40. Разследване на документни престъпления.

Предварителното производство се образува по сигнали на заинтересовани лица за използвани от тяхно име неистински официални или частни документи, по съобщения от държавни учреждения или предприятия за представени подправени болнични листове, студентски книжки и удостоверения, въз основа на открити при осчетоводяване или ревизия подправени отчетнически документи, съобщения от банкови учреждения за изтеглени суми с подправени спестовни книжи, съобщения от „Личен състав" за представени подправени трудови книжки, свидетелства за съдимост или документи за завършено образование и други.Задачите на разследването най-често се отнасят до установяване на факта на престъпното създаване, използване или премахване на документа; откриване на извършителя на разследваното документно престъпление; установяване на техническите способи и средства с помощта на които е извършена подправката, както и начините за прикриването й; разкриване на мотивите за престъплението; установяване на причините и условията, способствали за извършване на документното престъпление;набелязване на превантивните и организационни мерки.Първоначални следствени версии почиват на различни източници - данните по делото, непосредствените възприятия на следователя за външните особености на документа и др. Изграждат се обикновено версии за личността на извършителя и субективната страна на деянието;за причините и условията, способствали за извършване на документното престъпление.Специално внимание заслужават версиите относно начина на извършване на документното престъпление и техническите способи и средства, използвани за това, а именно:
-документът е подправен чрез заличаване на част от текста по химически начин, като на негово място е написан друг ;
-документът е подправен чрез заличаване по механичен начин,като върху част от заличения текст е написан друг;
-подписът е положен чрез техническа подправка.
-подписът и отпечатъкът са истински, но са положени преди написване на съдържанието на документа;
- съдържанието на съмнителния документ е изменено чрез добавяне на нов текст или отделни букви. –документът е подправен при издаването му,но е пропуснато да бъде заверена подправката.Като първоначални следствени действия се изискват се или се изземват вторите или третите екземпляри на престъпно създадения, престъпно използвания или премахнатия по престъпен начин документ; документи,послужили като източници за издаване на съмнителния официален документ, установяващи някои косвени факти и обстоятелства от здравни заведения за настоящи или минали заболявания на обвиняемия;спестовни документи; документи във връзка с поддържано алиби и т.н.,документи-сравнителен материал. Едновременно с това се изземват и използваните пишещи средства, хартия, индиго и попивателна, върху която може да бъде открит негативният образ на текста; кочаните с бланкови документи и др.В някои случаи изземването трябва да се извърши неотложно за да се избегне опасността от укри ане,повреждане или унищожаване на документите.До претърсване се прибягва когато не се знае точно местонахождението на интересуващите разследван ето документи,но предвид естеството и целевото предназначение на документите има основание да се предполага, че те ще бъдат открити и иззети. Наложително е също да се планира претърсване и ако интересуващите разследването документи се намират у обвиняемия. Претърсването се налага когато има данни за обосновано предположение, че могат да бъдат открити материалите, с които е изготвен документът - тетрадката, от която е откъснат листът; кочаните с ползваните квитанции; пишещата машина, послужила за написване на документа, и други. Необходимо е иззетите документи да бъдат подложени на внимателен оглед. Съпоставя се съдържанието на различните екземпляри и се обръща внимание на взаимното разположение на текста и подписите, на наличието на външни признаци на материална подправка. Това улеснява правилното определяне на обекта и на задачите на експертиз ата. Прави се преценка и на съдържанието на документите и на връзката на отразените в тях фа ктически данни с другите доказателства по делото.Експертизата на документите заемат важно място сред първоначалните следствени действия. Тъй като позволяват да се изяснят едни от най-важните обстоятелства по делото, а именно: извършена ли е подправка на документа; дали конкретно определено лице е автор на подправката; едно и също лице ли е написало текста и положило подписа; при какви условия е положен подписът, има ли признаци на техническа подправка на подписа или на кражба на подпис; от кой печат или щемпел е положен отпечатъкът; кое лице е автор на машинописния текст. Чрез експертиза на документа се установяват фактът на престъплението и неговият автор, особено при престъпления по чл. 308 и чл. 309 от НК. Освен това експертното заключение съдейства за обосновано изграждане и разностранна проверка на следствените версии и позволява своевременно и точно да се квалифицира деянието.Следователно несвоевременното назначаване на експертизата може да затрудни не само предварителното разследване, но и съдебното следствие предвид опасността от унищожаване на съществени признаци на документа. От друга страна, необоснованото назначаване утежнява разследването и ангажира излишно времето на служебни лица. Затова винаги следва да се имат предвид от обективни основания - при съмнение за материална или интелектуална подправка, породена от материалните и смисловите признаци на документа; когато изразеното в документа изявление или удостоверените факти са нелогични и необ основани и т.н.В постановлението за назначаване изрично се посочва да не бъдат използвани де структивни методи на изследване.Ако се установи, че документът е истински и не е подправен, предварителното производство се прекратява. В този случа й нямат съществено значение резултатите от другите следствени действия. Обратно,ако изводите от експертното заключение сочат,че е извършено документно престъпление, тогава неизбежно се провеждат и други следствени действия. Освен посочените налице са и други основания, които налагат своевременно назначаване на експер тизата, респективно на почеркова експертиза или експертиза за техническо изследване на документа, като необходимостта от създаване на условия за повторна експертиза и т.н.