41. Разследване на палежи.

Разследването на палежите е съпътствано обикновено с много трудности. В резултат на високата температура и действията по загасяването на пожара се унищожават или повреждат голяма част от следите. В повечето случаи не е възможно да се запази оригиналният вид на местопроизшествието. Трудно се откриват непосредствените (техническите) причини за пожара, а оттук и трудно се разграничава умишленото от непредпазливото деяние.Законните поводи за образуване на предварително производство са най-често съобщения или материали от специализираните органи на противопожарната охрана, ведомствена милиция или дежурни служители на общините, пазачи на заводи и стопански дворове, на полски имоти и др. Обикновено интензивното проявление на признаците на пожара благоприятства своевременното сезиране на компетентните органи, а с това и своевременното образуване на предварителното производство.Задачи на разследването се отнасят до изясняването на всички обстоятелства от предмета на доказването: къде, кога и при какви условия е възникнал пожарът; има ли причинна връзка между пожара и поведението на определени лица, какви са особеностите на производствения процес и дали пожарът не е възникнал в експлоатационен период, по време на монтирането на уреди и апарати и др.; какъв е размерът на причинените вреди; дали пре стъплението е извършено от едно лице или в съучастие; какви са непосредствените (техническите) причини за пожара; какви способи и средства са използвани и кои са мотивите на деянието; кое длъжностно лице е отговаряло за спазване на правилата за противопожарна охрана и др. Първоначалните следствени версии се изграждат като общи, и частни версии. Трябва да се подчертае ролята на частните версии.Отрицателното влияние на термичните, химичните и механичните процеси върху пълнотата и трайността на отражението на събитието на престъплението в обективната среда налага изграждането и проверката на система от частни версии.В зависимост от връзката им със задачите на разследването първоначалните версии биват: версии за причините на пожара; версии за мотивите; версии за способите и средствата, които са използвани; версии за извършителя и други.Версиите за причините на пожара почиват на данните за неговите особености, за характера на обектите на палежа, за откритите веществени доказателства и други.Първата версия е версията за пряко (директно) или косвено подпалване. Втората версия е версията за протичане на пожара поради нарушаване на противопожарната охрана. Третата версия – причиняване на пожара от късо съединение, налага да се търсят специфични повреди в електрическа изолация. Четвъртата версия – самозапалване, изисква да се установи как са съхранявани склонните към самозапалване материали и вещества (течни животински и растителни масла, селскостопански продукти, сено, слама,зърнени храни, промишлени стоки и суровини и др.); има ли данни за неправилно изменение на условията на съхраняване; съществуват ли предпоставки за окисляване и ферментация.Петата версия е версията за причиняване на пожара от мълния..Версиите за мотивите на деянието имат значение в две насоки - за откриване на извършителя на пожара и за правилното квалифициране на деянието.
Най-често се проверяват следните версии:
-Версията за прикриване на длъжностно присвояване.
-Версията за прикриване на убийство или кражба.
-Версията за извършване на палежа с цел получаване на застрахователно възнаграждение.
