22. Издаване на изпълнителен лист – изпълнителни основания, производство по издаване на изпълнителния лист. Заповедно производство (в сила от 01.03.2008 г. )

Производството има цел да удовлетвори вземането на взискателя,когато е налице неизпълнение от страна на длъжника при незак.съобр.развитие на гр.правоотнош.За започване на изпълнителн.производство е необходим изпълнителен лист,издаден от РС въз основа на изпълнителен титул -най-често това са влезли в сила съдебни Р,съд-спогодителни протоколи,арбитражни Р,и Р на чуждестр.съд, на които е допуснато изпълнение от бълг.съд,записи на заповеди,менителници, постановления на адм.орган,нот.актове и др.
Изпълнителното основание е документ,удостоверяващ изпълняемо право.Въз основа на него се издава ИЛ или се започва направо принудително изпълнение на удостовереното право.Изпълняемото право е изиску-емо и ликвидно притезателно право, предмет на принудително изпълнение. В зависимост от това дали удостоверяват изпълн.право със или без СПН изпълн. основания се делят на СЪДЕБНИ НЕСЪДЕБНИ.
ИЛ е официален документ,издаден от съд, удостоверяващ,че посоченият в него кредитор може да иска принудително изпълнение на посоченото изпълняемо право с/у посочения длъжник- особено исково производство.При извънсъд.изпълн. основания се прилага копие.Молбата се разглежда в закр.заседание. Производството започва с писмена молба на молителя-кредитор до съда. Компетентен е първоинстанц.съд, който е разгледал делото,а относно Р на арбитр.съдилища и сключените пред тях спогодби по арб.дела СГС
Когато се иска принудително изпълнение на невлязло в сила осъд.Р на въззивен съд,молбата се подава до съда,постановил решението.Молбата за допускане изпълнението на Р на чужд.съд се подава до СГС.При спор относно условията за признаване на чуж.Р от органа,пред който то се предявява, може да се предяви установителен иск пред СГС.Молбата за признаване и допускане на изпълнение на Р на чужд.съд или на друг чужд.орган за упражняване на родителски права и за възстановяване упражняването на родителски права се разглежда от СГС.
Препис от молбата не се връчва на длъжника. След получаване на молбата съдът в закр.заседание по делото извършва проверка на нейната редовност и дали е на лице предвиденото от закона и редовно от външна страна изпълнително основание и дали то удостоврява изпълняемо право за издаване на ИЛ“ Дали Р е подписано.Съдът проверява още дали актът удостоверява подлежащо на изпълнение вземане с/у длъж-ника,Дали въз основа на същия акт е издаден ИЛ на същия молител с/у същия длъжник.Съдът проверява и дали вземането може да бъде изпълнено с способите на бълг.закон.Ако това е невъзможно,той постановява заместващо изпълнение,което да удовлетвори кредитора.Ако съдът прецени,че вземането е изискуемо и са налице всички предвидени в зак.предпоставки, постановява разпореждане, с което уважава молбата за ИЛ. Молбата може да бъде уважена изцяло или отчасти. Ако съдът прецени, че не са налице предвидените в зак. предпоставки, той постановява разпореждане, с което отхвърля молбата за издаване на ИЛ. ИЛ се издава в един екземпляр,подписан от съдия от съотв.съд.Ако трябва да се предадат няколко отделни имота или когато Р е постановено в полза или с/у няколко лица,може да се издадат отделни ИЛ,като се означи коя част от Р подлежи на изпълнение по всеки лист.За издаване на ИЛ съдът прави надлежна бележка в/у акта.
Разпореждането, отхвърлящо изцяло или отчасти молбата за издаване на ИЛ, може да бъде обжалвано от с частна жалба от молителя до 2седм. от датата на връчване на разпореждането. Компетентен да разгледа жалбата е съответният второинстанционен съд.
Определението,с което се уважава изцяло или отчасти молбата за издаване на изпълнителен лист може да бъде обжалвано от длъжника в двуседмичен срок от датата на връчване на поканата за доброволно изпълнение. Компетентен да разгледа жалбата е съответният второинстанционен съд.
Обжалването на О,с което молбата се уважава,не спира изпълнението.Ако първообразният изпълн.лист бъде изгубен или унищожен,съдът,който го е издал,по писмена молба на молителя издава дубликат от него въз основа на акта, по който е издаден първообразът.Молбата се разглежда в открито заседание, след като се връчи препис от нея на длъжника. Длъжникът може да противопостави освен липсата на условията за издаване на дубликат (т.е.че изпълнителният лист не е изгубен или унищожен),още и възражения за погасяване на дълга въз основа на обстоятелства, настъпили след установяване на съществуването му.
Производството приключва с постановяване от съда на решение, с което се уважава или отхвърля искането за издаване на дубликат. Постановеното решение подлежи на обжалване по общия ред. След като определението влезе в сила, длъжникът не може да оспорва съществуването на дълга на основания, които е могъл да предяви в производството по издаване на дубликата. Ако самият акт е изгубен или унищожен и няма възможност да бъде възстановено неговото съдържание чрез официални документи, молителят може да предяви иск за осъждане на длъжника.