Един от основните въпроси при назначава не на експертиза на документи е въпроса за сравнителния материал. Осрен за нуждите на почерковите идентификационни експертизи сравнителен материал е необхдим и при извършване на някои експертизи за техническо изследване на документи - за установяване на автора на добавка; за идентифициране на автора на машинописния текст и на пишещата машина, за идетифициране на печата или щемпела на поставения отпечатък и др. Свободните, условносво бодните и експерименталните образци за сравнение трябва да огразяват различните варианти на писане и подписване, особено при изследване на документи, написани от лица с високо развити писменодвигателни навици, при които нерядко могат да се срещнат естествени изменения на признаците. Тези лица могат без предварителна подготовка да пишат еднакво сполучливо с десен и ляв наклон, с по-голяма или с по-малка свързаност, опростено или усложнено, да се подписват в зависимост от времето и мястото, с което разполагат и от характера на документа в различни варианти. При вземане на експериментални образци се използва същият или подобен прибор,същият вид хартия, а подписите отразяват всич кивидове транскрипция и трябва да са положени с различна бързина и в различно време с цел да се избегне маскировка. Осигуряването на разнообразни образци за сравнение е необходимо поради естественото изменение на почерка и подписа. А то се проявява по-интензивно както в процеса на обучението, така и при промяна на професия под влияние на някои заболявания и вледствие други причини.Наред със сравнителния материал на експерта се изпращат и документи характеризиращи здравословното състояние на предполагаемия автор.Разпитът на обвиняемия е едно от основните следствени действия, като правилното му провеждане зависи в голяма степен от предварителната подготовка. При провеждане на разпита главно място заема свободният разказ. Разпитът трябва да протече в спокойна и лишена от напрежение обстановка, като свободният разказ се прекъсва само ако обвиняемият умишлено дава обяснение за странични на разследването факти и обстоятелства. Обикновено след свободния разказ се задават въпроси. С тях могат да бъдат изяснени редица обстоятелства по делото: от кое учреждение и кога е издаден докум ентът; по устно или писмено искане; въз основа на какви източници; в колко екземпляра и къде се намират копията; може ли обвиняемият да пише на пишеща машина; на какво се дължи противоречието между съдържанието на съмнителния документ и другите екземпляри и т.н. Важен момент от разпита е предявяването на подправения документ. Чрез съпоставяне на признаците на документа с обясненията може да се провери достоверността на направеното самопризнание. Не бива да се забравя, че е възможно различията да се дължат на неточност и непълнота на запаметяването, на напрежението,в което се намира лицето, и т.н.В случаите на престъпно създаване на документи {чл. 308-309, чл. 311-312 и чл. 314 от НК) следователят трябва да разполага с документа и с вторите екземпляри, а по възможност и с източниците, въз основа на които е бил издаден.
Подлежат на изясняване времето на извършване на подправката; способите и средставата, които са използвани; къде, как и от кого и колко време е съхраняван съмнителният документ; с помощта на кои лица обвиняемият е изготвил документа; откъде е черпил данни за неизвестните реквизити на доку мента; кое лице го е улеснило с бланки и печат и пр.В случаите на престъпно използуване на документи (чл. 316-318 от НК) по време на разпита се установява кога и защо обвиняемият е използвал престъпно създадения документ; колко пъти и пред кои органи; използван ли е въпросният документ и от други лица; кой е автор на неистинския или подправения документ; какво е участието на обвиняемия в създаването на престъпно създадения документ.В случаите на чл. 317-318 от НК се установяват само обстоятелствата относно престъпното използване на документа - как и от кого е бил съхраняван, пред кое учреждение или институт е използван.При хипотезата на чл. 319 от НК (престъпно премахване на документи) по време на разпита се изяснява на какво основание обвиняемият е притежавал „чужд или не изключително нему принадлежащ документ; в какво се изразява престъпното посегателство над документа; от кое лице и как се е съхранявал документът; има ли втори екземпляр и къде се намира.Като свидетели при разследване на документни престъ пления могат да бъдат призовани широк кръг длъжностни лица.
-свидетели, посредством показанията на които може да се установи фактът на престъпното създаване, използване или премахване на документа;
-свидетели, които могат да установяват различни обстоятелства по делото - какъв е редът за издаване на официални документи;
-кое лице е длъжно да съхранява бланките за официални документи;
-кое длъжностно лице съхранява печата и имат ли други лица достъп до него;
-обвиняемият ли е изтеглил сумата по представения документ или друго лице;
-свидетели, които могат да посочат техническите способи и средства за съставяне на разглежданата категория документи;
-свидетели, които могат да хвърлят светлина относно мотивите за извършване на престъплението и причините и условията, които са способствали за това.
Свидетелите трябва да бъдат разпитани в необходимата хронологична последователностот, съ ответстваща на връзката и зависимостта между задачите на разследването.Разпит на експерти се извършва сравнително рядко въпреки безспорното му значение за разследването. Целесъобразно е провеждане на разпита, когато направените изводи противоречат на останалите доказателствени материали; когато не може да се разбере каква научна методика е била използвана ; когато са налице логически противоречия между обстоятелствената част и направените изводи; когато изследването е непълно; когато не е отговорено на всички въпроси от постановлението и т.н.По време на разпита на изясняване подлежат различни факти и обстоятелства: кой обект е изследван и на кои задачи е даден отговор; въз основа на кои признаци са решени задачите; какви експертни версии са били проверени и по каква методика и какви научно-те хнически средства са били използвани, когато на посочените въпроси не е даден отговор в експертното заключение; какви са причините за съществуващите логически противоречия и т. н. Необходимо е експертът да обясни как е извършил изследването, какви признаци е установил и защо е дал вероятен, а не категоричен извод.В протокола за разпит се отразява подробно допълнителното заключение, дадено по въпроси, които не са поставени в постановлението за назначаване на експертизата.