20. Особености във функциите и актовете на съда в производствата по брачни дела и по дела за гражданско състояние.

Исковият брачен процес е особено съд.исково производство,за развод,унищожаване на брака и устано-вяване съществуване брак м/у страните и целят прекратияване за напред брачното правоотношение БИ са конститутивни и недопустими ако няма брак. Биват: дълбокото разстройство на брака - при развод и порочно учредяване на брака - при унищожаването му.
Положителния установителен иск,установява че съществува, а отрицателният установителен иск, че не съществува БП. Искът на 3то лице,че м/у ответниците е налице или липсва брачна връзка,не е брачен иск. Съществуващият,порочно учреден брак се атакува с само с конститутивен иск за унищожаването му. Споровете,предмет на брачни искове,не се разрешават инцидентно по повод възражения с/у др. искове.
Особеностите на брачн.процес се дължат на неговия особен предмет и на произтичащите от този предмет задачи–отстраняване на унищожаемите бракове; прекратяване на дълбоко разстроените бракове;запазване брачната връзка,ако искането за нейното прекратяване е лекомислено; защита интересите на децата. Про-изводството по брачен иск се спира по искане на съпругата, ако е бременна и до 12м. възраст на детето.
БИ са родово подсъдни на РС,местно подсъдни на съда по местоживеене на ответника.БИ е с лично учас-тие съпрузите.Чл319 разширява процесуалната дееспособност и допуска и непълнолетните и ограничено запретените съпрузи лично да предявяват и да отговарят по БИ. Непълнолетният съпруг с встъпването в брак става дееспособен.За напълно запретения съпруг отговаря по БИ зак.представител.За предявяване на искове за гражд.състояние,вкл.БИ е необходимо изрично пълномощно.Ако съпругът се е явил и поддържа БИ, предявен от пълномощник с общо пълномощно, той потвърждава БИ и порокът се заздравява.
Само съпруг може да бъде ищец за развод,за унищожаване на брака/установяване дали брак съществува м/у страните по иска, а ответник може да бъде само другият съпруг. Искът на прокурора за унищожаване на брака се предявява с/у двамата съпрузи.
При съмрт на ищеца и БИ се основава на вината на преживелия го съпруг,съдът дава 2седм.на наследниците низходящи/възходящи да заявят дали желаят да продължат делото.Същото е и при иск за унищожаване на брака,ако преживелият съпруг е бил недобросъвестен.БИ се заменя с установителен иск относно погасеното поради смъртта право за развод или унищожаване на брака.Ако никой не заяви че желае да продължи делото,се прекратява.Прекратява се и ака БИ за развод не се основава на вината на преживелия съпруг или ако той при иск за унищожаване на брака е бил добросъвестен.При продължаване на делото съдът се произнася само по посоченото от починалия съпруг основание за прекратяване на брака виновно поведение на преживелия.Страна ще стане само този от наследниците,който е поискал делото да продължи,макар че Р ще има сила спрямо всички поради естеството на спорното право.Ако по продълженото дело бъде установено,че ответникът не е виновен за разстройството на брака или пък,че не е бил неедобросъвестен при сключване на опорочения брак,съдът трябва да отхвърли иска. За да може в същия брачен процес да се изчерпят всички основания,на които може да се атакува бракът, чл.322 облекчава обективното съединяване на БИ.
При БИ за развод ищецът трябва да предяви всички основания за дълбоко и непоправимо разстройство на брака.Непосочени основания,настъпили и станали известни на съпруга до приключване на устните състезания, не могат да послужат като основание за предявяване на нов иск за развод.
Всички БИ могат да се съединяват пом/у си.Предявяват се и разглеждат исковете за упражняване на роди-телските права,личните отношения и издръжката на децата,ползването на семейното жилище, издръжката м/у съпрузите и фамилното име.Могат да се съединяват БИ за унищожаване на брак с БИ за прекратяване.
Насрещен БИ може да се предяви до приключване на устните състезания по делото.След разрешаването на предварителните въпроси и редовността на ИМ съдът напътства страните към медиация или др.способ за доброволно уреждане на спора. В 1то заседание за разглеждане на делото по иск за развод страните трябва да се явят лично! При неявяване на ищеца без уважителни причини производството се прекратява. Ако страните започнат медиация или друг способ за доброволно уреждане на спора, делото се спира.
Всяка от страните може да поиска възобновяване на производството по делото до 6м. Ако не, делото се прекратява. Когато се постигне споразумение,в зависимост от съдържанието му делото или се прекратява, или се преминава към производство за развод по взаимно съгласие.Ако страните не постигнат съгласие за процедура по медиация/друг способ за доброволно уреждане на спора,разглежд. на делото продължава.
Привременни мерки,докато е висящ брачният процес,за развод или обявяване на недействителност на брака,съдът определя ПМ относно издръжката,семейното жилище и ползването на придобитото по време на брака имущество,и грижата за децата.За привременни мерки съдът се произнася в заседанието,в което е отправена молбата, за тях, освен ако не се налага да се събират допълнителни доказ.Тогава се насрочва ново заседание до 2сед.О за привременните мерки не подлежи на обжалване,но може да бъде изменяно.
