4. Криминалистични методи и средства за откриване на съдебните доказателства – вероятностния метод, мисловната реконструкция и инструменталния метод.

При откриване на доказателства трябва да се спазват техническите изисквания като своевременност пълнота и разнообразност а най-често използваните методи са вероятностният инструменталният и методът на мисловната реконструкция. Вероятностният метод предполага изграждане и проверка на системата от версии за времето, мястото и механизма на вьзникване на доказателството, за причините за тяхното изменение. повреждане и унищожаване и т.н.Инструменталният метод се изразява в използване на различни технически средства за откриване на следите и на веществените доказателства. Той осигурява обективност и изчерпат елност. Методът на мисловната реконструкция - при използването му голямо значение има точността на данните по делото.Колкото по-близко до оригиналното събитие е възстановеното /мисловно реконструирано то толкова по-достоверно се разкрива механизмьт на отразяването на престъплението в обективната среда а следователно и възможностите за откриване на доказателствата се извършва по -големи . Фиксирането на доказателствата се извършва по няколко начина: 1.в протокола за съответното следствено действие;
2.по фотографски начин;
3/чрез кино- или видеофиксация, монофиксация и графическа фиксация.Те могат да се използват едновременно или по отделно в зависимост от характера на подлежащите на закрепване доказа телства и от възможностите на органите на разследване то. Колкото по-разностранно и изчерпателно са фиксирани доказателствата, толкова по-големи възможности има за използването им от участниците в процеса. Запазването на доказателствата е главната задача след откриването им. Използват се няколко начина:
а)предотвратяване на повреждането и унищожаването на доказателствата чрез своевременно осигуряване на охрана на местопроизшествието;
б)Защита на веществените доказателства от неблагоприятните атмосферни условия;
в)спиране протичането на вътрешните процеси;
г)неотложно изследване на местопроизшествието;
д)използване на недеструктивни методи и средства за изследване на веществените
доказателства.Запазването на доказателствата е толкова важно за разследването, както и тяхното откриване и изсле дване.Изземването на дока зателства е подчинено на тактическите изисквания за своевременност, пълнота и запазване за изследване, както и на техническите пра ила за: - изземване заедно с обекта, върху които се намират следите, а ако това не е възможно се прибягва към непосредствено изземване
-изземване след установяване на връзката на следите и другите веществени доказателства с останалите обекти на местопроизшествието; -изземване след фотографско фиксиране, на следите и другите веществени доказателства в състоянието, в което са били открити.Изследването на доказателствата има решаващо значение за разследването. То позволява да се разкрие и правилно да се обясни не само съдържащата се в тях доказателствена информация, но и да се определят насоките за откриване на нови доказателства. Доказателствата се изследват от компетентния орган на ра зследването, а когато са необходими и специални знания от областта на науката, изкуството или техниката - от експерти. При изследването се спазват техническите изисквания за :комплексност - из следване от всички възможни аспекти и с всички правно допустими способи и средства;
- своевременност – изследване на доказателствата преди възникване на опасност от повреждане или унищожаване;
-изчерпателност - изследване на всички доказателства и обвинителни, и оправдателни - независимо от обхвата на информацията, която съдържат.