12. Съдебно заседание – роля на съда, участие на страните, участие на прокурора, протокол от съдебно заседание.

Производствата по гр.дела започват с подаване на ИМ пред съотв.съд.Индивидуализират се страните по спора,описват се обстоятелствата,на които се основава,посочват се доказателства.Ако ИМ е редовна и с всички нужни реквизити насрочва делото в открито съд.заседание,призовава страните, и връчва препис от определението.Съдът се произнася с О по всички предварит въпроси и допускане на доказателствата. Може да съобщи на страните и проекта си за доклад по делото,да ги напъти към медиация или друг способ за доброволно уреждане на спора.Процесуалните действия на съда и страните,ако зак. не предвижда друго,се извършват в ОСЗ Неявяването на някоя от страните,която е редовно призована,не е пречка за разглеждане на делото.Редовно призоваване - призовката за съд.заседание да е връчена най-късно 1 сед. преди заседанието от служител на съда,по пощата,куриерска служба с препоръчана пратка с обратна разписка.При второто повикване съдът извършва проверка дали неявилата се страна е редовно призована Ако не е делото се отлага. Страните, които са редовно призовани,при отлагане на делото не се призовават за следващото заседание, когато датата му е обявена в заседанието.
Първо заседание по делото. Има подготвителен х-р. Под първо заседание се разбира това, за което страните са били редовно призовани! В него се извършват процесуални действия, свързани с:
- разрешаване на предварителните въпроси;
- изясняване фактическата страна на спора;
- излагане от всяка страна на нейните искания и възражения и изразяване на становище по наведените от другата страна обстоятелства;
- поставяне на въпроси на страните за изясняване на фактите като указва значението им по делото;
- представяне на писмени доказ,посочване на др.доказателства,които страните желаят да бъдат събрани по време на производството и допускането на тези от тях, които са допустими, относими и необходими за изясняване предмета на делото.
Някои процесуални права страните могат да упражнят само до края на първото съд.заседание. След това те се погасяват и не могат да бъдат упражнени. Тези права са:
 оспорване цената на иска
 привличане на трето лице помагач
 оттегляне на ИМ от ищеца без съгласието на ответника.
Ако в 1вото заседание се съберат всички необходими за изясняване на делото доказателства, делото се решава още в това заседание.Съдът пристъпва към изясняване на факт.страна на спора. Представени са суб.твърдения на страните за това, че са се осъществили определени факти.Ищецът може да поясни и допълни ИМ, и да посочи и представи доказателства във връзка с направените оспорвания от ответника, а ответникът – да посочи и представи нови доказателства, които не е могъл да посочи и представи с отговора на ИМ. Страните са длъжни да направят и обосноват всичките си искания и възражения и да вземат становище по твърдените от насрещната страна обстоятелства.
Съдът поставя въпроси на страните за изясняване на фактите, като указва значението им по делото. Тези въпроси имат за цел да се отдели спорното от безспорното.Ответникът може да поиска срок, за да вземе становище по направените в това засед.доказателствени искания от ищеца и да посочи допълн. доказ.във връзка с направените оспорвания.Съдът указва на страните да допълнят и конкретизират твърденията си и отстранят противоречията в тях.Съдът приканва страните към спогодба и посочва нейните последици. Ако спогодба не се постигне,съдът прави доклад,който се отразява в протокола.Ако има спогодба, съдът следва да я потвърди с О след което пак с О да прекрати делото. О подлежи на обжалване с частна жалба
Заседание за решаване на делото. Тази фаза включва:
-събиране на доказателства - съдът събира всички допуснати доказателства с участието на страните. Ако е необходимо той насрочва ново заседание за събиране на доказателства, които не са събрани по независещи от страните причини. До приключване на съд. дирене страните могат:
 да твърдят нови обстоятелства и да посочват и представят нови доказателства само ако не са могли да ги узнаят, посочат и представят своевременно;
 да твърдят нововъзникнали обстоятелства, които са от значение за делото, и да посочат и представят доказателства за тях.