По БИ не се постановява неприсъствено решение и решение при признаване на иска!
Когато има непълнолетни деца,съдът и без искане на заинтересованата страна по свой почин е длъжен да вземе мерки относно децата (род.права,възпитание,издръжка)и уреди ползването на семейното жилище.
Бъде ли отхвърлен иск за развод, СПН осуетява нов иск за развод, ако той е основан на същите факти.
Не се допуска отмяна на Р, с което е постановен развод,унищожаване на брака или бракът е признат за несъществуващ. Р за развод влиза в сила,дори и да е обжалвано само в частта му относно вината. Съд. разноски по брачните дела се възлагат в/у виновния или недобросъвестен съпруг. Когато няма вина или недобросъвестност или когато и двамата съпрузи са виновни или недобросъвестни,се делят м/у двамата.
Развод по взаимно съгласие.То е охранително,защото цели желани от двамата съпрузи уговорени от тях последици, съчетани с интересите на децата и незасягащи чужда правна сфера.
Родово подсъдни са на РС,а местната подсъдност се определя според чл. 531, а не по местоживеенето на ответника, защото тук няма ответник.Производството е едностранно, по него двамата съпрузи са молители заедно. Участват в производството лично.Производството започва с писмена молба на двамата съпрузи. При искане за развод по взаимно съгласие съпрузите се явяват лично в съд.заседание. Когато някой от съпрузите не се яви без уважителна причина делото се прекратява.
След като се убеди,че съгласието на съпрузите да се разведат е сериозно и непоколебимо, и прецени, че постигнатото споразумение не противоречи на зак. и е в интерес на децата, съдът допуска развода и утвърждава споразумението с решение. Разглеждането на молбата се отлага само ако е необходимо да се съберат допълнителни доказателства. Р не подлежи на обжалване.
Проверката на споразумението м/у съпрузите,обхваща неговата пълнота и неговото съответствие с инте-ресите на децата и зак. Сп. трябва да урежда всички отношения(родителски права, издръжка на децата, семейно жилище, отношения м/у съпрузите с оглед; издръжката м/у съпрузите и фам.име). Ако не отговаря на някое от тези изисквания, съдът предлага на съпрузите да го допълнят или изменят в определен от него срок. Ако те не сторят това молбата им за развод се отхвърля.
Обжалване на отказа.Жалбата трябва да бъде подадена и от двамата съпрузи и да бъде поддържана от тях до произнасяне на втората инстанция. Понеже завършва охранително производство,Р, отхвърлящо молбата, не се ползва със СПН. То не пречи да бъде подадена нова молба за развод по взаимно съгласие, нито да бъде поискан развод по исков ред от един от съпрузите.Р, с което бракът се прекратява,е конститу-тивен акт, който самостоятелно поражда своя ефект. Спрямо Р за развод взаимното съгласие е само едно условие, а не елемент от фактич.състав, обуславящ заедно с Р прекратяването на брака. Р, с което се одобрява споразумението,наподобява О,с което се утвърждава съд.спогодба.
ПРОИЗВОДСТВА ПО ДЕЛА ЗА ГРАЖД. СЪСТОЯНИЕ. В тези производства се разглеждат искове за установяване или оспорване на произход и искове за отменяване на осиновяване. Иск за установяване на произход от бащата и от майката,може да се съедини с иск за издръжка на детето, но привременни мерки относно издръжката не са допустими. С иска за прекратяване на осиновяването може да се съедини иск за обезщетение на осиновения, който е допринесъл за увеличаване на имотното състояние на осиновителя. Този иск може да бъде предявен и като насрещен.
Като първа инстанция е компетентен ОС по местожителството на ответника. Легитимираните лица са:
- относно иска за установяване на произход от майката са детето, жената посочена в акта за раждане като майка и от нейния съпруг, жената която претендира, че е майка и от нейния съпруг.
- относно иск за установяване на произход от бащата: от детето до изтичане на 1 г. от навършване на пълнолетието, от майката - в 1г. срок от раждането.Ако искът е предявен от детето - призовава се майката;
- относно иск за отмяна на осиновяване: осиновителят, осиновеният и родителите на осиновения, а при наличие на тежко провинение от едната страна - осиновителят и осиновеният. Ако е засегнат обществен интерес, прекратяване на осиновяването може да поиска и прокурора.
При оспорване на произход,когато бащата или майката са починали, искът се предявява с/у техните наследници. Непълнолетните и ограничено запретените лица могат сами да предявяват искове за гражд. състояние и да отговарят по тях. Искове за гражд.състояние се предявяват лично от ищеца или от пълномощник с изрично пълномощно. Производството се провежда в закрити заседания и участието на трети лица е недопустимо,тъй като обстоятелствата по делото се отнасят до интимния живот на страните.