Заповедно производство. Новият ГПК, в сила от 01.03.2008 г., преуреди изцяло по нов начин въпросите, свързани със защита на кредиторите, имащи безспорни, изискуеми вземания, основаващи се на документи, като предвиди провеждането на заповедно производство, в което кредиторът да посочи основанията си, да представи документите, от които черпи право да иска заповед за изпълнение или заповед за незабавно изпълнение, и едва след издаването и влизането в сила на такава заповед, да се снабди с изпълнителен лист. В това заповедно производство, обаче, участват и двете страни - както кредиторът, така и длъжникът, комуто се изпраща издадената заповед за изпълнение преди издаването на изпълнителен лист за възражение. Освен това, производството започва със заявление за издаване на заповед за изпълнение. Заявлението за издаване на заповед за изпълнение или за незабавно изпълнение, самата заповед за изпълнение и другите книжа във връзка със заповедното производство представляват образци, утвърдени с наредба на министъра на правосъдието.
Заявителят може да поиска издаване на заповед за изпълнение:
1. за вземания за парични суми или за заместими вещи,когато искът е подсъден на РС
2. за предаването на движима вещ,която длъжникът е получил с задължение да я върне или е обременена с залог или е прехвърлена от длъжника с задължение да предаде владението,когато искът е подсъден на РС.
Освен ч/з искане за издаване на заповед за изпълнение, заявителят има още две правни възможности:
3. правната възможност може да води исков процес за доказване съществуването на вземането си и осъждане на длъжника да го заплати или да върне предадената му вещ. Заповедното производство е факултативна предвидена възможност, т. е. провеждането му не е задължително;
4. да иска издаване на заповед за незабавно изпълнение и издаване на изпълнителен лист - в случаите, когато вземането му се основава на който и да е от документите, посочени в чл. 417 от ГПК.
Производството започва по писмено заявление на заявителя-кредитор до съда.Компетентен е РС по постоянния адрес или седалището на длъжника или по местоизпълнението. Към заявлението се прилага и документът.актът,въз основа на който заявителят черпи основанието си да иска издаването на заповед за изпълнение.Не се сочат никакви др. доказателства.След получаване на заявлението съдът в разпоредително заседание разглежда заявлението и издава заповед за изпълнение в 3-дн. срок, освен когато:
1. искането не отговаря на изискванията на чл. 410 от ГПК
2. искането е в противоречие със закона или с добрите нрави
3. длъжникът няма постоянен адрес или седалище на територията на РБ. Касае се за длъжник, за който по официален ред е установено, че не фигурира в регистрите на Нац.служба - няма регистриран нито постоянен, нито настоящ адрес т. е. не би могъл да бъде намерен на територията на страната с оглед надлежно връчване на заповедта за изпълнение.
4. длъжникът няма обичайно местопребиваване или място на дейност на територията на РБ - касае се за длъжник, който пребивава от време на време на територията на страната,но няма обичайно местопребив. или място на дейност в страната,поради което отново не може да се извърши надлежно връчване на заповедта за изпълнение.
Когато заявлението е уважено, съдът издава заповед за изпълнение, препис от която се връчва на длъжника. Заповедта за изпълнение не подлежи на обжалване от страните, освен в частта за разноските.
Заявителят има още и правната възможност да обжалва разпореждането, с което се отхвърля изцяло или отчасти заявлението. Тъй като с разпореждането се прегражда възможността да получи искания акт - заповед за изпълнение, заявителят има правото да обжалва разпореждането пред по-горен съд с частна жалба. Срокът за обжалване е 7-дневен от съобщаване на разпореждането на заявителя.Длъжникът може да направи писмено възражение срещу заповедта за изпълнение или с/у част от нея дори без да сочи обосноваване.Срокът за възражение е 2седм. от връчването на заповедта и не може да бъде продължаван. Единствените обвързващи длъжника условия са: първо -възражението да е направено в писмена ф-ма и второ-в срок.Правната последица от това действие е,че спира заповедното произв. Издадената заповед не може да влезе в сила.Ако възражението е направено в срок,съдът указва на заявителя, че може да предяви иск относно вземането си в 1м. срок, като довнесе дължимата държавна такса т. е. достатъчно е длъжникът само да заяви в срок, че възразява с/у издадената заповед за изпълнение и заповедното производство се спира.Самото производство служи на заявителя като обезпечителен способ за предявяване на бъдещ иск в рамките на дадения му от съда 1м. срок, но вече по исков ред и при внасяне на държавна такса.
В случай,че кредиторът предяви иск за вземането си по исков път в рамките на 1мес. срок, давността се счита прекъсната с подаване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение.Ако в рамките на 1м. срок заявителят не представи доказателства, че е предявил иска в посочения срок, съдът обезсилва заповедта за изпълнение частично или изцяло, счита се че заповедното производство не се е състояло. Ако длъжникът не направи възражение или оттегли направеното такова, заповедта влиза в сила и въз основа на нея заявителят има право да иска издаване на изпълнителен лист. Издаването на изпълн. лист се отбелязва в/у заповедта от съда.