3. Структура и функции на прокуратурата и следствените служби. Правомощия на прокурора по отношение на органите на досъдебното производство.

Структура на прокуратурата.
На върха на прокуратурата стои главния прокурор, след това са: Върховна касационна прокуратура, Върховна адм прокуратура, апелативни прокуратури, военно-апелативна прокуратура, окр. прокуратури, военно-окръжни прокуратури и районни прокуратури. Броя на прокурорите се определя от Висшият съдебен съвет. Прокуратурата в РБ е ЮЛ на бюджетна издръжка със седалище в София. Прокуратурата е единна и централизирана. Всеки прокурор е подчинен на съотв. по-горестоящ по длъжност,а всички - на гл.пр.Гл. прокурор ревизира и контролира работата на всички прокурори. Прокурорите от апелативните и окр. прокуратури ревизират и контролират работата на прокурорите в непосредствено по ниските по степен прокуратури. Висшестоящият прокурор може писмено да спира и отменя разпорежданията на подчинените му прокурори в определените от зак. случаи. Писмените разпореждания на горестоящия по длъжност прокурор са задължителни за подчинените му прокурори. Всички актове и действия на прокурора могат да бъдат обжалвани пред непосредствено по-горестоящата прокуратура, освен ако подлежат на съд.контрол.Гл.прокурор и неговите заместници могат да отменят или изменят актовете на подчинените им прокурори, с изкл. на случаите, когато са били предмет на съд. контрол. Горестоящият по длъжност прокурор може да извършва действия, включени в компетентността на подчинените му прокурори.
Съгласно КРБ прокуратурата следи за спазване на законността като:
- ръководи разследването и упражнява надзор за законосъобр.му провеждане; извършва разследване
-привлича към отговорност лицата,извършили престъпления и поддържа обвинения по нак.дела от общ хр
-упражнява надзор при изпълнението на нак и други принудителни мерки
-предприема действия за отмяна на незаконосъобразни актове
- в предвидените със зак. случаи участва в граждански и адм. дела.
Дейността на прокурора е подробно регламентирана от НПК, според който прокурорът повдига и поддържа обвинението за престъпления от общ х-р. В изпълнение на тези си задължения прокурорът:
- ръководи разследването и осъществява постоянен надзор за законосъобразното му и своевременно провеждане като наблюдаващ прокурор
- може да извършва разследване или отделни действия по разследването и др. процесуални действия
- участва в съдебното производство като държавен обвинител
-взема мерки за отстраняване на допуснатите закононарушения по реда, установен в този кодекс и упражнява надзор за законност при изпълнение на принудителните мерки.
Законодателят е регламентирал ръководната и надзорна роля на прокурора в досъдебното производство по отношение на разследващите органи. Разследващите органи действат под ръководството и надзора на прокурора. При упражняване на това свое правомощие прокурорът може:
- да контролира непрекъснато хода на разследването, като проучва и проверява всички материали по дело и да им дава указания по разследването
- да участва при извършването или извършва действия по разследването
- да отстранява разследващия орган, ако е допуснал нарушение на зак. или не може да осигури правилното провеждане на разследването
- да изземва делото от един разследващия орган и да го предава на друг
- да възлага на съотв.орг.на МВР извършване отделни действия,свързани с разкриване на престъплението
- да отменя по свой почин / по жалба на заинтересованите лица постановленията на разследващия орган
- следи за законосъобразното провеждане на разследването и приключването му в определен срок.

