23. Започване, спиране и прекратяване на изпълнението. Защита срещу изпълнението.

За започване на изпълнителното производство е необходим ИЛ.Компетентен да разгледа молбата за изпълнение е държавният или частният СИ, в чийто район се намират:
1. движимите или недвижими вещи, в/у които е насочено изпълнението;
2. постоянният адрес/седалището на 3то задължено лице,ако изпълнението сочи към него
3. местоизпълн. на задълженията за действие/бездействие,когато се иска изпълнение на такива задължения
4. постоянният/настоящият адрес на взискателя /длъжника - по избор на взискателя по вземане за издръжка.
Производството започва с ИМ.Взискателят посочва начин на изпълнението.Може да посочи няколко начина Няма закустановен срок,в който молбата за образуване на изпълн.производство, трябва да бъде подадена.
Съдебният изпълнител се произнася по ИМ незабавно.Редовността ѝ се проверява.Ако ИМ не отговаря на изискванията на взискателя се дава 1седм срок от съобщаването да отстрани нередовностите. ЧСИ не може да откаже извършването на изпълн. действия, освен в случаите на чл. 22 от ГПК.
Взискателят може да поиска от СИ по своя постоянен адрес налагане на запор/възбрана в.у вещи и вземания на длъжника,независимо че изпълн.действия подлежат на извършване от др.СИ.След налагане на запора/ възбраната СИ препраща изпълн/дело на надлежния съд.изпълнител,да извърши опис и продан на вещите.
СИ е длъжен да покани длъжника да изпълни доброволно задължението си в 2седм срок.СИ кани длъжника с връчването й, а когато заповедта е била връчена на длъжника, нов срок за доброволното й изпълнение не се дава. Поканата съдържа името и адреса на взискателя и предупреждение към длъжника, че ако в дадения му срок не изпълни задължението си, ще се пристъпи към принудително изпълнение В нея се съобщават наложените запори и възбрани.Прилага копие от подлежащия на изпълнение акт.
При смърт на длъжника,след получаване поканата за доброволно изпълнение,но преди извършени изпълн. действия, СИ,преди да продължи действията си,изпраща на наследниците нова покана за доброволно изпъл-нение.Наследниците и частните правоприемници на взискателя,поръчителят и солидарният съдлъжник, които са платили дълга, могат да искат изпълнение въз основа на издадения в полза на взискателя ИЛ. Приемството,съотв. плащането от поръчителя или съдлъжника, се установява с писмени доказ.Издаденият ИЛ с/у наследодателя може да бъде изпълняван и в/у имуществото на наследниците, освен ако те установят, че са се отказали от наследството или са го приели по опис. ИЛ с/у длъжника има сила и с/у 3тото лице,дало своя вещ в залог/ипотека за обезпечение на дълга,когато взискателят насочва изпълнението в/у тази вещ.
РС по местоизпълнението назначава особен представител на длъжника по искане на взискателя, ако при пристъпването към изпълнение длъжникът няма регистр.постоянен/настоящ адрес.СИ,може да нареди да се отворят сгради на длъжника и да претърсва неговите вещи,жилище и др.помещения.СИ може да иска съдействие от полиц.органи или от кмета,района/кметството,които са длъжни да му окажат съдействие.Има право на достъп до информация в съд. и адм.служби,органите на НАП и Агенцията за държ.вземания, поделенията на НОИ,на Центр. депозитар, на лицата, водещи регистър на държ.ценни книжа, на КАТ и на др. лица, които водят регистри за имущество или разполагат с данни за неговото имущество.Може да прави справки и да получава сведения за длъжника, както и да иска копия и извлечения от документи.Когато личното присъствие на длъжника е необходимо и той не се явява, въпреки че е получил призовка за това,СИ може да нареди на органите на полицията неговото довеждане.При необходимост може да поиска от органите на МВР спиране от движение на МПС,в/у което е насочено изпълнение за срок до 3м.
Изпълнителното производство се спира:
1. от съда в случаите,когато е представено обезпечение за взаискателя, когато обжалваното Р бъде отменено, по искане на страната, ч/з спиране на МПС от движение, ч/з подаването на жалба
2.по искане на взискателя
3.в случаи на смърт на някоя от страните/учредяване на настойничество,попечителство на някоя от страните
4. в други случаи, предвидени в закон.
Изпълнителното производство се прекратява с постановление, когато:
1.длъжникът представи разписка от взискателя,надлежно заверена,квитанция от пощенската станция,писмо от банка,от които се вижда,че сумата по ИЛ е платена/внесена за взискателя преди образуване на изпълн. производство.Ако длъжникът представи разписка с незаверен подпис на взискателя,последният при спор е длъжен да декларира писмено,че разписката не е издадена от него,в иначе тя се приема за истинска
2.взискателят е поискал това писмено
3. изпълнителният лист бъде обезсилен
4. с влязъл в сила съд.акт бъде отменен актът,чрез който е издаден ИЛ,или акта се признае за подправен
5. посоченото от взискателя имущество не може да бъде продадено и не може да бъде намерено друго секвестируемо имущество
6. не са заплатени дължимите авансово такси и разноски по изпълнението
7. бъде представено влязло в сила Р,с което е уважен искът който се оспорва вземането и искът на 3то лице
8.взискателят не поиска извършването на изпълнителни действия в продължение на 2 г, с изключение на делата за издръжка.
СИ вдига служ.наложените възбрани и запори,след като постановлението за прекратяване влезе в сила.