-устни състезания. След събиране на доказателствата съдът пак приканва страните към спогодба. Ако спогодба не се постигне съдът дава ход на устните състезания.Устните състезания са последователно устно излагане на факт.и правни доводи и изводи на страните по делото.Всяка от страните представя пред съда един модел за съд.решение.Ищецът пледира,след това пледира ответникът. Ищецът има право на реплика,а ответникът съответно - на дуплика.
Когато делото е разяснено,съдът обявява устните състезания за приключени и посочва деня, в който ще обяви Р. Устните пледоарии приключват с О на съда. То О се постановява, когато съдът счита,че делото е напълно изяснено и ще се произнесе в срок. Съдът е длъжен да посочи денят,в който ще обяви Р .
При фактическа и правна сложност на делото по искане на някоя от страните съдът може да определи подходящ срок за представяне на писмени защити. Писмените защити се представят с преписи според броя на страните. Съдът определя по-кратък срок за ищеца и по-дълъг за ответника.
Устните пледоарии и писмените защити трябва да се състои от 2 части:
 по фактическата страна на спора –всяка от страните посочва факти,които трябва да се изяснят. Всяка от стр. обсъжда доказателств. средства,които са събрани. Дали от доказателств. може да се заключи за наличието на тези факти. Всяка от страните по своему се аргументира кои от фактите следва да се считат за доказани.
 по юридическата страна на спора – в нея се прави правна квалификация (напр. неоснователно обогатяване). За този правен спор са от значение….факти.
-заключение - приближава се максимално до модела на едно съд.Р. При постановяване на Р, съдът преценява всички доказателства по делото и доводите на страните по свое вътр. убеждение, като взема предвид и настъпилите след предявяване на ИМ факти от значение за спорното право, и основава Р си в/у приетите от него за установени обстоятелства по делото и в/у зак.
Страни по гр.дела са лицата,от чието име и с/у които се води делото.Освен в предвидените от зак. случаи никой не може да предявява от свое име чужди права пред съд. По делото,по което е предявено чуждо право, се призовава като страна и лицето, чието право е предявено.Страните извършват процесуалните действия устно в съд.заседание. Процес. действия извън съд. заседание се извършват в писмена форма. Съдът следи служебно за надлежното извършване на процесуалните действия.
Прокурорът може да участва в производството с права на страна в предвидените от зак.случаи.Не може да извършва действия,които представляват разпореждане с предмета на делото.Когато Пр. участва като страна в делото,съдът одобрява спогодбата,ако има такава,като вземе и неговото мнение.Задължително е участието на Пр.в производствата за поставяне под запрещение.При охранителните производства Пр може да предяви иск за отменяне на издадения охранителен акт,когато е постановен в нарушение на зак. Искът се насочва с/у лицата, които се ползват от акта.
Пр. може да предяви иск и за унищожаване на брака, както и за прекратяване на осиновяването.
За разглеждане на делото се съставя протокол.Съставя се под диктовката на председателя и има право да редактира казаното по време на съд.заседание.При техническа възможност се прави звукозапис на заседанието, въз основа на който в 3-дн.срок се съставя протоколът.Ако има риск да е изкривена устната инфо,получена по време на заседанието поради неправилно диктуване или неправилно записване, има възможности за поправка на протокола.
В 1седм. срок от предоставянето на протокола на разположение на страните всеки участник в процеса може да поиска неговото допълване или поправяне. Ако в заседанието е направен звукозапис, поправки и допълване на протокола се допускат само въз основа на звукозаписа. Ако в заседанието не е направен звукозапис, поправки и допълване на протокола се допускат само въз основа на направени бележки по съдържанието му.Съдът се произнася по искането за поправки и допълване на протокола,след като призове страните и молителя и изслуша звукозаписа,съотв.обясненията на секретаря.Звукозаписът се пази до изтичането на срока за искане на поправки и допълване на протокола, а ако е направено такова искане - до влизането в сила на решението по делото. Протоколът от заседанието е доказателство за извършените в съдебното заседание съдопроизводствени действия. Неудостоверените в протокола действия се смятат за неизвършени т.е. протоколът има доказателствена сила.