21. Особености във функциите и актовете на съда в производствата за съдебна делба.

Съдебната делба замества непостигнатата доброволна делба.Ч/з нея волята на един и независимо от воля-та на др. участници в имуществената общност тя се прекратява.T[ е особено исково конститутивно произв-во, по реда на което се установява и принудително осъществява потестативното право за делба.
Правото за делба изисква,за да бъде осъществено,нарочно производство,ч/з което се определят и оценя-ват бъдещите обекти на разделната собственост, групират се съобразно с участието на съделителите в имуществената общност и се прикрепват в изключителна собственост на съотв.съделители.Когато имота е реално неделим,правото на делба се осъществява като се осребрява и неговата стойност се разпределя м/у участниците в имуществената общност.С правото на делба се ползва всеки участник в имуществената общност и слага край на имуществената общност спрямо всички нейни участници.
То съществува м/у участниците в имуществената общност относно включените в нея права и съобразно с квотите, с които съделителите участват. Самата имуществена общност в зависимост от нейния вид (наследство, съсобственост, прекратена съпружеска общност) е обусловена от конкретни семейноправни, наследствени, облигационни или вещни отношения, които ч/з нея обуславят и правото на делба.
СД може да е опростено като производство за ликвидиране на една безспорна имуществена общност, но може да се развие и усложнено като производство за ликвидиране на една спорна имуществена общност. В този случай наред с иска за СД се съединяват за общо разглеждане и решаване редица др. искове:
1. инцидентни установителни искове или конститутивни искове относно правоотношения, преюдициални спрямо правото на делба
2. осъдителни искове относно взаимните притезания на съделителите, произтичащи от имущ. общност
3. конститутивен иск за изкупуване на неделимо жилище.
Правото на делба се поражда от всяка ИО,щом е дялова. СД е допустима и за ликвидиране на общо право на строеж или надстрояване. С нея се прекратява общността.
Страни в СД трябва да бъдат всички участници в имуществената общност, без значение дали участват в СД като ищци или като ответници. Другарството е задължително.
Съдът трябва да следи дали всички участници в ИО са конституирани като страни.
Всеки съделител, който не отрича допустимостта на делбата, има в нея двойно качество - на ищец относно своето правно на делба и на ответник, относно правото на делба на другите съделители. Всеки съделител трябва да понесе такава част от разноските, направени от всички съделители за СД, която съответства на размера на неговия дял в имуществената общност.
Производството за допускане на СД започва с подаване на писмена молба до РС от сънаследник, който иска делба. Към молбата трябва да бъдат приложени:
• удостоверение за смъртта на наследодателя и за неговите наследници;
• удостоверение или други писмени доказателства за наследствените имоти;
• преписи от молбата и приложенията за другите сънаследници.
В СД са допустими доказателствени средства на общия исков процес без каквито и да било ограничения! Всеки от останалите сънаследници може в 1то заседание по делото да поиска с писмена молба да бъдат вкл.в наследствената маса и др.имоти.В 1то заседание всеки от сънаследниците може да възрази против правото на някой от тях да участва в делбата,против размера на неговия дял,и против включването в наследствената маса на някои имоти.В производството за СД се разглеждат оспорвания на произход,на осиновявания,на завещания и на истинността на писмени доказателства, както и искания за намаляване на завещателни разпореждания и на дарения!
Първата фаза на СД завършва с Р по допускане на делбата.То подлежи на обжалване и влиза в сила съобразно с правилата на общия исков процес. С него съдът или допуска или не допуска делбата. В Р, с което допуска делбата, съдът трябва да се произнесе по въпросите: м/у кои лица и за кои имоти тя следва да се извърши и каква е частта на всеки от съделителите.Установява се правото на делба на всеки от съделителите и се определя основата, в/у която ще се проведе втората фаза на СД - ликвидиране на ИО. Делбеният съд трябва да се произнесе и по всички искове,предявени пред него по въпроси,обусл. СД.