- Версията за извършване на палежа поради хулигански подбуди. Планирането на разследването се извършва при сравнително благоприятни условия. В редица случаи са налице данни за мястото и времето, размера и интензивността на пожара; местоположението и функционалното разположение на обектите. Голямо значение имат и изградените общи и частни версии за причините за пожара и мотивите на деянието. Основните въпроси за планирането са свързани с определяне на фактите и обстоятелствата,подлежащи на установяване, проверка и доказване; с първоначалните неотложни следствени действия, другите първоначални следствени действия и оперативноиздирвателните действия; с хронологичната последователност на извършването им; с последващите следствени дейс твия и последователността на провеждането им; с организационните, информативните, превантивните и други действия, които трябва да бъдат извършени в началния и следващи етап на разследва нето.Към неотложните първоначални следствени действия се отнася огледът на мес топроизшествието. В сравнение с огледа при разследването на други престъпления тук значителна част от обектите са повредени или унищожени от пожара и от действията във връзка с потушаването му. Затова много са трудностите във връзка с откриването, фиксирането, изземването и запазването на следите и другите веществени доказателства .Предвид на това, без да се нарушава изискването за бързина и оперативност, огледът трябва да се извърши след задълбочена предварителна подготовка. Тя обхваща:
-определяне на задачите на огледа при конкретните условия;
-определяне на способите и средствата за откриване, фиксиране, изземване и запазване на следите и другите веществени доказателства и за фиксиране на обстановката на местопроизшествието. Те трябва да са съобразени със специфичното състояние на обстановката при пожари, с неустойчивостта на признаците на следите и на другите веществени доказателства
под влияние на високата температура, с трудностите за фотографска фиксация на обстановката. Наред с обичайните технически средства се осигуряват цветни разтворители на мазнини и спиртни вещества, газоанализатор;
-определяне на лицата, които ще вземат участие в огледа
-уточняване на вида, функционалното предназначение и особеностите на обектите на палежа.
През втория етап на подготовката (след отиване на местопроизшествието) се определят границите на огледа и се взема решение откъде да започне изследването на местопроизшествието и в каква последователност. Важен момент от подготовката е осигуряване на условия за безопасност след обективна оценка на протичащите процеси и явления, предизвикани от пожара.Огледът позволява да се даде отговор на важни въпроси на разследването - за мотивите на деянието; за размера на причинените вреди; за наличието или липсата на признаци за прикриване на друго престъпление; от кое място са могли да се възприемат зрително или слухово признаците на пожара и с оглед на това кои лица биха могли да бъдат призовани като свидетели.Типичните изменения, които настъпват при пож ар, са обгарянията, овъгляванията и специфичното оцветяване, стопяването или пропукването на стъклени предмети, отлагане на сажди и други остатъци от изгарянето. Поотделно и в съвкупност по сочените признаци помагат да се изяснят различни обстоятелства: по цвета на дима и по пламъка може да се направи извод за вида на запалителните материали по интензивността на изгарянията - да се съди за времетраенето и силата на топлинното дейст вие.Статичният стадий на огледа позволява да се установи връзката и взаиморазположението на обектите, а по следите от пожара да се решат важни въпроси: има ли включени в електрическата мрежа електрически уреди; има ли открити електрически проводници и каква е причината за това; има ли неправилно разположени лесногорими материали. Изяснява се откъде е започнал пожарът – отвътре или отвън; създадени ли са условия за бързо разпрос транение на огъня; има ли независими огнища и др.При проверката се търсят лупи или предмети, които могат да фокусират слънчевата енергия. При причиняване на пожара от искри се откриват точкообразни прогаряния.
