24. Администриране на изпълнителните дела, образувани при държавен съдебен изпълнител.

Администрирането на изпълнителните дела образувани от ДСИ става въз основа на Правилника за администрацията в районните, окръжните, административните, военните и апелативните съдилища.
В съдебноизпълнителната служба е създадена служба "Съдебно деловодство", която :
1. превежда служебно внесените по делата суми
2. докладва на ДСИ ежемесечно изпълнителните дела, по които не постъпват суми
3. при изгубване или унищожаване на ИЛ изготвя акт и докладва на ДСИ за съставяне на констативен протокол, като незабавно съобщава на взискателя за това.
За всеки акт, подлежащ на съд.изпълнение, се образува отделно изпълн.дело, освен ако актовете се отнасят до един и същи длъжник. Представените след образуване на делото ИЛ с/у същия длъжник се присъединяват към същото дело.
Когато ИЛ по прекратено дело бъде поискан обратно от взискателя, той се връща с/у разписка. При унищожаване на изпълн. делопрекратено поради несъбираемост на вземането, ИЛ се изважда и се подрежда в обща папка. При поискване ИЛ се връща на взискателя с/у разписка, която се прилага към общата папка.
Когато изпълнителното дело бъде прекратено поради това, че взискателят не е поискал изпълнителни действия в 2г. срок, предвиден в ГПК, ИЛ се изважда и се подрежда в канцеларско дело. При поискване ИЛ се връща на взискателя с/у разписка, която се прилага към канцеларското дело.
В/у извадения от изпълн. дело изпълнителен лист се отбелязват номерът на делото и следните данни:
- на кого и кога е връчена поканата за доброволно изпълнение;
- внесените, но неполучени от взискателя суми с означение на номера и датата на ордерите;
- кога е извършено последното изпълнително действие.
Неполучените суми по прекратеното изпълнително производство, които са отбелязани в/у ИЛ, се изплащат на взискателя, след като той представи изпълнителния лист.
Когато изпълнителният лист по прекратено дело бъде поискан обратно от взискателя, за това се съставя протокол, който се прилага към изпълнителното дело. При унищожаване на изпълнителните дела изпълнителните листове се изваждат и подреждат в обща папка, като върху самите изпълнителни листове се прави отметка, че е извършено плащането или е погасен дългът.