Влязлото в сила Р, което допуска СД изпълнява самостоятелна правозащитна функция. Тя се състои в СПН, с което се установява правото на делба,заедно с обуславящите го правоотношения. СПН, с която се ползва Р, допускащо СД, придава на производството самостоятелен х-р спрямо производството за извършване на СД.
Р,с което СД не се допуска,отрича със СПН правото на делба, претендирано от ищеца. То е пречка за нов иск за СД м/у същите лица, относно същите имоти, на същото основание. Само ако ищецът се позовава на ИО, възникнала след Р за недопускане на СД, новият иск ще бъде допустим.
С Р за допускане на СД първата нейна фаза приключва и започва 2та фаза целяща да се извърши СД, като се осъществи съдебно признатото право на делба. 2та фаза може да бъде използвана, за да се разрешат със СПН и споровете м/у съделителите по т.нар. „сметки м/у тях”. Ч/з предявяване на тия спорове се идва до обективно съединяване с иска за СД на осъдителни искове м/у съделителите, отнасящи се до облигационни притезания, възникнали по повод на ИО.
Няма пречка тези притезания да бъдат предявени и вън от СД. (напр: притезания за събрани от единия съделител доходи от общия имот; за извършване на подобрения в общия имот от един от съделителите; по повод плащане на наследствен дълг от един от съделителите). Тези искания за сметки трябва да се направят в първото заседание след допускане на делбата.
Със споровете по сметките делбеният съд в 2та фаза на СД започва процесуалните действия, целящи да се осъществи правото на делба. А то се осъществява или ч/з образуване на дялове от общите имоти и предоставяне на всеки дял в обект на изключителна собственост на съотв. съделител, или ч/з публ.продан на общия имот и разпределяне на получената сума.
Незаконосъобразно е да се извърши делбата ч/з изнасяне на допуснатите до делба имоти на публ. продан, когато техният брой е по-голям или равен от броя на съделителите.
Разделителен протокол се прави когато те могат да се разпределят в отделни дялове, обекти на бъдеща изключ.собственост.При съставянето му съдът се основава на заключение на ВЛ отн. целесъобразното разпределение на имотите и тяхната оценка. Разликите м/у размера на квотата и стойността на имотите, вкл. в дела, се изравнява в пари. Изравняването създава парични вземания м/у съотв.съделители.Могат да бъдат прихванати с насрещни вземания, присъединени при разрешаването на споровете относно сметките м/у съделителите. В това се проявява смисълът на съединяването на тия спорове със СД.
Разделителения протокол съдът предявява на съделителите в съд.заседание,за да направят възражения с/у него. Възраженията може да се отнасят до начина, по който имотите са разпределени в дяловете,или оценката. След като изслуша възраженията на съделителите, съдът съставя окончателен разделителен протокол и го обявява. От този момент насетне той не може да се изменя или отменя.Разпределението на имотите по дялове не приключва СД. Нужно е всеки от образуваните дялове да се свърже с определен съделител.Определянето на притежателите на дяловете може да стане още в разделителния протокол, когато квотите на съделителите не са равни, поради което носителят на всеки дял е предопределен от размера на квотата. Така може да постъпи съдът и когато разпределението на дялове м/у съделителите ч/з теглене на жребии е много неудобно.
Теглене на жребий. Жребият предпоставя че разделителният протокол е влязъл в сила, т.е,е необжалваем. Това става в съд.заседание. След тегленето на жребия или от деня, когато е влязъл в сила разделителният протокол, когато той определя носителите на дяловете,настъпват вещноправните последици на СД. Възниква в полза на отделните съделители изключително право на собственост в/у имотите, включени в техните дялове. Именно в това се състои конститутивният ефект на СД.
Когато включеният в делбената маса имот е неделим реално и не може да бъде поставен в един от дяловете, съдът постановява той да бъде изнесен на публ. продан. Публ.продан се извършва съобразно с правилата за публ. продан на недвижим имот при принудително изпълнение. Страните в делбата могат да участват в наддаването.