Една от основните задачи на статичния оглед е установяване на непосредствените (техническите) причини за пожара. От голямо значение е и откриването на огнището на пожара. Огнището на пожара е мястото, където е извършено запалването и е започнало развитието на пожара. За него се съди по степента на изгаряне - в повечето случаи най-голямо е изгарянето при огнището, по наличието на благоприятни за възникването и разпространението (развитието) на пожара условия - достъп на въздух, наличие на лесногорими материали, по откритите на местопроизшествието запалителни сред ства. Типичен признак е т. нар. огнищен конус - следи от възходящ поток на дима и пламъка във вид на триъгълник, чийто връх е обърнат към огнището на пожара, Указание дава и мястото на трупа - пострадалият се намира в най-отдалеченото място и в противоположна посока на огнището на пожара.Динамичният оглед позволява да се открият ценни следи и други веществени доказателства - обгаряния върху пода, части от запалителни устройства, което не може да стане чрез статичния оглед. Провеждането му е тясно свързано с изградените версии. По време на динамичния стадий може да се наложи голямо по обем разчистване на местопроизшествието, като тактиката на непосредственото изв ършване се индивидуализира от характера на пораженията, от функционалните особености на обектите, и особено от резултатите от статичния оглед.При извършването оглед на труп е необходимо спазването на две изисквания: започване на огледа от мястото около трупа и последователно извършване на статичния и на динамичния оглед, независимо дали е приключило изследването на останалите обекти на местопроизшествието.Специално внимание се обръща и на позата на трупа, тъй като по нея може да се съди за състоянието на пострадалия преди настъпването на смъртта; на положението на трупа спрямо останалите обекти и разстоянието, на което се намира от вратите, прозорците и огнището на пожара; на телесните повреди - на кои части на тялото се намират и как са причинени; на степента на изгарянията.Обикновено най-слаби увреждания от пожара има върху плътно прилепналите до пода части на тялото. Това позволява да се намерят нанесени приживе телес ни повреди. Проверява се версията дали телесните повреди не са причинени от паднали по време на пожара предмети.Динамичният оглед започва непосредствено след приключване на статичния неза висимо от хода на изследването на останалата част от местопроизшествието. Динамичният оглед позволява окончателно да се определят обхватът и степента на изгарянията и да се направят някои из води още на територията на местопроизшествието. Наличието на изгаряния от първа степен (зачервяване на кожата) и особено от втора степен (образуване на мехури) дава основание да се смята, че са възникнали преди настъпването на смъртта.Проверява се версията за причиняване на смъртта от електрически ток; за насилствена смърт и други.Обикновено огледът на местопроизшествието и огледът на трупа се извършват едновременно. В тези случаи резултатите се отразяват в общ протокол.В отделните части на протокола (уводна, описателна и заключителна) заедно с общите сведения се отразява и състоянието на обстановката на местопроизшествието, функционалното предназначение на обектите на палежа,техническата изправност на противопожарните средства; размерът и степента на повредите и разрушенията; местоположението и броят на огнищата на пожара; състоянието на осветителните и отоплителните уреди; особеностите на позата на трупа и признац ите на дима и пламъка; намерените следи и други веществени доказателства и техните признаци; силата и посоката на вятъра; особеностите на миризмата.Личният обиск, както и огледът, е неотложно следствено действие. Извършва се за откриване на запалителни средства и материали; хладно и огнестрелно оръжие; книжа и предмети със следи от пожара (сажди, пепел); откраднати вещи и доку менти за изграждане на алиби. На изследване подлежат не само тялото и дрехите на лицето, но и вещите, които носи със себе си, а също и мястото, където се е намирало, тъй като е възможно да е зах върлило запалителните средства и материали. Освидетелстване. Извършва се за откриване на следи от пожара –обгаряния върху лицето, ръцете или други части на тялото; наранявания, причинени от избухването на взривни вещества или от паднали предмети по време на пожара; опърляне на косата и подуване на кожата; специфична миризма върху дрехите и тялото и др.Освидетелстването се закрепва в самостоятелен протокол, в който освен общите и за други случаи данни се описват откритите следи от пожара, мястото, на което са открити и как са фиксирани.Чрез претърсването могат да бъдат открити и иззети различни предмети и книжа, които имат значение за делото -запалителни течности, дрехи и обувки със следи от пожара, подправени отчетнически документи, откраднати вещи или присвоени стоково-материални ценности.