30. Образуване на съдебно производство пред първата инстанция. Действия и актове на съдията-докладчик. Насрочване на делото. Администриране на внесения обвинителен акт или тъжба от администрацията на съдилищата.

Прокурора след изготвянето на обвинителния акт внася делото в първоинстанционния съд. След което се регистрира в деловодството, поставя се номер на делото и се докладва на председателя на съда. Председателя на съда разпределя делото на определен съдия от съда. Образуването на съд. производство предполага, че обвин.акт е внесен или е приета частна тъжба в компетентния съд. Следователно от тази гледна точка съд.производство се образува по обвинителен акт или частна тъжба. Както частната тъжба, така и прокурорския акт е необходимо да са внесени колкото са обвиняемите в процеса. С частната тъжба се занимава председателя на съда.Той решава дали съдържа необходимите обстоятелства. С постъпването на обвин.акт или тъжбата в канцеларията на съотв.първоинстанц.съд се създава задължение на съда да се произнесе. Той образува по обвинителния акт съд.производство от общ х-р и определя съдия-докладчик. По отношение на частната тъжба председателя на съответния съд с разпореждане приема или отхвърля тъжбата. Ако я приема образува дело от частен х-р,ако я отхвърли,това означава,че не дава ход на тъжбата. Отказът подлежи на обжалване и въззивна проверка. Когато председателя на съотв. Първоинстанц. съд приеме тъжбата,определя първоначалната квалификация на престъплението.Насрочва се съд. заседание за разглеждане на делото. По НОХД съд.заседание се насрочва в 2-м срок от постъпване на обвин. акт.
Съдия-докладчика който ще гледа делото трябва да се запознае с него. Действията извършва в закрито заседание, в неговия кабинет, а не протича публично, като работи сам. Той трябва да уточни дали съда където е внесено делото му е подсъдно. Ако делото не му е подсъдно изпраща делото на този съд който е компетентен да го разгледа. Ако обаче делото е подсъдно на по висшестоящ съд връща делото на Пр. Ако делото е за военно престъпление се разглежда във военен съд. Спорове за подсъдност се решават от ВКС. Съдия-докладчика изяснява допуснати ли са съществени нарушения на процесу.правила, може ли да се разгледа делото по бързото производство,може ли да се гледа делото при съкратено съд.следствие. Ако има основания за прекратяване или спиране на производството съдия докладчика спира или прекратява съд. производство. Основанията за спиране и прекратяване са същите както в досъд производство.
Основания за прекратяване по дела от общ характер са:
- деянието ако не съставлява престъпление или такова не е извършено
- деецът не носи наказателна отговорност поради амнистия
- наказателната отговорност е погасена поради изтекла давност
- деецът е починал
- след извършване на престъплението деецът е изпаднал в продължително разстройство на съзнанието изключващо вменяемостта
- деецът се освобождава от наказателна отговорност с налагането на възпитателна мярка
- деецът е лице действал като служител под прикритие в рамките на правомощията му
- когато пострадалият е трябвало да подаде тъжба до Пр. в предвидени случай в НК, а не е подал такава.
- при трансфер на наказателно производство и по отношение на същото лице е допуснато трансфер
- спрямо същото лице за същото престъпление има незавършило производство, влязла в сила присъда, споразумение или определение на съда, разпореждане за прекратяване на делото.
При прекратяване на делото съдя-докладчика се произнася за веществените доказателства и мярката за неотклонение, мярката за обезпечаване на гражд.иск.Препис от разпореждането за прекратяване се връчва на прокурора,обвиняемия и на пострадалия. Ако прокурора счете,че прекратяването не е законосъобразно, той може да протестира.Съдия докладчика решава има ли престъпление или не, минала ли е давността, налице ли е амнистия,налице ли е друго дело по същия повод, подсъдимия дали е в състояние което изключва вменяемостта, има ли основание за сключване на споразумение с подсъдимия, при открити или закрити врата ще се разгледа делото, дали има нужда от преводач или тълковник, мярката за неотклонение на обвиняемия да остане ли в сила, или да се измени. Ако деецът е служител под прикритие не може да се образува производство. Ако съдия-докладчикът констатира нарушения прекратява съд. производство и връща делото на прокурора за да се отстранят.
Делото се спира:ако обвиняемия е заболял/изпаднал в състояние изключващо вменяемостта,ако е в чуж-бина,ако обвиняемия е придобил имунитет и на всички основания посочени в чл.2526 НПК. Когато са налице основания за освобождаване от нак.отговорност с налагане на адм. наказание по чл. 78а НК,съдия докладчика насрочва, разглежда и решава делото по реда на особените правила. Ако са налице основания за разглеждане на делото в съд.заседание,съдия докладчика информира заинтересованите лица за датата и мястото на съд.заседание. На пострадалия се изпраща съобщение за това кога ще се проведе съд.заседание и че ако желае може да встъпи в процеса. Ако е починал пострадалия се уведомяват неговите наследници, да встъпят в процеса.Съдия-докладчика преценява дали е необходимо привличането на запасни съд. заседатели и съдии,разпорежда да се призоват лицата за процеса–ВЛ,видетели и др.необходими за устано-вяване на обективната истина. Гл.субект в нак.процес е съда.Той има ръководно-решаваща функция. На страните се осигурява възможност да реализират дейност по съотв.процесуална функция в съд. заседание.