38. Съдебно производство пред въззивната инстанция. Администриране на жалбите и протестите срещу постановените актове на първоинстанционния съд. Разглеждане на делото. Актове на съда.

Въззивното производство е незадълж. стадий от съдебната фаза. Когато някоя от страните е недоволна от решението на съда идва ред на въззивното производство.Осн.му задача на въззивното е да провери присъдата изцяло постановена от първоинстанционния съд Тя се проверява във всички части, дори и по отношение на необжалваните субекти.Възз.производство е инстанция по същество контролно-ревизионна инстанция.Проверяват се,и се събират нови доказ.материали.Принцип на контролно-ревизионно начало. И Принцип на забрана за влошаване на положението на подсъдимия (impresio impejus). Въз. съд не може да постанови по тежка присъда,ако подсъдимия обжалва или др.подсъдими. Ако Пр подаде протест за по тежко наказание тогава може съда да постанови по тежка присъда. Частния обвинител също може да подаде жалба за по тежка присъда.
Въззивната и касационната са контролни инстанции. Те са предназначени за проверка на невлязла в сила присъда, от гледна точка на нейната законосъобразност, обоснованост и справедливост. Във въззивната инстанция се допускат всички доказателства и доказателствени средства, които могат да бъдат събрани по реда на НПК, без каквито и ограничения. Въззивния съд проверява изцяло правилността на присъдата, независимо от посочените от страните основания. Той може да отмени или измени присъдата и в необжалваната част.
Функционална компетентност.
-решенията от районния като първа инстанция се разглеждат от окръжния съд като въззивна инстанция.
-на окръжния съд от апелативния съд.
-решенията на военните съдилища от военния апелативен съд като въззивна инстанция.
Въззивните съдилища заседават в състав от трима съдии.
Въззивното производство се образува по жалба на страните или по протест на прокурора. Подсъдимия може да обжалва присъдата, както и неговият защитник във всичките й части: гражданска или наказателна. Интересите на гражданския ищец и гражданския ответник са свързани с гражданската част на присъдата. Те могат да атакуват присъдата само в гражданската част. Частният тъжител и частният обвинител могат да обжалват присъдата, ако са накърнени техните права и законни интереси. Те не могат да обжалват присъдата, ако тя е постановена в съгласие с направените от тях искания. Прокурора може да протестира присъдата във всичките й части: наказателна, гражданска, когато счете, че присъдата е неправилна. Прокурора може да атакува присъдата и за това, че наложеното наказание счете че е ниско или завишено.
Жалбата и протестът могат да бъдат оттеглени от жалбоподателя и от прокурора, който участва в заседанието на въззивната инстанция, до започване на съдебното следствие, а ако такова не се провежда - до започване на съдебните прения. Протестът може да бъде оттеглен и от прокурора, който го е подал, до образуване на производството пред въззивната инстанция. Защитникът не може да оттегли жалбата си без съгласието на подсъдимия, а поверениците - без съгласието на техните доверители.
Жалбата или протеста се подават в 15-дневен срок от обявяване на присъдата. Срока е преклузивен. Жалбата или протеста се подават чрез съда постановил акта. Жалбата е писмена. В нея трябва да бъде отразено: съдът, до който се подават, от кого се подават, за какво е подадена, от кого е, да е подписана и да е в толкова екземпляри колкото са страните в процеса. Жалбите и протеста имат суспензивен ефект или деволувиден ефект. Суспензивния ефект препятства влизането в сила на атакуваната присъда и тя не подлежи на изпълнение. Деволутивното действие пренася висящото дело в по горен съд.
Компетентен да приеме жалбата /протеста/ е съда постановил обжалваната присъда. Той се явява своеобразен филтър. Съдия от първоинстанционния съд връща жалбата и протеста, когато:
 не отговарят на изискванията и пропускът или несъответствието не бъде отстранено
 не са подадени в срока от обявяване на присъдата и за закъснението няма уважителна причина
 не са подадени от лице, което има право на жалба или протест.
Делото, заедно с постъпилите жалби, протести и възражения, се изпраща от първоинстанционния съд на въззивната инстанция. Съдът, чрез който е подадена жалбата или протестът, незабавно съобщава за това на заинтересованите страни, като им изпраща преписи от тях. Въззивното производство също има 5 етапа. Тук не е необходимо да се призовават и разпитват вече разпитани лица. Ако съдът приеме, че е необходим техният повторен разпит, или когато техните показания или заключения ще се отнасят до новооткрити обстоятелства тогава се призовават. Присъствието на подсъдимия не е задължително. Страните могат да представят нови писмени и веществени доказателства до даване ход на делото. Защитниците и поверениците могат да бъдат сменени от техните подзащитни и доверители като упълномощят нови за въззивното производство. Участието на прокурора в съдебното заседание по делата от общ характер е задължително. Жалбата и протестът се разглеждат в съдебно заседание. Разглеждането на делото започва с доклад на съдията-докладчик. В доклада се излага същността на присъдата и съдържанието на жалбите, протестите и възраженията, както и допуснатите доказателства. При провеждане на съд. следствие съдът може да използва всички способи за събиране и проверка на доказателствата. Страните в първо инстанционното съдопроизводство участват във въззивния процес в същото процесуално качество. За това не е допустимо частния тъжител или частния обвинител да предявят граждански иск, ако не са предявили такъв при първоинстанционното разглеждане на делото. Въз.съд произнася своето Р, а то може да потвърди решението на първоинстанционния съд, да отмени присъдата, да постанови нова присъда. Р се взема на тайно съвещание.
В Р си въз.инстанция следва да посочи по чия жалба или протест е извършено производството, съдържание на присъдата, жалбата и протеста, посочване на доводите изложени от страните в съд. заседание и Р по жалбата и протеста. Когато потвърди присъдата въззивния съд посочва и основанията за неприемане на доводите в жалбата и протеста. При решаване на въпроси относно виновността и отговорността на подсъдимия с присъда следва да установи новите фактически положения. Р на въззивния съд заедно с мотивите се изготвя не по късно от 30-дн. срок от съд,заседание в което делото е обявено за решено. Р заедно с мотивите се обявява в съд.заседание с призоваване на страните или им се съобщава писмено, че е изготвено съдебното решение.