Претърсване може да се извърши и за откриване и задържане на извършителя на палежа или на материали, характеризиращи личността му и улесн яващи неговото издирване и залавяне. Пожаро-техническа експертиза. Това е една от основните експертизи при разследване на палежи. По въпроса за мястото и в системата на способи за събиране и проверка на доказателства има различни становища. Преобладават основанията за извършване на експертизата в системата на първоначалните следствени действия, защото решаваните от нея въпроси и особено установяването на техническите причини за възникването на пожара имат ключово значе ние за по-нататъчния ход на разследването и за правилната квалификация на деянието. Следователно целесъобразно е до извършване на пожаро-техническата експертиза да се запази местопрои зшествието в неговия оригинален вид.Обект на изследване са намерените запалителни средства и материали и части от тях; обгорените предмети; електроуредите и отоплителните прибори; електр ическата инсталация и противопожарната техника.Задачите на експертизата също имат специфичи особености. Те обхващат решаването на различни по характер въпроси: 1) откриване на причините за пожара; 2) установяване на огнището и посоката на разпространение на пожара; 3) установяване какви противопожарни правила са нарушени, ако за това се изискват специални знания; 4) установяване състоянието на отоплителните и осветителните уреди, на електрическата инсталация и електрическите уреди Разпит на свидетели очевидци. Свидетели очевидци могат да се окажат широк кръг лица: пострадалите от палежа; лицата, които първи са забелязали признаците на пожара и са взели участие в потушаването му; лицата, които най-напред са съобщили за пожара и имат непосредствени впечатления за възникналите процеси и явления; лицата, които са пристигнали по време на гасенето на пожара и са оказали съдействие за спасяване на пострадалия и на имуществото му; служителите от противопожарната охрана, участвували в гасенето на пожара; живеещите или работещите в съдебни сгради и др.По време на разпита се изясняват различни обстоятелства:
-кога, на кое място и с каква интензивност са се появили димът и пламъкът. -какви са били силата и посоката на вятъра, имало ли е специфична миризма и какъв е бил цветът на дима и на пламъка.
-какви изменения са настъпили в обстановката до пристигането на следователя и по какви причини. При разпита на пострадалите се установява какво е било състоянието на сградата преди възникването на пожара, в какво състояние се е намирала електрическата инсталация и как е била използвана. Уточнява се количеството и предназначението на изгорелите предмети и вещи; изправността на електрическите уреди, състоянието на вентилационните уредби; съществували ли са благоприятни за възникването и протичането на пожара условия – отворен и прозорци и врати, наличие на лес ногорими материали и др; застраховано ли е жилището и на каква сума; има ли основание да се предполага, че пожарът е извършен с цел отмъщение. Показанията трябва да бъдат преценени критич но, като се съпоставят с резултатите от огледа, с показанията на служителите от противопожарната охрана. Трябва да се има предвид, че не е изключено сред свидетелите, които първи са „забелязали" признаците на пожара и са взели участие в потушаването му, да се намира и лицето, което е извършило палежа. Затова по време на разпита се обръща внимание на показанията на свидетелите, чието посещение по време на местопроизшествието е немотивирано, като се установява каква активност са проявили при потушаването на пожара, откъде е започналото и кой е предложил това, тъй като е възможно борбата с огъня умишлено да е насочена в противоположна на огнището на пожара посока.Към последващи следствени действия се отнася изземването на книжа. Целта е да се събере информация за обектите на палежа; за условията, при които е протичала производствената и друга дейност; за правата и задълженията на съответните длъжностни лица и техническото състояние на машините, съоръженията и инсталациите; за броя и качеството на прегледите им; за характера на задължителните предписания от противопожарните органи и мерките, които са взети за спазването им.Правилно е едновременно, а не последователно да се изземат интересуващите разследването книжа. Това могат да бъдат правилници, наредби, инструкции с противопожарни правила и изисквания, които е трябвало да се спазват; различни видове удостоверителни книжа - технически паспорти, протоколи за ремонт, проекти; документи, съдържащи данни за устройствто и състоянието на инсталациите и вентилационните уредби; заповеди, протоколи, от които може да се види кои длъжностни лица отговарят за поддържане на машините, съоръженията и инсталациите; справки за спестяванията на материалноотговорното лице; материали от проведените инвентаризации и ревизии; справки за атмосферните условия.