат длъжност в органите на СВ.
Статутът на прокурорите е идентичен с този на съдиите. Статутът на следователите е идентичен с този на съдиите.