8. Следи от ръце. Значение за разкриване и разследване на престъпленията. Място на следите от ръце при разследване на кражби, грабежи и др.

Следите от ръце заемат първостепенно място сред другите следи поради две причини: срещат се най-често в практиката и позволяват сравнително бързо да се открие извършителят. С помощта на следите от ръце можепо сигурен начин да се реши една от основните задачи на разследването - дали определено лице има връзка с местопроизшествието и на тази основа чрез дактилоскопичната експертиза да се установи авторът на деянието. По формата и размера на следите от ръце например може да се установи дали са оставени от мъж или от жена; от кой пръст и от коя ръка, каква е гол емината на пръстите и има ли някои професионални особености лицето, което ги е оставило. По броя на следите и по тяхното местоположение и състояние може да се съди за подготовката и професио налната квалификация на извършителя, колко време е престоял на местопроизшествието и какви способи е използвал. Следите от ръце осигуряват благоприятни възможности за разследването в три насоки:-идентифициране на лицето, което ги е оставило;
-определяне на груповата принадлежност на лицето, когато не е възможно идентифицирането му;
-изясняване на различни обстоятелства по делото относно механизма на престьплението, способите, които са използвани, личността на извършителя и др.Според механизма на образуване следите от ръце са статични и динамични, в зависимост от степента на информативност видими, слабо видими и невид ими.Освен това следите от ръце биват следи наслоения и следи отслоени.Първият вид са по-често срещани в практиката.С оглед характера на настъпилите върху следовъзприемащия обект изменения се образуват обемни и повърхностни следи. Обемните следи са по-рядко срещани от повърхностните. Поради широката социална функция на ръцете следи се образуват и когато извършителят е взел предпазни мерки.Папиларните линии притежават три много важни свойства: индивидуалност, устойчивост и възстановимост, които са в органическа връзка и взаимназависимост.Благодарение на тях следите от ръце са годни за идентификационно изследване. Индивидуалността на папиларните линии практически изключва съвпадение на признаците на следите от ръцете на две лица .За откриването на следи от ръце се използват три основни метода: вероятностен (изграждане на система от версии за механизма на извършване на престъплението и на образуване на следите), инструме нтален (използване на осветителни средства, светофил три и увеличителни прибори ) и методът на проявяване на следите с помощта на физически и химически средства. Проявяването на следите от ръце се извършва главно чрез оцветяване. За целта се използват различни физически и химически способи и средства.Към физическите методи и средства се отнасят опрашването и опушването със сажди и с йодни пари.Към химическите методи и средства се отнасят проявяването на следите с разт вор на сребърен нитрат в дестилирана вода, с разтвор на нинхидрин в ацетон и с разтвор на алоксан в ацетон.Опрашването е един от най-старите и най-достъпни методи за проявяване на следи от ръце. Извършва се с различни по цвят и състав прахове, които трябва да отговарят на три основни изисквания: да притежават дребнозърнест строеж; да са в сухо състояние независимо от атмо сферните условия; да са контрастни по цвят на следовъзприемащия обект. Избраният прах се нанася върху следата с помощта на четка или чрез посипване на праха върху обекта, а също и с пулвериз атор. Най-често се използва графитен прах, оловен окис, алуминиев прах, меден окис, цинков окис, железен прах и др.Голямо е значението и на т. нар. магнитни (железни) прахове. И това не е случай но. Те се нанасят по-лесно, без директен контакт на четката с обработваната повърхност, и се закрепват по-устойчиво към потомастния екскрет. Това повишава качеството на оцветяването и уст ойчивостта на следите. Затова вече почти не се използват други прахове.Опушването се извършва по два начина: с йодни пари и със сажди. С помощта на йодни пари могат да се проявят следи, намиращи се върху замърсени с растите лни и други масла обекти. Опушването с йодни пари е подходящо когато местонахождението на следите не позволява да се използват прахове. Благодарение на интензивната реакция между йода и потомастния екскрет се очертават всички детайли на следите. Недостатъците на тоз и метод се дължат на нетрайността на резултатите от проявяването поради преминаването на йода от едно състояние в друго.Опушването със сажди осигурява добро проявяване благодарение на дребнзърнестия строеж на саждите и способността им трайно да се закрепват върху обектите. Химическите методи и средства се прилагат за проявяване на стари следи, както и на следи, при които потомастният екскрет е проникнал в структурата на следовъзприемащия обект, на следи върху многоцветни повърхности и др. Проявяването става в лабораторна обстановка.За фиксиране на сле дите от ръце се използват два основни ; а: описване в протокола за оглед и фотографско закрепване на следите в състоянието, в което са намерени.Описването в протокола на съответното следствено действие е задължително.Без това приложените следи нямат доказателствено значение. Много е важн о в протокола да се закрепят и някои обстоятелства,за които по друг начин не е възможно да се получат сведения,а именно върху какви обекти са открити следите и в какво състояние са се намирали; на едно или на различни места са намерени; на какво се дължи повреждането и унищава нето на части от тях; каква е функционалната роля на обетите, върху,които са открити; от едно или от повече лица са оставени; как са проявени; правени ли са опити за унищожаване или за повреждане на ледите. Освен това подробно се описват и самите следи.Фотографското фиксиране има известни предимства пред фиксирането в протокола. То осигурява нагледност, по-голяма пълнота и обективност. По фотоснимкие може да се извърши идентификационно изследване. Обикновено следите се фиксират в състоянието, в което са открити и във функционална връзка с обектите на местопроизшествието. Фотографското фиксиране дава възможност за извличане на допълнителната информация в процеса на разследването, фотоснимки те имат самостоятелно докзателствено значение като веществени доказателствени средства. Необходимостта от запазване на следите от ръце възниква още при тяхното откриване и съпътства по-нататък и фиксирането, и проявяването, и изземването. Това се налага поради малкия размер на следите; образуването им обикновено като безцветни и разполагането им върху обекти с голяма функционалност – електрически ключове, телефони, писалки и др.Следите от ръце се изземват с помощта на два основни метода: чрез откопирване и чрез изготвяне на отливки. Повърхностните следи се изземват чрез откопирване с контрастно по цвят фолио или с предварително обработена фотохартия. И в двата случая иззетите следи сьдьржат необходимата за идентификационно изследване съвкупност от признаци.Обенмите следи се изземват с паста „К", с восък, с парафин и др. Но тъй-като тези следи се образуват в повечето случаи върху преносими обекти вместо отливки се изземват самите обекти, обекти.