4. Висш съдебен съвет – правен статут, състав и правомощия.

Независимостта на съд.власт обуславя съществуването на неин върховен орган, който да е извън с-мата на изпълнителната или законод.власт - Висшият съдебен съвет. ВСС е постоянно действащ – ЮЛ със седалище в София Той представлява съд.власт, определя състава и организацията на работата й и управлява дейността й, но не възпрепятства независимостта на органите на СВ.Състои се от 25 членове.Председателят на ВКС, председателят на Върховния адм. съд и гл,пр.са по право негови членове.11 от членовете на ВСС се избират от НС и 11 от органите на СВ – до1м. преди изтичане на мандата на изборните членове.С последните конституционни и законодателни промени през 2007 г. към ВСС се създаде Инспекторат, състоящ се от Гл.инспектор и 10 инспектори. Инспекторатът към ВСС е ЮЛ със седалище София. При изпълнение на функциите си Инспекторатът се ръководи от принципите на законосъобразност, обективност и публичност. Гл. инспектор и инспекторите се избират от НС,трябва да са юристи с високи професионални и нравствени качества.Мандатът на Гл.инспектор е 5 г,на инспекторите 4 г.Освобождават се предсрочно от длъжност при:
подаване на оставка
влизане в сила на съдебен акт за извършено престъпление
трайна фактическа невъзможност да изпълняват задълженията си за повече от 6 месеца
лишаване от право да упражняват юридическа професия или дейност
-тежко нарушение или системно неизпълнение на служ.задължения или действия, накърняващи престижа на СВт, както и ако не са освободили длъжностите или не са прекратили дейностите по чл. 18 от ЗСВ при встъпването им в длъжност.
Инспекторатът проверява дейността на органите на СВ, без да засяга независимостта на съдиите, съдебните заседатели,прокурори и следователи при осъществяването на функциите им.Гл.инспектор и инспекторите при осъществяване на функциите си са независими и се подчиняват само на зак.Инспекторатът действа служебно, по инициатива на граждани, юридически лица или държавни органи, вкл. на съдии, прокурори и следователи. Инспекторатът осъществява правомощията си чрез извършване на проверки, предвидени в годишната му програма или чрез проверки по сигнали. Редът за извършване на проверките се определя от Гл.инспектор със заповед. В акта за резултатите от проверката се съдържат констатации и препоръки, както и срок за изпълнението им. Гл.инспектор осъществява общо организационно и методическо ръководство на дейността на Инспектората. Той участва в заседанията на ВСС, но не участва в гласуването.
Правомощия на ВСС. Съгласно Конституцията на РБ ВСС:
-взема решения за назначаване, повишаване, понижаване, преместване и освобождаване от длъжност на съдии, прокурори и следователи
- взема решения за задържането на съдия, прокурор, следовател
- обсъжда проекта на бюджет на СВ, предложен от министъра на правосъдието, внася го в Министерския съвет за включване в проекта на Закон за държавния бюджет на РБ и контролира изпълнението му
- определя броя,съдебните райони и седалищата на районните, окръжните, административните и апелативните съдилища по предложение на министъра на правосъдието, а на военните съдилища - съгласувано с министъра на отбраната
- определя броя на съдиите, прокурорите и следователите по съдилища, прокуратури и следствени органи
- организира и провежда конкурсите за съдийските, прокурорските и следователските длъжности
- определя броя на адм.ръководители и на заместниците на адм. ръководители за съотв.органи на съд.власт и ги назначава и освобождава, с изкл. на председателя на ВКС, председателя на Върховния адм.съд и гл. пр.
- предлага на президента на РБза назначаване и освобождаване председателя на Върховния касационен съд, председателя на Върховния административен съд и главния прокурор
- избира и освобождава директора на Националната следствена служба
- пределя възнагражденията на съдиите, прокурорите и следователите
- извършва атестиране на съдиите, прокурорите, следователите и на административните ръководители
- води и съхранява кадровите дела на съдиите, прокурорите и следователите
- утвърждава правила за проф.етика,приети от съсловните организации на съдиите,прокур. и следователите
- изисква и обобщава на всеки 6 м. информация от съдилищата, прокуратурите и от НСС за тяхната дейност
- изготвя и внася в Народното събрание до 31 май обобщен год. доклад за своята дейност и дейността на Инспектората към ВСС, както и годишните доклади на ВКС, на ВАС и на гл.пр
- създава и поддържа електронен публичен регистър на всички свои решения и мотивите към тях
При осъществяване на дейностите ВСС изисква становище на административните ръководители на съотв. органи на съд. власт, а когато те се отнасят за прокурорите и военните следователи - на гл. пр.
Дейността на ВСС се подпомага от администрация. Числеността на администрацията не може да надвишава два пъти и половина броя на членовете на ВСС. ВСС приема правилник за организацията на дейността си и за неговата администрация, който се обнародва в "Държавен вестник".