32. Съдебно следствие. Ред на провеждане. Приключване на съдебното следствие.

Съдебното следствие се ръководи от председателя на състава и започва с прочитане на обв. акт от прокурора при дела от общ характер или с прочитане на тъжбата от частния тъжител при дела от частен х-р. Когато е предявен граждански иск, той се прочита от гражданския ищец.
Председателят запитва подсъдимия разбрал ли в какво се обвинява, след което го поканва да даде обяснения по обвинението. Подсъдимият може да дава обяснения във всеки момент на съдебното следствие. Поставят му се въпроси най-напред от прокурора или частния тъжител, частния обвинител и неговия повереник, гражданския ищец и неговия повереник, гражданския ответник и неговия повереник, другите подсъдими и техните защитници и защитника на подсъдимия.
Председателят и другите членове на съдебния състав могат да поставят въпроси на подсъдимия след изчерпване на въпросите на страните. Разпит на подсъдимия в отсъствие на други подсъдими се допуска, когато това се налага за разкриване на обективната истина. След завръщането в съдебната зала на подсъдимия председателят го запознава с обясненията, дадени в негово отсъствие, чрез прочитане на съдебния протокол.
Обясненията на обвиняем или подсъдим, дадени по същото дело на досъдебното производство пред съдия или пред друг състав на съда, се прочитат, когато:
- лицето е починало и на делото е даден ход по отношение на другите подсъдими
- делото се разглежда в отсъствие на подсъдимия
- м/у обясненията, дадени в досъд.производство и на съд.следствие, има съществено противоречие
подсъдимият отказва да даде обяснения или твърди, че не си спомня нещо.
Ползване на звукозапис и видеозапис не се допуска, преди да се прочетат обясненията на подсъдимия.
След разпита на подсъдимия се преминава към разпит на свидетелите. Най-напред се разпитват свидетелите, посочени от обвинението, а след това другите свидетели. Когато е необходимо, съдът може да промени този ред. На свидетелите се задават въпроси по реда като при разпит на подсъдим. Страната, която е посочила свидетеля, задава въпросите си преди другите страни. Разпитаните свидетели не могат да напускат съдебната зала преди приключване на съдебното следствие, освен с разрешение на съда, взето след изслушване на страните. В случаите на запазване в тайна на неговата самоличност свидетелят остава на разположение на съда в подходящо помещение извън съд. зала. След като дадат показанията си, непълнолетните свидетели се отстраняват от съдебната зала, ако съдът не постанови друго.
Показанията на свидетел, дадени по същото дело пред съдия в досъдебното производство или пред друг състав на съда, се прочитат, когато:
- между тях и показанията, дадени на съдебното следствие, има съществено противоречие
- свидетелят отказва да даде показания или твърди, че не си спомня нещо
- свидетелят, редовно призован, не може да се яви пред съда за продължително или неопределено време и не се налага или не може да бъде разпитан по делегация
- свидетелят не може да бъде намерен, за да бъде призован, или е починал
- свидетелят не се явява и страните са съгласни с това.
По този ред могат да бъдат прочетени обясненията, дадени по същото дело от обвиняем, който се разпитва на основание на това, че спрямо него производството е прекратено или завършено с влязла в сила присъда.При тези условия показанията на свидетел, дадени пред орган на досъд. производство, могат да се прочетат със съгласието на подсъдимия и неговия защитник, гражд. ищец, частния обвинител и техните повереници. За това съд.следствено действие по искане на подсъдимия съдът му назначава защитник,ако няма такъв, и му разяснява,че прочетените показания могат да се ползват при постановя-ване на присъдата. Когато свидетелят е разпитан по делегация, прочита се протоколът за разпит.
На вещото лице се поставят въпроси, след като се прочете заключението му. Разпит на вещото лице може да не се проведе, ако то не се яви и страните са съгласни с това.
Съдът прочита протоколите за оглед и освидетелстване, за претърсване и изземване, за следствен експеримент и за разпознаване на лица и предмети, както и другите документи, приложени към делото, ако те съдържат факти, които имат значение за изясняване на обстоятелствата по делото. Веществените доказателства се предявяват на страните, а когато е необходимо - и на вещото лице или на свидетелите.
Ако е необходим оглед, той се извършва от целия състав на съда в присъствието на страните, а когато е необходимо и в присъствието на вещото лице и свидетели.
Когато са извършени всички съдебни следствени действия, председателят на съдебния състав запитва страните имат ли искания за извършване на нови съдебни следствени действия, необходими за обективно, всестранно и пълно изясняване на обстоятелствата по делото. Ако страните не направят искания или направените са неоснователни, председателят обявява съдебното следствие за приключено.