19. Отмяна на влезли в сила решения – основания. Действия на страните и съда в производството по подаване и разглеждане на молбата за отмяна. Компетентен съд и правомощия.

Отмяната е средство за контрол на влезли в сила неправилни Р на изчерпателно посочени основания за порочност.Само необжалваемите и ползващи се с СПН Р подлежат на отмяна.Легитимирана да възбуди това производство е заинтересувана страна,обвързана от неизгодно за нея Р поради порок. Тези 2 условия трябва да са налице кумулативно/главната,подпомагащата,контролиращата страна,необходимите другари и обикнов.другари,ако неправилността на Р засяга общ факт.
Основанията са:
1. Нови обстоятелства или нови писмени доказател - непълнота на фактическия и доказ. материаллжи на обективна невъзможност. Нови обстоятелства юрид.или доказателствени факти не включени в доказ. материал по делото.Съществували към момента,когато е било възможно да бъдат отнесени по делото, но страната не е знаела за тях.Фактът е съществувал, когато делото се е намирало в такава фаза, че той е могъл да бъде изтъкнат и взет в предвид. Писмени доказателства са тези които се отнасят до „ново обстоятелство”.Нови писмени доказателства са обаче и новоткиритите и новосъздадени документи относно факти, които са били твърдени по време на процеса, но не са могли да бъдат доказани поради липса на тези документи. Новите обстоятелства/писмени доказ. трябва да са от съществено значение за делото, т.е. да доведат до промяна в Р ако бъдат взети предвид. Последното изискване е страната да не е знаела за тези обстоятелства или доказателства, или дори да е знаела да не е могла да се снабди с тях.
2. Неистинност на показания на свидетел, на заключение на ВЛ или престъпно деяние на страната, представителя й или член от състава на съда. Източник на неправилността на Р случаи е престъпление и то трябва да бъде установено по надлежния ред като такова,с влязла в сила присъда или с Р. На второ място за да е налице това основание Р трябва да е основано на лъжливите показания или заключение на ВЛ или да е повлияно от другите престъпления
3. Р основано на постановление на съд или акт на друго държ.учреждение, и впоследствие е отменено –отмяната на тези актове и то с обратна сила събаря основата на Р и трябва да бъде отменено;
4. Когато м/у същите страни,за същото искане и на същото основание са постановени 2 влезли в сила Р, които си противоречат. Р трябва да изхождат от еднакво компетентни правораздавателни органи. Противоречието съществува м/у Р, в смисъл в техния диспозитив, а не в мотивите.
5. Страната не е могла да вземе лично или ч/з надлежен представител участие в делото. Тук се брани състезателното начало. 3 основания са посочени:
 Страната не е участвала поради нарушаване на правилата, обезпечаващи участието на страните
 Страната не е била надлежно представлявана – била недееспособна, а в делото не е взел участие нейният зак.представител или е била представлявана от представител без представителна власт
 Не е могла да се яви поради обективна невъзможност – свързано с неоправдани рискове – нап. природни бедствия; внезапно заболяване и др.
6. Страната е била представлявана от особен представител, когато не са били налице предпоставките или не е била, когато са били налице предпоставките
Компетентен е само ВКС. Независимо дали се иска отмяна на решение на РС, ОС, АС или състав на ВКС компетентен е 3-чл състав на ВКС.В последния случай това е друг състав на ВКС.Сезирането е с молба от заинтересувана страна.Подава се ч/з първоинстанц.съд и трябва да отговаря на изискванията,които важат за въз.жалба.Ако не отговаря съдът дава 1сед.за корекция и ако и тогава не е оправена молбата се връща.
Правото да се иска отмяна е ограничено с 3-м, тече в завсимост от основанието. ВКС се произнася относно допустимостта на молбата в закр.засед. като проверява: подлежи ли атакуваният акт на отмяна; изхожда ли от легитимирано лице; подадена ли е молбата в срок;
По същество, т.е. за основателността на молбата ВКС се произнася в открито заседание. В зависимост от изхода ВКС или отхвърля искането или го уважава. Искането не спира изпълнението, но ВКС може и да го спре като обезпечителна мярка по искане на страната. Когато отмени атакуваното Р ВКС никога не решава по същество, а връща делото за разглеждане от друг състав на съотв.съд. Отмяната възстановява висящността на делото в рамките на отменената част и по отношение на лицата, относно които Р е отменено.В отменителното Р ВКС посочва откъде да започне разглеждането на делото.
Отмяна на влязло в сила съдебно Р по молба на трето лице.Отмяната се постановява от ВКС по реда на са-мостоятелно,извънинстанционно,контролно отменително производство.Защита се дава на 3ти лица,не взели участие в делото,защото не са били конституирани като главна,подпомагаща/контролираща страна. Влязлото в сила Р обаче е неправилно според тези 3ти лица,защото неоправдано накърнява тяхната правна сфера.Отмяната брани 3тите лица с/у СПН на Р, в производството по постановяването на което те са имали право да участват–имали са право на иск, защото спорното правоотношение е било неделимо и са имали качеството на необходими другари и затова и право на иск,но не са били конституирани в процеса и не са упражнили това си право, а правните последици на Р и по-точно СПН ги засягат. Когато те считат, че силата на присъдено нещо на това Р е неправилно по отношение на тях, те могат да искат отмяната му.
Право да искат отмяна имат 3ти лица,които имат право на иск по делото като участници в неделимо спорно правоотнош, така че биха били необходими другари ако биха били конституирани като страна в производството. По аргумент за по-силното основание право да искат отмяна следва да имат и лицата, които биха били задължителни другари – напр.съпруг за разваляне на д-р за придобиване на недвижим имот по време на брака.
Последиците от отмяната са:
- възобновява се разглеждането на делото, но вече с участието на 3то лице и решението се отменя не само спрямо 3тите лица, но спрямо страните по първоначалното дело
- стимулират се ищците по дела относно неделими права да насочват иска си с/у всички легитимрани лица, за да прекъснат възможността за бъдеща отмяна.
Производството се осъществява по общия ред със следните особености:
-молбата засяга и 2те страни–затова те са заедно насрещна страна при - задължит. другарство;
-3-м. срок за подаване на молбата тече от узнаването от 3то лице за влизането в сила на 3, поради това, че то не е участвало и не е било уведомено затова. Основанието е единствено неучастието в делото.