18. Правомощия на касационната инстанция.

КЖ се разглежда от тричленен състав на ВКС в откр.заседание. ВКС проверява правилността на въззивното Р само по посочените в жалбата основания.
При Р постановено при противоречива практика, ВКС:
- посочва с мотивирано Р практиката в кое от противоречивите Р смята за правилна.Постановява ново Р по делото въз основа на тази практика
- когато приеме, че в Р практиката е неправилна,посочва с мотивирано Р защо е неправилна. В този случай той постановява Р, като тълкува зак. въз основа на обстоятелствата по делото
- когато приеме,че практиката в противоречивите Р е неприложима към висящия спор,посочва с мотивира-но Р защо е неприложима.Той постановява Р, като тълкува зак.въз основа на обстоятелствата по делото.
При противоречиво разрешавани въпроси от ВКС съставът предлага на общото събрание да постанови тълкувателно решение, като спира производството по делото.
Правомощия на ВКС:
- да остави в сила обжалваното решение
- да отмени частично обжалваното решение
- да отмени изцяло обжалваното решение.
Р се отменя като неправилно, когато е нарушен материалният зак. или са допуснати съществени нарушения на съдопроизводствените правила или Р е необосновано.
Съдът връща делото за ново разглеждане от друг състав на въз.съд само ако се налага повтарянето или извършването на нови съдопроизводствени действия.
Когато обжалваното Р е нищожно ВКС прогласява нищожността и ако делото не подлежи на прекратяване, го връща на въз. съд за постановяване на ново Р. Нищожността на Р може да се предяви по исков ред безсрочно или ч/з възражение.
Когато Р е недопустимо, ВКС го обезсилва, като прекратява делото.Когато основанието за обезсилване е неподсъдност на спора, делото се изпраща на компетентния съд. Ако е разгледан непредявен иск, Р се обезсилва и делото се връща на първоинстанционния съд за произнасяне по предявения иск.
Правомощия на ВКС при повторно обжалване.Новото Р на въззив. съд отново подлежи на кас. обжалване и за него важи казаното. Отново ще се преценяват предпоставките на чл. 281 и те се свързват вече с нарушение и неспазване на закона в новото Р – неспазване на задължителните указания на ВКС.
Ако при втората КЖ се установи, че Р е нищожно или недопустимо ще се приложат същите разпоредби. Ако обаче се установи, че е неправилно – каквито и съдопроизводствени действия да са нужни те се извършват от ВКС и делото не се връща на въззивната инстанция.ВКС решава делото по същество. Това решаващо правомощие на ВКС е предвидено с цел да не се връщат безкрайно делата – бързина и икономия.