34. Прекратяване на съдебното производство от съдията-докладчик и от съда. Прекратяване на наказателното производство.

С постъпването на обвинителен акт или тъжбата в канцеларията на съответния първоинстанционен съд се създава задължение за председателя на съда да се произнесе. Той образува по обвинителния акт съдебно производство от общ характер и определя съдия-докладчик. По отношение на частната тъжба председателя на съответния съд с разпореждане приема или отхвърля тъжбата. Ако я приема образува дело от частен х-р, ако я отхвърли,това означава че не дава ход на тъжбата.Отказът подлежи на обжалване и въззивна проверка. Когато председателя на съответния първоинстанционен съд приеме тъжбата, той определя първоначалната квалификация на престъплението. Насрочва се съд. заседание за разглеждане на делото. По НОХД съдебното заседание се насрочва в 2-м срок от постъпване на обвинителния акт.
Съдия-докладчика който ще гледа делото трябва да се запознае с него. Действията извършва на закрито, в неговия кабинет, а не протича публ., като работи сам.Той трябва да уточни дали съда където е внесено делото му е подсъдно. Съдът прекратява съдебното производство и изпраща делото на съответния прокурор, когато новото обвинение е за престъпление, подсъдно на по-горен или военен съд. Извън тези случаи, съдът отлага съдебното заседание, когато страните поискат да се подготвят по новото обвинение.
Спорове за подсъдност се решават от ВКС. Съдия-докладчика изяснява още допуснати ли са съществени нарушения на процесуалните правила, може ли да се разгледа делото по бързото производство, може ли да се гледа делото при съкратено съд. следствие.
Когато на съдебното следствие прокурорът или частният обвинител установи, че престъплението се преследва по тъжба на пострадалия, и нак. производство е образувано преди изтичане на 6-м. срок от узнаването, прокурорът или частният обвинител може да поиска съдът да се произнесе с присъдата и за престъплението, което се преследва по тъжба на пострадалия.
Когато наказателното производство е образувано по тъжба на пострадалия и на съд.следствие се установи съществено изменение на обстоятелствената част на обвинението, частният тъжител може да повдигне ново обвинение, ако не е изтекъл 6-м. срок от узнаването. В този случай съдът отлага съд. заседание, ако подсъдимият или неговият защитник поискат да се подготвят по новото обвинение.
Когато нак. производство е образувано по тъжба на пострадалия и на съд.следствие се установи, че престъплението е от общ х-р, съдът прекратява съдебното производство и изпраща делото на прокурора.
Съдът прекратява съдебното производство и изпраща делото на съответния прокурор, когато:
- е допуснато отстранимо съществено нарушение на процесуалните правила, довело до ограничаване на процесуалните права на обвиняемия или на неговия защитник
- на съд. следствие се установи,че престъплението подлежи на разглеждане от по-горен съд или военен.
Ако има основания за прекратяване или спиране на производството съдия докладчика спира или прекратява съдебното производство. Основанията за спиране и прекратяване са същите както в досъдебното производство.
Основания за прекратяване по дела от общ характер са:
деянието ако не съставлява престъпление или такова не е извършено
деецът не носи наказателна отговорност поради амнистия
наказателната отговорност е погасена поради изтекла давност
деецът е починал
след извършване на престъплението деецът е изпаднал в продължително разстройство на съзнанието изключващо вменяемостта
деецът се освобождава от наказателна отговорност с налагането на възпитателна мярка
деецът е лице действал като служител под прикритие в рамките на правомощията му
- когато пострадалият е трябвало да подаде тъжба до Пр. в предвидени случай в НК, а не е подал такава.
- при трансфер на наказателно производство и по отношение на същото лице е допуснато трансфер
- спрямо същото лице за същото престъпление има незавършило производство, влязла в сила присъда, споразумение или определение на съда, разпореждане за прекратяване на делото.
При прекратяване на делото съдя-докладчика се произнася за веществените доказателства и мярката за неотклонение, мярката за обезпечаване на гражданския иск.Препис от разпореждането за прекратяване се връчва на прокурора, обвиняемия и на пострадалия. Ако прокурора счете, че прекратяването не е законосъобразно, той може да протестира. Съдия докладчика решава има ли престъпление или не, минала ли е давността, на лице ли е амнистия, налице ли е друго дело по същия повод, подсъдимия дали е в състояние което изключва вменяемостта, има ли основание за сключване на споразумение с подсъдимия, при открити или закрити врата ще се разгледа делото, дали има нужда от преводач или тълковник, мярката за неотклонение на обвиняемия да остане ли в сила, или да се измени. Ако деецът е служител под прикритие не може да се образува производство. Ако съдия-докладчикът констатира нарушения прекратява съдебното производство и връща делото на Пр за да се отстранят.
Делото се спира: ако обвиняемия е заболял или е изпаднал в състояние изключващо вменяемостта,ако е в чужбина, ако обвиняемия е придобил имунитет и на всички др. основания посочени в чл. 25 и 26 НПК.