Назначаване на съдебномедицинска експертиза се налага, когато на местопроизшествието е намерен труп или части от труп и съществува съмнение относно причините за смъртта или характера на телесните повреди (чл. 117, ал. 2, т. 1-2 НПК).С помощта на съдебномедици нската експертиза може да се установи кога е настъпила смъртта - преди пожара, по време на пожара или след това; каква е причината за смъртта - получените изгаряния или наранявания или има друга причина; кои от нараняванията са възникнали приживе и кои послесмъртно; каква е степента на изгаряния та и могли ли са да доведат до смъртта на пострадалия; по какъв начин са станали обгарянията - от непосредствено въздействие на огъня, от високата температура или от горещата вода. Отговорът на тези въпроси позволява да се проверят важни версии и да се построят нови.Предвид на това от голямо значение е участието на съдебномедицинския експерт в огледа на местопроизшеств ието, което ще му позволи да изследва някои процеси още в началния етап на развитието им. Съ дебно-химичека експертиза се извършва за установяване на вида на използваните запалителни вещества и на изгорелите обекти; на възможностите за самозапалване; наличието или липсата на следи от петролни продукти или запалителни течности върху дрехите и обувките на заподозрения или обвиняемия и т.н.Криминалистични експертизи са преди всичко трасологични експертизи - на следи от ръце, от крака, от автотранспортни средства или от оръдия за взлом и в по-редки случаи експертизи на документи (главно на изгорели документи).Може да въ зникне необходимостта от назначаване и на експертиза за установяване на цялото по неговите части, ако на местопроизшествието са намерени елементи от запалителни устройства,парчета от плат, части от шнур, листа от книги. Стокова експертиза се назн ачава за определяне на стойността на причинените от пожара вреди, на вида на по вредените стоки и други материални ценности, когато за това може да се съди по неунищожените признаци. По време на пожара мога т да бъдат повредени или унищожени различни обекти и ма териални ценности.Ето защо в много случаи от тактически по-целесъобразно е вместо отделно назначаване на стокова, строително-техническа и електротехническа експертиза например да се назн ачи комплексна експертиза.
Чрез разпита на обвиняемия може да се осигури разностранна доказателствена информация по основни въпроси на разследването, кога, къде, как и с помощта на какви средства е извършен палежът, какви са мотивите на деянието, какво е било състоянието на обстановката преди пожара и какви противопожарни правила са нарушени.По време на подготовката на разпита се изясняват служебните задължения и професионалните функции на обвиняемия, отношението му към извършеното престъпле ние, личностните му качества и т.н. Относно предмета на разпита специално внимание заслужават два въпроса – установяване на техническите причини за пожара и установяване на причините и услови ята,способствали за извършване на престъплението. Обвиняемият може да отрича да е извършил палежа в два случая: когато обвинението е необосновано и когато позицията му е неискрена.Възмож но е да се противопостави добре обмислено фактически и логически алиби.В този случай наред с анализа на данните от проведените следствени действия специално за целта се извършват някои опера тивно-издирвателни действия.Друга е обстановката в случаите на самопризнание. Нужно е да се установят преди всичко мотивите за това и да се подложи на задълбочена преценка физическата и логическата обоснованост на обясненията. Когато позицията на обвиняемия е неопределена,по време на разпита критично трябва да се анализират събраните по делото доказателства.Наличието на проти воречия между обясненията и останалите доказателствни материали може да бъде резултат от недостоверността на последния. В интерес на обективността на разследването е всички версии да бъдат проверени. Поради това не е изключено изясняването на основните въпроси от предмета на разпита да започне едва след приключване на свободния разказ. Трябва да се има предвид, че чрез за даване на уточняващи и особено на контролни въпроси и когато е тактически уместно избран моментът за предявяване на веществените доказателства и на книжата,може да се установи доколко поддържаното алиби е мотивирано, при правилно определен тактически подход за психологичен контакт обвиняемият може да измени позицията на отричане.Прибързаното укоряване на обвиняем ия, че дава недостоверни обяснения, е толкова вредно, колкото и безкритично-доверчивото приемане на самопризнанието.