39. Разследване на длъжностни присвоявания.

Длъжностните присвоявания са едни от най-често срещаните престъпления срещу собствено стта.Те засягат икономическата основа на страната и нарушават нормалното проявление на икон омическата и функция,като причиняват значителни материални вреди.Пораждат деформации и водят до неспазване на установените принципи за разпределение на материалните блага. Най-често срещаната хипотеза е образуване на предварително производство по чл. 186, ал. 1 от НПК - законен повод и достатъч но данни съдържащи се в матери али от финансово-ревизионните органи, респективно акта за начет. При преценката на данните в тях се изясняват няколко групи въпроси: ревизията от компетен тни лица ли е извършена; обосн овано ли е заключението на реви зионните органи; спазени ли са правата на ревизираните лица; изпратени ли са всички материали - подправените документи, обясненията на лицата, заключението на финансово-ревизионните органи и др. Когато се установи, че материалите на финансово-ревизионните органи не са обосновани, прокурорът (следователят) може да постъпи по три начина: да извърши предварителна проверка; да назначи допълнителна ревизия; да откаже образуване на предварителното производство поради необо снованост на ревизионните материали.Когато основанията за образуване на предварително произ водство са възникнали по повод разследването на друго престъ пление (палеж, кражба чрез взлом и т. н.), обикновено не се извършва предварителна проверка.Достатъчно данни за образуване на предварително производство са налице и ако съответното длъжностно лице не може да даде обосновани обяснения за начина на възникване на констатирани липси или намерени излишъци;ако са установени незаприходени стоково-материални ценности;или са открити подправени документи; при изплащане на заплати на фиктивни лица; в случаите на задържане с присвоеното имущество при противозаконно завишаване на обема и стойността на извършената работа и и т. н. Характерно е,че задачите за разследването изискват сравнителнително продължително време за изследване и обикно вено това не може да стане без проверка на следствените версии. Най-често срещаните задачи са:установяване дали е извършено длъжностно присвояване, къде и кога;-установавяне на размера на причинените вреди и откриване на източниците за възстановяването му;проучване на състоянието на контрола и счетоводната отчетност,както и характера на производствената и друга дейност с цел да се определят необходимите превантивни мерки и да се положат усилия за отстраняване на съествуващите криминогенни условия; установяване организационните, производствените и други причини и условия способствали за извършване на длъжностното присвояване на слабостите в стопанско-организацонната и управленската дейност в охраната на собствеността,приемането и предаването й в контрола върху технологическите изисквания, в подбора и подготовката на кадрите и прочие.-установяване способите за присвояване, като се вземат под внимание тяхната зависимост от съществуващите обективни и субективни условия,опитът на професионалната подготовка на извършителите на системата на контрол и отчетност и т. н.;-откриване на присвоеното имущество или на сведения за реализацията му.Първоначалните следствени версии се изграждат за изясняване на различни обстоятелства от предмета на доказването. Особено голямо значение имат обаче версиите за причините за възникналите липси и версиите за източниците на създадените излишъци.Необходимо е при проверка на версиите да се изясни има ли причинна връзка между откритите липси или излишъци и поведението на материалноотговорното лице; откога датира това и до какви промени е довело материалното състояние и начина на живот на обвиняемия.Като първоначални следствените действия се пристъпва към изземване или изискване и оглед на документи. Условно документите и кни жата,които трябва да бъдат иззети, могат да се разделят на три групи-подправени отчетнически и други документи; счетоводно-отчетни документи, свързани с подправените;нормативни актове, анализи, заповеди и др., които разкриват особеностите на извършената дейност и изискванията към нея, организациятана работата, организацията на контрола и отчетността.Уместно е документите от първа група да бъдат иззети, а не изискани, за да се избегне опасността от тяхното укриване или унищожаване, а от втората и трета-иззети или изискани в зависимост от необходимостта от тези документи в момента и от опасността от противодействие.