2. Структура и функции на съдилищата по Закона за съдебната власт. Триинстанционно и двуинстанционно съдебно производство.

В Конституцията на Република България е заложено, че правораздаването се осъществява от ВКС, Върховния административен съд, апелативни, окръжни, военни и районни съдилища.
Върховния административен съд, военните съдилища и административните съдилища са специализирани съдилища, те разполагат с правораздавателна компетентност само по определени категории дела.
Останалите съдилища са общи и разполагат с компетентност по всички дела. Със закон могат да се създават и други специализирани съдилища, но не извънредни.

Всички съдилища са юридически лица на бюджетна издръжка. Висшият съдебен съвет определя броят, съдебните райони и седалищата на районните, окръжните, административните и апелативните съдилища по предложение на министъра на правосъдието, както и на военните съдилища, но съгласувано с министъра на отбраната.

Районният съд е първоинстанционен. Подсъдни са му всички дела, освен тези, които съгласно закон са подсъдни на друг съд.

Председателя на районния съд осъществява общо ръководство на съда, отговаря за дейността му и го представлява пред трети лица. Изготвя информация на 6 месеца за движението на делата и я представя в Министерството на правосъдието и ВСС. Изготвя годишен доклад за дейността и го изпраща в Окръжния съд. Разпределя делата между съдиите и участва в съдебни заседания. Ръководи и контролира дейността на бюрата за съдимост, на държавните съдебни изпълнители към районния съд, както и на съдиите по вписвания. Назначава и освобождава от длъжност служителите на съда и организира работата на отделните служби. Ръководи общото събрание на съда, което анализира и обобщава практиката на съда. Решенията се вземат с мнозинство повече от 1/2 от общия брой на съдиите. Районния съд разглежда наказателните дела в състав от 1 съдия + 2 съдебни заседателя. Заседателите участват и по други видове дела посочени в закона.

Окръжният съд разглежда като първа инстанция граждански и наказателни дела, определени с закон и като въззивна втора инстанция дела, образувани по жалби и протести срещу съдебните актове на районния съд. Окръжният съд може да разглежда и други дела, възложени му с закон. В столицата има градски съд с правомощия на окръжен съд. Окръжния съд се състои от съдии и младши съдии и се ръководи от председател. В него могат, по решение на общото събрание на съдиите, да се създават отделения, ръководени от председателя на окръжния съд или неговите заместници. Съгласно ГПК окръжния съд разглежда като първа инстанция искове по граждански и търговски дела с цена на иска над 25 000 лв, с изключение на трудовите спорове или искове за издръжка или искове за защита на вещни права и имоти. Окръжния съд разглежда искове за произход, установяване или прекратяване за установяване, за поставяне под запрещение. Той може и да реши дело което е подсъдно на районен съд. Окръжния съд разглежда наказателни дела от неговата компетентност, като: престъпления против републиката, убийства и опити за убийства, престъпления по професионална непредпазливост, случите на пътнотранспортни произшествия с причиняването на смърт, случаи на измами, присвоявания, обсебване, безстопанственост, подкупи, компютърни престъпления, организиране или ръководене на организирана престъпна група и др.

Председателя на ОС има идентични правомощия с председателя на районния съд, но организира и подготовката на стажант юристите и упражнява общото ръководство на съда. Той ръководи Общото събрание на окръжния съд. То анализира и обобщава практиката на ОС и РС. На 2 години разпределя съдиите в отделенията на съда. Периодично разглеждат състоянието на престъпността и други правонарушения. Дава мнение по проекти за тълкувателни решения на върховните съдилища по прилагането на закона. ОС ръководи и контролира дейността РС, като извършва периодични ревизии на тяхната работа, организира повишаването на тяхната квалификация.

Гражданските дела, подсъдни на ОС като първа инстанция се разглеждат в състав от 1 съдия, а наказателните дела - в състав от 1 съдия + 2 съдебни заседателя, освен ако в закона не е предвидено друго. В състава на ОС, действащ като първа инстанция по наказателно дело може да участва младши съдия, но не може да бъде единствен съдия или докладчик по него.
Делата,подсъдни на ОС като втора инстанция, се разглеждат в състав от 3 съдии, освен ако закона не предвижда друго, като само 1 от членовете на състава може да бъде младши съдия.

Административният съд - разглежда като първа инстанция всички административни дела, освен тези, които по закон са подсъдни на ВАС. Административните съдилища разглеждат определените със закона административни дела като касационна инстанция. Седалищата и съдебните райони на АС съвпадат със седалищата и РС на ОС. Административния съд се състои от съдии и се ръководи от председател. При АС, по решение на Общото събрание на съдиите, могат да се създават специализирани по материя отделения, ръководени от председателя на АС или от неговите заместници. Този съд разглежда подсъдните му дела в състав от 1 съдия освен, ако със закон не е предвидено друго.

Военните съдилища са приравнени на ОС и разглеждат като първа инстанция определени със закон наказателни дела за престъпления извършени от военнослужещи, от командния състав на въоръжените сили на РБ, и от граждани - лица на служба във военизираните ведомства. Разглеждат и дела за престъпления от военизирани лица с участие и на граждански лица. Въззивната инстанция е военноапелативния съд. Военния съд има Общо събрание, което се състои от всички съдии, а младшите съдии участват в него само със съвещателен глас. Военните съдилища са приравнени на ОС. Военният съд се състои от съдии и се ръководи от председател и разглежда делата в състав от 1 съдия със съдебни заседатели, освен ако със закон е предвидено друго.