Следствените органи са в системата на съдебната власт.
Следователите са концентрирани в: Нац.следствена служба и Окр.сл.служби.В ОСС могат да се създават следствени отделения на териториален принцип и за разследване на определ.видове дела и помощни звена. НСС и ОСС са ЮЛ на бюджетна издръжка. Броят на следоватрлите се определя от Висшият съд.съвет.Следствените орг.осъществяват досъд. производство, което се образува с постановление на прокурор,не се приема в НПК, че то се счита за образувано със съставяне на акта,с първото действие по разследването,когато се извършва оглед на местопроизшествието и свързани с него изисквания,разпит на очевидци.На следователите и дознателите е възложено непосредствено осъществяване на цялата разследваща дейност.Те са самостоятелни субекти на процеса и действат под ръководството и надзора на прокурора.Трябва да са обективни и безпристрастни, както и прокурорът. В НПК е предвидена възможност за отвод и самоотвод на разследващите органи на същите основания,на които се прави отвод и самоотвод на прокурора. По основателността на отвода и самоотвода се произнася съотв. прокурор, на който е възложено да упражнява ръководство и надзор в/у дейността им. Тъй като в хода на досъд. производство е характерно извършването на неотложни следствени действия - оглед на местопрестъплението, претърсване и изземване, разпит на очевидци,ч/з които единствено могат да се открият и запазят следите и др, вещ. доказателства,в НПК е предвидена възможността до решаването на въпроса за отвеждането разследващите органи да извършват само онези действия, които не търпят отлагане.
Правомощия на прокурора по отношение на органите на досъдебното производство. Указанията на Пр до разследващия орган, =дадени в писмена ф-ма са задължителни и не подлежат на възражение и имат императивен х-р. Формите на проявление на пр. надзор и ръководство в досъдебното производство намират конкретен израз в следните по-важни правомощия:
- Правомощия свързани с образуването или отказ за образуване на досъд. производство. Досъд. пр-во се образува с постановление от Пр. Когато откаже да образува досъд. производство Пр незабавно уведомява пострадалия или неговите наследници,ощетеното ЮЛ и лицето,направило съобщението. По жалба на заинтересованото лице или по свой почин прокурор от по-горестоящата прокуратура може да разпореди образуването на досъд. производство и започване на разследване.
- Правомощия по разпределение на делата,по определяне на следств.район и по отвод на разследващия орган. Следователите провеждат разследване по дела за престъпления по чл. 95 - 110 , чл. 357 - 360 и чл. 407 - 419 НК,престъпления,извършени от лица с имунитет,членове на МС,съдии,прокурори и следователи или от държ.служители в МВР или в ДАНС; престъпления, извършени в чужбина. За всички останали случаи разследването се извършва от дознатели.От компетентността на прокурора обаче е разследването по материали, получени от ДАНС, в които случаи прокурорът може да възложи разследването или отделни следствени действия и на следовател. В НПК е формулиран принципът, че досъдебното производство се извършва в района, който съответства на района на съда, компетентен да разглежда делото.

Наред с това общо правило в следващите алинеи на същата разпоредба са регламентирани следните изключения:
 досъдебното производство може да се извърши в района, където е разкрито престъплението или където е местоживеенето на обвиняемия, или където е местоживеенето на повечето обвиняеми, или повечето свидетели когато обвинението е за няколко престъпления, извършени в района на различни съдилища и когато се налага, за да се осигури бързина, обективност, всестранност и пълнота на разследването.
 въпросите за извършване на досъдебното производство в друг район се решават от прокурора, в района на който е започнало досъдебното производство. До произнасяне на прокурора се извършват само онези действия по разследването, които не търпят отлагане.
 с разрешение на главния прокурор, предварителното производство може да бъде извършено и в друг район, с оглед по-пълното разследване на престъплението.
По основателността на отвода или самоотвода на разследващия орган се произнася прокурорът, който упражнява ръководство и надзор върху дейността на разследващия орган.
Правомощия, свързани със задържането на лица. Съгласно разпоредбите на НПК, прокурорът може да направи искане до първоинстанционния съд за вземане на мярка за неотклонение задържане под стража, като за гарантиране довеждането на лицето в съда може да постановява и задържане до 72 часа. Явяването на обвиняемия пред съда се осигурява незабавно от прокурора, който е направил искането за задържане. Искането на обвиняемия или неговия защитник за изменение на взетата мярка за неотклонение задържане под стража се прави чрез прокурора, който е длъжен незабавно да изпрати делото на съда.
Правомощия по други въпроси на досъдебното производство. Прокурорът има решаващо становище и по други конкретни действия в досъдебното производство, каквито са:
-разрешаващите му функции при разпореждане с иззети веществени доказателства, преди окончателното приключване на наказателното производство
-разрешаващи и разпоредителни функции, свързани с погребението на труп, който е бил предмет на оглед, както и в случаите на необходимост от изравяне (ексхумация) и последващо заравяне на вече погребан труп
-разрешаващи функции при разпечатването на звукозапис и видеозапис. Разпечатването на звукозаписа за нуждите на разследването се допуска само с разрешение на прокурора и в присъствието на разпитания. При прослушването на звукозаписа присъства и разпитаният.
-разрешаващи функции на съответния прокурор по продължаване срока за завършване на предварителното производство, с едновременно произнасяне и по мярката за неотклонение.
Тези изисквания са задължителни за разследващите органи и всяко тяхно нарушаване би представлявало съществено нарушаване на процесуалните правила.