17. Касационна жалба – основания, действия на съда по проверка на допустимостта и редовността на жалбата. Администриране на жалбата и делото от службите на съдебната администрация.

Кас.обжалване попада в групата на контролно-отменителното обжалване. Задачата на К. съд е да провери порочността на обжалваното Р и ако констатира порок да го отстрани като заличи съотв. Р. Правото на кас. обжалване е равно на правото на въззивно обжалване! Правото на насрещна КЖ е равна на правото на насрещна въззивна жалба!
Предмет на кас.обжалване са: въззивните Р. Не подлежат първоинстанц.актове,Р по дела с обжалваем интерес до 1000 лв/иск за 3000лв.е уважен за 2200 и отхвърлен в останалата му част.Ищецът не може да подаде КЖ за 800 лв.Може обаче да подаде КЖ ответникът,защото неговият интерес е 2200 лв.
Условията за допускане на касац.обжалване не са свързани с правото на касац.обжалване в смисъл на легитимация, интерес, срокове, касационна жалба... Жалбоподателят трябва да се позове алтернативно или кумулативно на 2 порока на въззивното решение:
1. въззивните Р, в които съдът се е произнесъл по съществен материалноправен или процесуалноправен въпрос, който е решен в противоречие с практиката на ВКС;
2. въззивните Р, в които съдът се е произнесъл по съществен материалноправен или процесуалноправен въпрос, който е решаван противоречиво от съдилищата (въззивните);
3. от значение за точното прилагане на закона, както и за развитието на правото.
Идеята на тези хипотези е насочена към това че касац.обжалване не само решава конкретния спор,а уеднаквява практиката и дава указания за непротиворечиво и еднакво прилагане на закона. Тези условия са съобразени именно с тълкувателната функция на ВКС!
Подаването КЖ не спира изпълнението на Р. Жалбоподателят може да поиска спиране изпълнението на въззивното Р. В този случай той е длъжен да представи надлежно обезпечение.Чийто размер се определя
1. по решения за парични вземания - присъдената сума
2.по решения относно вещни права - обжалваемият интерес.
Във всички останали случаи размерът на обезпечението се определя от съда.
Касационните основанията са:
- нищожно решение ; - недопустими решения - неправилно решение – 3 хипотези:
 Р. е неправилно поради противоречие със зак – с материалния закон. Неправилното прилагане на зак.трябва да е обусловило Р,да опорочава правните изводи, на които то се основава. Проверката дали Р противоречи на зак.става въз основа на фактическите констатации на въззв. инстнация.
 Нарушаване на съществени процесуални правила – касае се за допуснато от съда нарушение на процесуална норма, а не от страната
 Необоснованост на решението–въз.съд е допуснал грешка при формиране на вътр убеждение, което води неизбежно до неверни фактически констатации, а оттам и до грешни правни изводи.
Не е основание за обжалване неправилно Р поради непълнота на фактическия и доказат. материал. Този извод важи и за новонастъпилите и новооткрити доказателства – лицето може да се защити с/у Р и да го атакува,когато последното влезе в сила.КЖ се подава в 1-м от връчване на Р на страната.Подаването става ч/з съда,постановил въз.Р. Ако въз.съд, констатира поправими недостатъци,дава 7-дн. да се отстранят и ако не се –връща КЖ с разпореждане,което подлежи на обжалване. КЖ се връща от когато:
1. е подадена след изтичането на срока за обжалване; 2.не се отстранят в срок допуснатите нередовности
3. въззивното решение не подлежи на касац. обжалване.
КЖ трябва да бъде преподписана от адвокат/юристконсулт,освен ако жалбоподателя или представителят му имат юрид.правоспособност.След като приеме КЖ въз.съд изпраща препис до ответника и дава 1м за отговор. Ответникът също така може да подаде насрещна КЖ в срока за отговор. Ако насрещна КЖ бъде подадена в срок,въз.съд проверява редовността й и изпраща препис от нея заедно с приложенията й на другата страна,която може да подаде отговор в 2седм.срок от получаването им. Насрещната КЖ не се разглежда, ако не бъде разгледана КЖ.
След като КЖ и отговора бъдат изпратени на ВКС,той проверява в закр.заседание допустимостта на жалбата и се произнася по това с О – то е преграждащо, защото лишава страната от правото й на касац. производство и затова подлежи на обжалване.
След като допусне КЖ ВКС пристъпва към призоваване на страните- обнародване в ДВ за следв. месец. Делото се разглежда в откр.заседание,като съдът следи служ.за основанията,свързани с нищожност или недопустимост на Р. Във връзка с правилността съдът се произнася по постановените в КЖ основания.
Администриране на жалбата и делото от службите на съд. администрация.Получените в служба "Деловодство" КЖ и протести се докладват незабавно заедно с делото на съдията-докладчик, който най-късно на следв. ден дава своите разпореждания по хода им.Протестът и КЖ се изпращат на по-горния съд по разпореждане на съдията-докладчик заедно с делото най-късно 3 дни след постъпване на възражението от ответната страна или от изтичане на срока за възражение.Служба "Регистратура" към ВКС регистрира и разпределя постъпилите дела и книжа.Служба "Съд. деловодство"която се състои от съд.деловодители, разпределени по колегии и отделения, и съд. информатори докладва постъпилите книжа по делата. Всяко отделение в съда води отделна докладна книга, в която се вписват делата, изпратени на доклад. В докладната книга се вписват датите на изпращане и връщане на делото и причините за неговото изпращане.
Постъпилите от служба "Регистратура" в служба "Съдебно деловодство" дела се докладват незабавно на председателя на отделението или на съд. помощник към отделението за извършване на предварителна проверка за формална допустимост и редовност на КЖ или на молбата за отмяна.След разпореждане на председателя на отделението за образуване делата се разпределят на принципа на случайния подбор ч/з електронно разпределение съобразно поредността на постъпването им. След образуване на делото то се поставя в корици за цветово кодиране, като гражд.дела се поставят в зелена корица,частните гражд. дела - в синя корица, гражд.дела, подлежащи на разглеждане пред петчленен състав на гражд.колегия - в лилава корица; нак. дела - в червена корица, частните наказателни дела - в оранжева корица; търговските дела - в бяла корица, частните производства по търг. дела - в светлосиня корица, а подлежащите на разглеждане пред петчленен състав на търговската колегия дела - в светлолилава корица.
След образуване и насрочване на делото с разпореждане на председателя на отделението деловодителят нанася в/у лицевата страна на корицата номера на делото; страните; датата на образуване.
При постановяване на определения от 3чл.съд.състави,по които следва да бъде образувано производство пред петчленен състав или друг тричленен състав на съответната колегия, копие от определението, ведно с делото, се представя в служба "Регистратура" за вписване на входящ номер и дата на постъпване в петчленния състав. При постановяване на решение или определение за връщане на делото за ново разглеждане от тричленен състав делото се образува под нов номер след въвеждане на вх. номер и дата.
Съобщения за всички насрочени гражд. и търг. дела, образувани по КЖ, подадена с/у Р на въззивен съд, се обнародват за датата на съд.заседание в "Държавен вестник" не по-късно от 1 число на предходния от насрочването на делото месец. По производствата по отмяна на влезли в сила Р по гражд. и търг. дела или при отлагане на такива дела, както и по нак. дела, страните се призовават с призовки.