16. Правомощия на въззивната инстанция.

Въз.съд изменя, отменя и потвърждава актовете на първоинстанц.съд.Дава се възможност за представяне на нови доказателства, но е недопустимо предявяване на нов иск или изменеие на стария.
Закрито заседание. Проверяване на допустимостта на жалбата, Допускане нови доказ. повторно ссъбиране и Насрочва делото за разглеждане в откр. заседание.Това може да стане и в първото заседание по делото, ако съдът прецени, че е необходимо да се изслушат и устните обяснения на страните.
Открито заседание на въззивния съд.Призиовават се страните,докладват се жалбите и отговорите. Събирането на доказателства става по общите правила като при необходимост делото се отлага. След решаване на тези въпроси и събиране на доказат.съдът дава ход на устните състезания (страните излагат вижданията си за решение по делото).Възможно е жалбата да бъде оттеглена или да се откаже страната от нея. Предварителен отказ от правото на обжалване е недействителен.
Всеки от другарите по делото може не по-късно от първото заседание във въз.инстанция да се присъеди-ни към жалбата,подадена от неговия съищец или съответник. Присъединяването става ч/з подаване на писмена молба с преписи според броя на страните. В случаите на необходимо другаство съдът служебно конституира другарите на жалбоподателя.
Когато обикновен другар не е подал жалба и не се е присъединил към жалбата, но отмяната на Р засегне констатации относно общи факти, то това ще важи и за неучаствалия обикновен другар.
Когато Р е нищожно, въз. съд прогласява нищожността и ако делото не подлежи на прекратяване, го връща на първоинстанц. съд за постановяване на ново Р. Нищожността на Р може да се предяви по исков ред безсрочно или ч/з възражение.
Когато Р е недопустимо, въз.съд го обезсилва като прекратява делото(бил е предявен иск от нелегитими-ран ищец)Когато основанието за обезсилване е неподсъдност на спора,делото се изпраща на компетент-ния съд.В този случай въз.съд обезсилва Р и ще образува пред себе си дело по спора вече като първоин-станц. Ако е разгледан непредявен иск,Р се обезсилва и делото се връща на първоинстанц.съд за произнасяне по предявения иск. Р на окр.съд не може да бъде обезсилено само поради това,че искът е бил подсъден на РС.
Когато първоинстанц.Р е валидно и допустимо, въз. съд решава спора по същество, като потвържава или отменя изцяло или отчасти първоинстанционното решение. Ако Р не е обжалвано от другата страна, положението на жалбоподателя не може да бъде влошено с новото Р. Impresio impeidjus
При отмяна на Р по главния иск се възстановява висящността и по евентуално съединените с него искове, по които първоинст.съд не се е произнесъл.Съдът отменя Р и по отношение на необжалвалите и необходими другари по делото.
При потвърждаване - ако Р на въззивния съд по спора съвпада с това на първоинстанц. съд, той е длъжен да постанови свое Р, но то по диспозитив ще звучи „потвърждава”. Това означава че въззивния съд е стигнал до същите изводи, но те са негови изводи. Той може да си спести тази част от мотивите, която съвпада с тези на първоинстанц. съд. Трябва със собствени мотиви да обясни защо и как е стигнал до тези правни изводи.
Същността на огрничения въззив е в забраната да се попълва делото с такива факти и доказателства, които страната по своя вина е пропуснала да представи в по-ранната фаза.Във въззивната фаза страната може да посочва до приключване на съд. дирене всички нововъзникнали факти и доказателства, които са относими по спора.