Апелативният съд разглежда дела, образувани по жалби и протести срещу първоинстанционни актове на ОС от района на АС. Към АС има: граждански, търговски и наказателни отделения. Апелативния съд ръководи и контролира дейността на ОС от неговия съдебен район, анализира тяхната практика, извършва периодични ревизии, повишава квалификацията на кадрите. Апелативния съд заседава в състав от 3 съдии. Председателя на АС осъществява функции идентични на председателя на ОС. Ръководи Общото събрание, периодично обсъжда с съдиите от апелативните и ОС докладите от извършени ревизии, проверки, предложения за тълкувателни решение на върховните съдилища и пр.

Върховният касационен съд е висшата съдебна инстанция по наказателни и граждански дела и осъществява общ надзор за точното и еднаквото прилагане на закона от всички съдилища. ВКС решава и спорове за подсъдност, когато страна по тях е апелативен съд. ВКС има и право да сезира Конституционния съд, ако при разглеждане на делото констатира, че закона, който трябва да приложи, противоречи на КРБ. В този случай ВКС спира производството по делото и внася въпроса за разглеждане от Конституционни съд. Седалището на ВКС е в гр. София. ВКС се състои от гражданска, търговска и наказателна колегия. Председателят на ВКС и неговите заместници ръководят колегиите. В колегиите има отделения. Всяка от колегиите има общо събрание, което се състои от съдиите в колегията.
ВКС има пленум, който се състои от всички съдии във ВКС. Той определя броя и състава на отделенията, обсъжда годишния доклад на върховния съд, определя за срок от 2 г. съдиите от своя състав които ще извършат ревизии на своите колегии. Пленумът решава организационни въпроси. ВКС заседава в състав от трима съдии, когато разглежда дела като касационна инстанция, ако законът не предвижда друго. Когато произнася тълкувателни решения ВКС е в състав, състоящ се от Общото събрание на съответната колегия - или от общото събрание на гражданската и търговската колегии, когато постановява тълкувателни решения по общи въпроси на гражданското и търговското правораздаване.
Искане за приемане на тълкувателни решения се правят от председателя на ВКС, от министъра на правосъдието, от главния прокурор, омбудсмана или председателя на Висшия адвокатски съвет.

Висшият административен съд /ВАС/ е висшата съдебна инстанция в административното правораздаване, за обжалваните актове по дела на административните съдилища и по дела на тричленен състав на ВАС. ВАС разглежда като първа инстанция актове, определени със закон. ВАС е единствената инстанция, която се произнася по спорове за законосъобразността на актовете на Министерския съвет и на министрите, подзаконовите нормативни актове, както и на другите актове, посочени в закон като подлежащи на обжалване само пред ВАС. Правораздавайки, ВАС трябва да осъществява съдебен надзор за точно и еднакво прилагане на закона в административното правораздаване. ВАС също може да издава задължителни тълкувателни решения по приложението на закона при неправилна или противоречива съдебна практика. Искания за приемане на тълкувателни решения се правят от председателя на ВАС, министъра на правосъдието, главния.прокурор, омбудсмана или председателя на Висшия адвокатски съвет. Тълкувателните решения са задължителни за органите на съдебната, изпълнителната власт и местното самоуправление, както и за всички органи, издаващи административни актове.
Седалище на ВАС е в София. ВАС се състои от съдии и се ръководи от председател. ВАС се състои от колегии, ръководени от председателя на ВАС или от неговите заместници. И във ВАС всяка от колегиите има общо събрание, което се състои от съдиите в колегията. ВАС има пленум, който решава организационни въпроси и се състои от всички съдии във ВАС. ВАС заседава в състав от 3 съдии, освен в случаите, когато закона предвижда друго.
Тълкувателни решения в административното правораздаване се произнасят от общото събрание на съдиите в съответната колегия, а тълкувателни решения по общи въпроси в административното правораздаване се произнасят от общото събрание на колегиите в ВАС.
При противоречива или неправилна съдебна практика между ВКС и ВАС могат да бъдат издавани съвместни тълкувателни постановления, приети от общото събрание на съдиите от съответните колегии на двете съдилища. Тези тълкувателни постановления, както и тълкувателните решения, са задължителни за органите на съдебната, изпълнителната и местната власт, както и за всички органи, издаващи административни актове. Споровете за подсъдност между ВКС и ВАС се решават от състав, включващ трима представители на ВКС и двама на ВАС. Определението на състава е окончателно. Съдебното заседание се ръководи от председателя на състава. Председател е най-старшият съдия от членовете на състава. Той може да дава задължителни за всички присъстващи в залата разпореждания, които могат да се отменят от състава на съда. Председателя на състава следи за реда в залата и може да санкционира нарушителите.

Ако в зак. не е предвидено друго, съд. производство по граждански и наказателни дела е триинстанционно – първоинстанционно, въззивно и касационно.
Съдебното производство по административни дела е двуинстанционно - първоинстанционно и касационно. В разглеждането на делото в различни инстанции не може да участва един и същ съдия.