11. Администриране на исковата молба и делото от администрация в съдилищата.

ИМ се завежда в служба “Регистратура”, която съгл. Правилника за съд. администрация приема и регистрира входящата кореспонденция. За целта се води входящ дневник на хартиен или ел. носител. Часът на подаване също може да е от значение –напр.ако страната е починала същия ден (ако е станало преди завеждането, производството ще бъде недопустимо),или при оспорване решение на Общо събрание. Трябва завеждането да е преди часа на насроченото Общо събрание,иначе искът е недопустим като преждевременно предявен.По принцип датата на завеждане на ИМ в регистратурата определя датата на предявяване на иска.Тази дата е меродавна при преценка за спазване на преклузивен или давностен срок,определяне на компетентния съд, дължимата държавна такса, началния момент, от който се присъжда законна лихва в/у главницата (ако е поискана такава) и пр.Преклузивният срок за предявяване на иск е спазен, дори ако IM е нередовна.
Има разлика м/у датата на завеждане на ИМ и датата на образуване на делото.Второто е чисто техническо действие, при което ИМ получава номер на гражд. дело и се разпределя на докладчик. Това предполага по принцип да е събрана дължимата държ. такса и да е извършено вписване на ИМ (ако подлежи на вписване).Отстраняването на нередовността на ИМ предхожда образуването на гражд. дело. В отделните съдилища практиката обаче е различна. Възможно е ИМ веднага да се образува в дело,като съдията-докладчик даде указания за отстраняване на нередовностите.
ИМ може да е подадена по пощата. В този случай датата на подаването й е тази на пощенското клеймо, поставено от съотв,пощенски клон,откъдето е изпратена молбата.Затова в тези случаи трябва да се запази пощенския плик, като в/у първата страница на ИМ се записва номерът на обратната разписка или датата на пощенското клеймо с означение, че са получени по пощата. Ако е ползван куриер, прилагат се общите правила - датата на входирането.
В регистратурата могат да се подават и молби по вече образувани дела. Същите незабавно следва да се предадат в деловодството и да се приложат към делото.
Съдът не следва да се произнася по молба, в/у която не е удостоверено, че е заведена в регистратурата. Това е така, защото само заведената молба отразява окончателната воля на молителя, иначе е възможно една написана, но неподадена молба да се подаде от друг, без авторът й да е взел решение в този смисъл. Ако по делото се приложи незаведена молба,следва да се извърши проверка и ако е допуснат пропуск,да се извършат необходимите действия за завеждането й във вх.регистър на датата,на която е констатирано наличието на молбата по делото, дори и в нея да е посочена по-ранна дата. Ако се установи, че молбата всъщност е била заведена,но е пропуснато това да се удостовери в/у нея,пропускът следва да се поправи, като на молбата се извърши съотв.отбелязване с посочване на датата на постъпването й.
Вписване на исковата молба. Не се извършва вписване на ИМ,преди да е събрана дължимата държавна такса по нея. Ако ИМ подлежи на вписване, не й се дава ход, докато не бъде вписана. Разпореждането да се впише ИМ следва да изхожда от това длъжностно лице,което събира дължимата държ.такса.А това е председателят на съотв.съд,респ.определен от него заместник.Председателят на съда определя държ. такса по неоценяеми искове, респ. освобождава от държавна такса.Вписва се окончателния вариант на Им, който определя предмета на спора.
Винаги се вписва оригинала на ИМ. За целта той се предава на съдията по вписванията заедно с един препис, който се прилага към едно особено канцеларско дело. В/у оригинала се прави отбелязване за извършеното вписване и се предава на “правоимащия”,който го връща обратно в съда.Под “правоимащ” се разбира ищецът - т.е. няма пречка исковата молба да му се даде “на ръка”. Изнасянето на ИМ от помещенията на съда в случая е допустимо, тъй като преди вписването й съдът не може да пристъпи към нейното разглеждане, а самият ищец няма интерес молбата да се изгуби.
Възможно е да е разпоредено вписване на ИМ, но ищецът да бездейства(напр.поради отпаднал интерес). В този случай ИМ се съхранява,без да й се дава ход.Не е налице формално основание за връщане, нито за архивиране (делото не е приключило).Тогава, при невъзможност за разглеждане на делото и при очевидно отпаднал интерес от защитата, е препоръчително да се постанови разпореждане за оставяне на ИМ без движение на какво да е основание, като при неизпълнение същата бъде върната.