Гражданскоправни науки

Лекции по Гражданскоправни науки

1. Понятие и система на гражданското право
2. Източници на гражданското право.
3. Правоотношения в гражданското право.
4. Физически лица
5. Юридически лица
6. Събирателно и командитно дружество
7. Дружество с ограничена отговорност.
8. Акционерно дружество и командитно дружество с акции.
9. Кооперации
10. Обекти на правоотношенията
11. Придобиване и изгубване на права. Правоприемство
12. Правни сделки.
13. Недействителност на сделките.
14. Особени случаи на недействителност.
15. Представителство
16. Срокове в гражданското право
17. Право на собственост
18. Съсобственост
19. Вещни права върху чужда вещ.
20. Защита на вещните права.

....