Прекратяване производството не засяга правата,които 3ти лица са придобили преди това въз основа на изпълн.действия,както и редовността на извършеното от 3то задължено лице плащане на СИ.За всяко пред-прието и извършено действие СИ съставя протокол, в който посочва деня и мястото на извършването му, направените от страните искания и заявления, събраната сума и направените разноски по изпълнението.
Защита срещу изпълнението.
Обжалване на действията на СИ. Взискателят може да обжалва отказа на СИ да извърши искано изпълн. действие, както и спирането и прекратяването на принудителното изпълнение.Длъжникът може да обжалва постановлението за глоба и насочването на изпълнението в/у имущество,което смята за несеквестируемо, отнемането на движима вещ или отстраняването му от имот,поради това,че не е уведомен надлежно за изпълнението.Постановлението за възлагане може да се обжалва само от лице, внесло задатък до последния ден на проданта, и от взискател,участвал наддавач, без да дължи задатък,и от длъжника, поради това, че наддаването при публ.продан не е извършено надлежно или имуществото не е възложено по най-високата предложена цена. 3то лице може да обжалва действията на СИ само когато изпълнението е насочено в/у вещи, които в деня на запора, възбраната или предаването,ако се отнася за движима вещ,се намират във владение на това лице. Жалбата не се уважава, ако се установи,че вещта е била собствена на длъжника при налагане на запора или възбраната.
Въвод във владение на недвижим имот може да се обжалва само от 3то лице, което е било във владение на имота преди предявяване на иска, решението по който се изпълнява. Ако пропусне срока за обжалване, 3то лице може да предяви владелчески иск.
Жалбата се подава ч/з СИ до ОС по мястото на изпълнението в 1сед срок от извършване на действието, ако страната е присъствала при извършването му или ако е била призована,в останалите случаи - от деня на съобщението. За 3тите лица срокът започва да тече от узнаване на действието.Препис от жалбата се връчва на др.страна,а когато жалбата е подадена от 3то лице,преписи от нея се връчват на длъжника и взискателя, по молба на който е образувано изпълнителното дело. Страната, която е получила препис от жалбата, може в 3дн. срок да подаде писмени възражения. След изтичането на този срок СИ изпраща на ОС жалбата заедно с възраженията, ако има такива,и копие от изпълн. дело, като излага мотиви по обжалваните действия.
Жалбите, подадени от страните, се разглеждат в закрито заседание, освен когато трябва да се изслушат свидетели или вещи лица. Подадените от трети лица жалби се разглеждат в открито заседание с призоваване на жалбоподателя, длъжника и взискателя, по молба на който е образувано изпълн. дело. Съдът разглежда жалбата въз основа на данните в изпълн.дело и представените от страните доказателства. Съдът обявява решението с мотивите си най-късно в 1м. срок от постъпване на жалбата в съда. Р не подлежи на обжалване. Подаването на жалбата не спира действията по изпълнението, но съдът може да постанови спирането. В този случай съдът незабавно изпраща на СИ препис от определението за спиране.
Защита на длъжника с/у разпореждане за незабавно изпълнение. След връчване на заповедта за изпълнение и разпореждането, с което се уважава молбата за незабавно изпълнение, длъжникът може:
1. да обжалва разпореждането за незабавно изпълн. с частна жалба 2седм. от връчване заповедта за изпълн.
2. да подаде възражение с/у издадената заповед за изпълнение.
За да спре незабавното изпълнение в срока за възражение длъжникът следва да направи още и искане за спиране, подкрепено с убедителни писмени доказателства или да представи надлежно обезпечение за кредитора. В противен случай възражението с/у заповедта за изпълнение не спира принудителното изпълнение. По искането за спиране на незабавното изпълнение съдът постановява определение, което недоволната страна може да обжалва с частна жалба.
В едномесечен срок от узнаване на заповедта за изпълнение, длъжникът, който е бил лишен от възможността да оспори вземането, може да поиска от въззивния съд нейната отмяна, когато:
1. заповедта за изпълнение не му е била връчена надлежно т. е. не са спазени разпоредбите за призоваване;
2. заповедта за изпълн. не му е била връчена лично и в деня на връчването,не е имал обич.местопребиваване на територията на РБ лицето идва в Б и в отделни дни/периоди може да бъде открито на посочения от заяв. адрес,но няма обичайно местопребиваване на територията. Поради това на длъжника не може да се връчи лично заповедта за незабавно изпълнение. Призовката е връчена чрез др. лице, съгласило се да я предаде или ч/з залепване на съобщение -такова връчване е опорочено.Ако за краткия си престой,му е била връчена, длъжникът не може да се позове на обстоятелството,че няма обич. местопребиваване на територията на РБ;
3. длъжникът не е могъл да узнае своевременно за връчването поради особени непредвидени обстоятелства
4. длъжникът не е могъл да подаде възражението си поради особени непредвидени обстоятелства, които не е могъл да преодолее.
Длъжникът може да оспори вземането по исков ред, когато се намерят нововъзникнали,новооткрити обстоятелства или нови писмени доказателства от съществено значение за делото, които не са могли да му бъдат известни до изтичането на срока за подаване на възражението или с които не е могъл да се снабди в същия срок. Срокът за предявяване на такъв иск е 3м. от деня, в който на длъжника е станало известно новото обстоятелство, или от деня, в който длъжникът е могъл се снабди с новото писмено доказателство, но не по-късно от 1 год. от погасяване на вземането