40. Привеждане в изпълнение на влезлите в сила актове на съда. Производства по дела за влезлите в сила съдебни актове – действия на администрация в съдилищата.

Присъдите, решенията, определенията се привеждат в изпълнение след влизането им в сила. Материалната зак. сила се изразява в непререшаемост на казуса,ч/з редовните способи за разглеждане и решаване на нак. дела. В случай, че присъда, решение или определениена съд има порок и е влязъл в сила, то е допустимо производство по възобновяване на нак.дела. С компетентност да извършат отделни действия свързани с привеждането в изпълнение, в качеството на ръководни органи ще бъдат районен или окр. прокурор. Присъдите, решенията, определенията влизат в сила от:
- момента на постановяването им, когато не подлежат на проверка по жалба или протест
- bмомента на постановяване на решението на касационната инстанция, когато жалбите и протестите са оставени без разглеждане или без уважение или присъдата е изменена
- изтичане на срока за обжалването им, когато не е подадена жалба или протест.
Влезлите в сила присъди, решения, определения и разпореждания са задължителни за всички учреждения, ЮЛ, длъжностни лица и граждани.
Съдът, който е постановил влязлата в сила присъда, решение или определение, се произнася по:
всички затруднения и съмнения, свързани с тълкуването им. Съда постановил акта разяснява отделни моменти, предимно мотивите, но в никакъв случай не може да измени своя акт.
замяната на наказанието пробация с лишаване от свобода и отмяна на прилагането на института на условно осъждане
освобождаване от изтърпяване на наказание, наложено за престъпление, което се преследва по тъжба на пострадалия, когато преди започване на неговото изпълнение частният тъжител е поискал това.
Съдът решава тези въпроси в съдебно заседание с призоваване на прокурора, чието участие е задължително, на осъдения или на тъжителя.
Окръжният прокурор или районният прокурор с постановление може да отложи изпълнението на наказанията лишаване от свобода и пробация:
 при тежко заболяване, което пречи да се изтърпи наказанието
 при бременност на осъдената или раждане
 когато поради особени обстоятелства като пожар, стихийно бедствие, тежка болест, смърт на единствения трудоспособен член от семейството и други незабавното изпълнение на присъдата може да доведе до тежки последици за осъдения или за неговото семейство
 спрямо особено необходими специалисти в предприятия, учреждения или организации
 за завършване на текуща учебна година или започнатия курс за квалификация.
Изпълнението на наказанието може да се отложи от 2 до 18 месеца в зависимост от основанието за отлагане.
Препис от присъдата, с която подсъдимият е оправдан или освободен от наказателна отговорност или от изтърпяване на наказанието, както и препис от определението за прекратяване на наказателното производство, се изпраща на съответните органи за връщане на иззетите документи, ценности и други предмети, както и за снемане на полицейската регистрация. Когато е отменена мярката за обезпечаване на глоба или конфискация, препис от присъдата или определението се изпраща на прокурора по изпълнение. Препис от присъдата, с която подсъдимият е осъден да изтърпи съответно наказание, се изпраща на прокурора за изпълнение. Когато с присъдата е постановена конфискация на определени вещи или отнемане на вещи съдът изпраща препис от присъдата на Агенцията за държавни вземания за изпълнение. Когато с присъдата е наложена глоба или са присъдени в полза на държавата обезщетения, съдебни разноски и такси, съдът издава изпълнителен лист и го изпраща на съответния орган за изпълнение.
Ако не е приложен от съда чл. 59 ННК, той се прилага от прокурора (приспадане срока на задържане под стража и предварително задържане: от лишаването от свобода съотношението е 1:1 и от поправителния труд в съотношение един ден задържане към три дни поправителен труд, както и приспадането на срока когато е налице лишаване по административен ред от право да се заема определена обществена длъжност, лишаване от право да се упражнява определена професия или дейност). Задържането на осъдения и отвеждането му до мястото за изпълнение на наказанието се извършва от службите на Министерството на правосъдието.