5. Наказателна регистрация. Същност, възникване и развитие. Значение. Обекти на наказателната регистрация. Нормативна основа и правни основания за извършването й.

Наказателната регистрация възниква заедно с наказанието.Свидетелство за това е жигосването, съществувало близо пет века във Франция, осакатяването ,прилагано и в българските земи от Хан Кру м, и др. Като самостоятелна система от знания обаче наказателната регистрация се обособява след нарастването на престъпността и на наказанията.Първата форма на наказателна регистрация е антропо метричната, разработена от А. Бертийон (1882 г.). Антропометричната система се основава на неизменното съотно шение между размерите на костите на човека и се съст ои в регистриране на измерените величини. В специални карти се нанасят конкретните данни от единадесет измервания: 1) години; 2) ръст в право и в седнало положение; 3} телосложение; 4) цвят на косата; 5) цвят на очите 6) дължина и ширина на главата; 7) дължина на средния пръст и на кутрето на лявата ръка и дължина на ръката от китката до лакътя; 8) дължина на стъпалото на левия крак; 9) дължина и ширина на дясното ухо; 10)дължина на разстоянието между разтворените ръце; 11) описване на особените признаци - татуировки, бенки по рождение и др.Тази система е въведена в много страни на света, а у нас започва да се прилага в началото на XX в. (1906 г.).Втората форма на наказателна регистрация е дактилоскопичната.Тя има значителни предимства пред антропометричната, тъй като позволява да се решат повече задачи въз основа на данните от регистрационните карта Другите форми на наказателна регистрация се появяват по-късно и пряко или косвено почиват върху принципите на антропометр ичната и дактилоскопната регистрация.Наказателната регистрация е специализирана система от знания за събиране, регистриране, класифициране и запазване на съществени данни за лица, предмети и действия, свързани с разследваното престъпление. Тя се води от органите на МВР и в съответствие с установените в НПК принципи на законност и обективност. Основните методи са описанието, дактиласкопирането и фотографирането.В зависимост от характера на използвания метод се изготвят картотеки, следотеки, фотоалбуми и колекции. Главен обект на наказателната регистрация са за държани под стража лица, обвиняеми, осъдени, безследно изчезнали и трупове с неустановена самоличност.Обекти на наказателна регистрация са също предмети и вещи, свързани с извършеното престъпление, чийто собственик не е установен; огнестрелно оръжие, куршуми и гилзи,иззети от местопроизшествието по дела с неизвестен автор; способи и действия, свързани с извършването на престъплението; откраднати животни.
Следователно обекти на наказателна регистрация са материални обекти, които се намират в пряка връзка със събитието на престъплението; притежават съвкупност от общи и частни признаци, по ко ито могат да бьдат индивидуализирани и разграничени от други; подлежат на класификация по род, вид, група и под група.Нормативна основа е ведомствен подзаконов нормативен акт Наредба на МВР. Правни основания за регистриране са актове на прокурорско-следствените и на съдебните органи – постановление на прокурора или на следователя за задържане като мярка за неотклонение; постано вление за привличане в качеството на обвиняем; протокол за предварително задържане; присъда. Наказателната регистрация бива няколко вида: поименна;дактилоскопна; по фотоснимки и по описан ие на външността посредством метода на словесния портрет; на безследно изчезнали лица и на трупове с неустановена самоличност; на отделни вещи; по начин на извършване на престъплението ; на орьжие;куршуми и гилзи. Основните видове наказателна регистрация - поименната, да ктилоскопната и регистрация по фотоснимки, имат общ обект - човекът. Това определя и главните функции на наказателната регистрация - да съдейства за откриване на извършителя на престъплени ето и за предотвратяване на други престъпления. Задържаните, обвиняемите и осъдените се регистрират чрез поименна и дактилоскопна регистрация и регистрация по фото снимки. Неизвестните извършители - чрез дактилоскопна (когато са намерени следи), по метода на описание на външните черти и по начина на извършване на престъплението.Поименната регистрация е основен вид наказателна регистрация с най-голямо значение за разследването. В съставяните за целта карти се отразяват данни, които могат да бъдат използвани не само за издирване на регистрираното лице, но и за неговата характеристика.Картата съдържа: 1) име, презиме и фамилия на лицето; 2) прякор; ) дата и място на раждане, постоянно местожителство; 4) образование и професия; 5) семейно положение и съдимост; 6) по кой член от НК е осъдено лицето,от кой съд и с какво наказание.