13. Действия на съда и страните по събиране на доказателства.

Доказването е съвкупността от процесуалните действия на съда и страните, насочени да се разкрие с помощта на доказателствените средства истината относно фактите, релевантни за спорното право.
След като съдът е сезиран за правния спор,той е длъжен да се произнесе по подадената молба. Проблемът, който може да възникне е,че може да е предявена абсолютно голословна ИМ.Ответникът не се явява. Трябва ли да се постанови Р ? Да!Независимо,че нищо не е доказано.За да може да постанови Р съдът има инструмент. Това е тежестта на доказване.Тежестта на доказване се състои в право и задължение на съда да обяви за ненастъпили онези правни последици,чиито факт не е доказан.Когато един факт не е доказан, той не съществува.След като не съществува,следователно и правните последици от него не са настъпили. Всяка страна носи доказателствена тежест относно тези факти, от които извлича изгодни за себе си правни последици,които именно за това претендира като настъпили.Всяка страна е длъжна да установи факти,на които основава своите искания или възражения.Не е необходимо да се доказват факти,за които съществува установено от зак.предположение. Не подлежат на доказване общоизвестните и служ.известните на съда факти,за които съдът е длъжен да съобщи на страните.
Доказателствени средства са предвидените и уредени в зак.източници на инфо за подлежащи на доказване правнорелевантни факти. Доказателственото средство е информационната следа- източник на информация. Събирането на доказателствени средства се състои в извличане,възприемане и удостоверяване на съдържа-щите се в тях факти по делото. Има 4 изисквания за използване нещо като доказат.средство ;
- да е предвидено в закона
- да е относимо, т.е. информацията, която носи, да е от значение за решаването на правния спор
- да е допустимо. Не всички факти могат да се доказват с всички доказателствени средства.
- да е необходимо. Т.е. без тяхното събиране не може да бъде установен съответният факт.
Ищецът следва да посочи доказ.средства,на които се позовава още в ИМ,като с нея представя и писмените си доказателства. Ответникът представя в отговор на ИМ доказателствата и конкретните обстоятелства, които ще доказва с тях, и да представи всички писмени доказателства, с които разполага. Страните правят доказателствено искане.В доказателственото си искане страната посочва фактите и средствата,ч/з които те ще бъдат доказани. Съдът се произнася с О по доказателствените искания на страните, като допуска доказателствата, които са относими, допустими и необходими.
До приключване на съдебното дирене страните могат:
- да твърдят нови обстоятелства и да посочват и представят нови доказателства само ако не са могли да ги узнаят, посочат и представят своевременно
- да твърдят нововъзникнали обстоятелства,от значение за делото,да посочат/представят доказ. за тях
По допускане на доказателствата съдът се произнася с О,като определя и срока за събирането им. Срокът започва да тече от деня на съд.заседание, в което е определен, вкл.за не явилата се страна.
Доказателствата се събират от съда с участието на страните. Лишаването на страната от възможността да участва в събирането на доказателства е тежко процесуално нарушение и се отменя като неправилно. Събирането на доказателства се извършва в открито съд.заседание след допускането им,ако това не стане по независещи от страните причини–съдът може да насрочи друго заседание за събиране на доказателства. Съдът е длъжен да събере всички допуснати доказателства.Устните доказателствени средства се отбелязват в протокола, а писмените се прилагат към делото.В О за допускане съдът определя срок за събиране, който за двете страни тече от момента на това О. Ако определено доказ.средство е съмнително или представлява особена трудност за събирането му съдът може да опред. особен срок,след който делото се гледа без него При по-нататъшното разглеждане на делото доказателството може да бъде събрано, ако това не забавя производството. Когато за събирането на определено доказателствено средство са необходими разноски, съдът определя срок за плащането им и доказателствени средства се събират след плащането. Изискването за непосредственост налага съставът, събрал доказателствени средства, да реши делото, като това правило не може да се дерогира със съгласие на страните.Ако се налага събиране на доказателствени средства извън района на съда, той може да делегира събирането на местния РС. Делегираният съд извършва всички действия и решава всички въпроси, като се произнася с О.
За събирането на отделните доказателствените средства законът предвижда особени правила. Свидетелските показания се събират ч/з разпит на свидетел.
Вещото лице излага своето заключение, като е длъжно да отговори на всички въпроси на съда и страните. Веществените доказателствени средства се събират ч/з оглед и освидетелстване. След като бъдат събрани, доказателствените средства се подлагат на обсъждане ч/з устните състезания м/у страните и на преценка от съда ч/з постановяване на решението.