9. Следи от крака. Обстоятелства, които могат да бъдат изяснени. Значение на следите от крака при разследване на кражби, убийства и други престъпления.

-съдържат информация за широк кръг обстоятелства по делото. Те дават възмо жност да се направи характеристика на лицето, което ги е оставило, да се определи неговият пол, възраст, ръст,а когато са налице необходимите условия, и да се идентифицира извършителят, ако следата е оставена от бос крак, респективно обувката. По следите от крака могат да се установят, някои данни за неговото състояние-има ли дефекти при ходенето и какви; кои са причините за това; отразени ли са в походката патологични изменения вследствие на хирургичен интервенция или хронично заболяване и др. При образуване на следите от крака оказват влияние два фа ктора:характерът на следообразуващия и на следовъзприемащия обект и атмосферните условия. Когато следовъзприемащият обект позволява добре да се отрази външният строеж на обувката (босият крак) и атмосферните условия не въздействат разрушително, се образуват следи, които дават възможност за идентифициране на лицето или на обувките. Следите от крака се откриват най-често при огледа на местопроизшествието. За целта се използват детайлният оглед, мисловната реконструкция, вероятностният и инструменталният метод. Вероятностният метод предполага изграждане на система от частни версии за пътя, по който е преминало лицето, и за местата, върху които е оставило следи. Инструменталният метод се прилага в тясна връзка с вероятностния и има голямо значение за откриване на слабовидимите следи и на следи от бос крак.Освен осветителни средства могат да се използват и оптически увеличителни прибори с неголямо увеличение, живачно-кварцова лампа и др.Следите от крака биват няколко вида. Първото основно деление е на следи от боси крака, от обувки и от чорапи. В зависимост от механизма на образуване те биват статични и динамични, а с оглед на измененията в следовъзприемащия обект -обемни и повърхностни,периферни и локални. Използват се три способа за фиксиране на следи от крака: описване в протокола за съответ ното следствено действие; фотографски и графически.Фиксирането в протокола е задължително. В него се описват видът и особеностите на следите; мястото, където са намерени, състоянието; сп особите и средствата, които са използвани за откриването им; връзката на следите със заобикалящите ги обекти на местопроизшествието и др. Фотографското фиксиране гарантира бързина, пълнота, обективност и нагледност. Снимките се правят по мащабния способ, а на пътечката на следите - по метрическия и по мащабния. По правило се фиксират всички намерени на местопроизшествието следи. Това увеличава възможностите за изследване и намалява риска от грешки при изземването им. „Пътечката на следите" е поредица от следи на двата крака, образувани при ходенето- Затова фикси рането й позволява да се закрепи не само посоката, от която е пристигнало лицето, но и информа цията за отделните следи, за особеностите на походката и размера на крачката, за наличието или липсата на патологични изменения, за физическото състояние, включително за физическите недос татъци на лицето т. нар. ъгъл и главен ъгъл на крачката и др.фотоснимките са подходящ обект и за експертно изследване. Освен това те дават възможност за извличане на информация по всяко време на наказателния процес. По тях може да се установи функционалната връзка и разстоянието между отделните обекти; положението в което се е намирало лицето при извършване на прес тъплението,условията на проявление на външните фактори. За пълнота на фиксацията следите могат да бъдат закрепени игра фически - чрез прерисуване върху прозрачна хартия, поставена на стъкло, и чрез изготвяне на схеми за местоположението на следите една спрямо друга и спрямо обективите на местопроизшествието.Запазването на следите от крака се налага поради опасността от механично повреждане и унищожаване по време на огледа, от намаляване на естествената устойчивост на следи те вследствие измененията в следовъзпрмемащия обект и от неблагоприятното въздействие на ат мосферните условия. Следите от крака се изземват по методите чрез откопирване и чрез изготвяне на отливки.Обемните следи се изземват чрез отливки. За целта се използват различни средства и материали. Най-старото и най-разпространеното в практиката средство е медицинският гипс. Познати са два начина на изготвяне на отливки от гипс - с помощта на гипсова каша, приготвена от гипс и вода,която се нанася върху следата след почистването й и след поставяе на т. на р. арматура, и чрез пряко поставяне на гипс върху следата особено когато има вода в нея.Обемните следи от крака могат да бъдат иззети и със стеарин,восък и сяра, както и с помощта на полимерни пасти (паста „К18"),перхлорвенилова смола и др. Предимство на перхлорвениловата смола пред останалите е, че позволява да се закрепи и изземе следата в състояние, в което е открита на местопроизшествието.