В нея се помества съ що дактилоскопната формула, отпечатък от палеца на дясната ръка и фотоснимка. По същество това е комплексна регистрация и опасността от грешки е сведена до минимум.Дактилоскопичната регист рация е една от най-обективните форми на регистрация. Именно затова данните, които се съдържат в дактилоскопичните карти,могат да бъдат използвани и за решаване на конкретни идентификационни задачи. Дактилоскопичната регистрация осигурява бързина и оперативност на проверката.Дактилоскопичната регистрация предполага дактилоскопиране на регистрираното лице, т. е. Отпечатване на папиларните изображения върху предназначените за дактилоскопия регистрация карти .Извеждане на дактилоскопичната формула в нейните две части – основна и допълнителна; подреждане на картите по дактилоскопичната формула. Този вид регистрация се извършва в три варианта – десетопръстна, петопръстна и еднопръстна регистрация, По десетопръстната се регистрират осъдени, обвиняеми и задържани лица.Дактилоскопирането трябва да отговаря на из искванията за пълнота отразяване на папиларните изображения от пръстите на двете ръце и на печатъците от дланите; за правилна последователност - нанасяне на отпечатъците от палеца на дяс ната ръка до отпечатъците от дланите; за високо качество на отпечатъците - отразяване на папиларните изображения на ноктевите краища на пръстите, без да се допуска неяснота. В дактилоскопичните карти се отбелязват трите име на на лицето и някои данни за неговата самоличност, а когато има условия, се прилагат и фотоснимки.Дактилоскопичната формула има голя мо значение. Използва се класифициране на дактилоскопичните карти. По нея може да се установи дали намерените на местопроизшествието следи от ръка са оставени от регистрирано преди това ли це.Дактилоскопичната формула има две части - основна и допълнителна. Основната част на формулата се съставя на основата на кръговидните папиларни изображения.Втората част на формулата, наречена допълнителна, се съставя въз основа на трите вида папиларни изображения. Рег истрация па безследно изчезнали лица и на трупове с неустановена самоличност. Това са две отделни картотеки, които са свързани помежду си и взаимно се допълват.При регистриране на безследно изчезнали лица се записват трите имена и прякора на лицето; датата и мястото на раждане; постоянно местожителство; професията и местоработата; признаците на външ ни вид, на дрехите и на обувките; начинът на живот; дата та на изчезването и обстоятелствата, при които е станало това и кога за последен път е видяно лицето; дактилоскопната формула; последната фотоснимка и копие от пръсто вите отпечатъци, намерени върху предмети, до които е имало досег лицето, както и данни за неговите близки и за заявителя.Регистрирането на трупове с неустановена самоличност обхващат данни за времето и мястото, където е намерен трупът; за пола, ръста и особеностите на зъбите; за времето на настъпване на смъртта; за характерните белези на трупа и на дрехите и какви вещи са намерени; кръвната групова принадлежност; когато трупът е на жена - признаците за девственост, бременност, изнасилване или аборт. Задължително се извършва дактилоскопиране на трупа.Взетите пръстови отпечатъци, както и фотоснимка, направена по правилата на опознавателната фотография, се прилагат към картата.Регисрацията на отделни вещи се отнася за откраднати, загубени и иззети вещи. В картите се отбелязват видът, моделът, формата размерът, фабричният номера и цветът. Картите се подрежда т по азбучен ред съобразно наименованието на предмета.Предметите и вещите с неизвестен собственик се класифицират в т. нар.аспомагателна картотека.Регистрация по начин на извършване на престъплението. По този способ се регистрират лица, извършили нееднократно еднородни престъпления. Регистрацията се основава на психо физиологичната индивидуал ност на хората, обуславяща използването на едни и същи начини на подготовка и извършване на определени дейн ости, респективно на престъплението, и на прикриване на следите от него. Съставят се две картотеки - за способите на извършване на престъплението от неизвестен автор и за способите на извършване на престъплението от известен автор.Картите се класифицират по вида на престъплението. Регистрация на оръжие, гилзи и куршуми. Регистрира се откраднато, загубено, иззето или доброволно предадено оръжие, куршуми или гилзи при престъпления с неизвестен автор. Данните за вида и модела на оръжието, за системата и състоянието, в което се намира, за функционалните му признаци и др., които се отразяват, позволяват да се направи правилна класификация на картите и да се осигури бързина и оперативност при използването им.