Едновременно с оригиналните документи се изземват копията,когата това може да доведе до затруднения в управленската дейност се оставят ксероксни копия.След изземването задължително се прави оглед на документите с цел да се установи има ли признаци на материална или на интелектуална подправка.Специално внимание се отделя за т. нар. сравнително изследване - съпоставяне на съдържанието на оригиналните документи със съдържанието на вторите и третите екземпляри.Разпитът се използва широко при разследването на длъжностни присвоявания. Една от причините за това е, че има възможност да бъдат разпитани азлични категории свидетели в системата на първоначалните следствени действия. Чрез разпитът се изяснява обхватът на ревизията; фактическата и логическата връзка и обоснованост на изводите; източниците, върху които почиват констатациите; условията, при които е извършена ревизията; причините и условията, способствали за извьршването на присвояването; превантивните мерки, които е трябвало да бъдат предприети.Разпитват се домакините, началниците на складовете и експедиторите. Те могат да изяснят характера на извършената от обвиняемия дейност и условията, при които е извършена финансово-ревизионната проверка.Не бива да се подценява разпитът на лицата, живеещи в съседство с материалноот говорното лине и на представителите на обществеността, които обикновено познават добре изменението на материалното състояние и на начина на живот на обвиняемия и могат да дадат информация за вероятното местонахождение на присвоеното имущество.Един от важните въпроси, който трябва да се изясни по време на разпита се отнася до способи, конто са използвани за присвояването. Те могат да се разделят на четири групи: 1) прости (открити) способи, при които паричните средства или материалните ценности се при свояват, без да се държи сметка за изменението на паричния или на имуществения баланс; 2) усложнени (замаскирани) способи, при които източник на присвояване са създадените излишъци; 3) способи, които са свързани с извършването на друго престъпление, като материална или интелектуална подправка на документи, палеж и т н ; 4) ситуационни (временни) способи, използвани при намаляване или увеличаване на цените. В зависимост от способите и условията, при които са използвани, длъжностните присвоявания биват присвоявания на заприходено по документи имущество и присвоявания на незаприходено имущество. Съдебно-счетоводни експертиза се назначава, когато резултатите от ревизията противоречат на събрания доказателствен материал; ако при ревизията не са изследвани важни обстоятелства или има съмнения,че са използвани неправилни методи; когато без специални знания в счетоводно-отчетната област не мо же да се определи размерът на причинените вреди; противоречие между първоначалната и повторната ревизия и др.Обект на изследване са финансово-счетоводните и отчетническите операции и документите, които имат връзка с разследваното длъжностно присвояване,а не самите финансово-счетоводни документи. Експертизи на документи се назначзват както за решаване на идентификационните въпроси – установяване автора на текста и на подправените отчетнически документи, така и за изясняване на други обстоятелства - има ли за личавания по механичен и химичен начин.Резултатите от почерковата експертиза и от експертизите за техническо изследване на документи имат голямо значение за правилната квалификация на деянията при определяне на обекта и на задачите на съдебно-счетоводната експертиза.Претърсването е типично първоначално следствено действие по много дела присвояване,въпреки големия интервал от време между момента на длъжностното присвояване и образуването на предварителното производство. То позволява да се открие прйсвоена и неотчетена продукция, неофициални отчетнически документи, различни книжа за реализация на присвоеното имущество, парични средства и касови документи за извършени покупки, влогови документа и лични „баланси" и „отчети", неистински приходно-разходни документи и др. Резултатите от претьрсването съдействат освен това за решаване на една от основните задачи на разследването-възстановяване на причинените от длъжностното присвояване вреди.При разследване на длъжностни присвоявания може да се извърши и оглед. Той е неизбежен, когато е направен опит за маскиране на длъжностно присвояване с кражба чрез взлом или палеж. С помощта на огледа могат да се „разкрият, не посредствено изследват и други, данни, необходими за изясняване на обстоятелствата по делото" (чл. 128,ал. 1 от НПК), да се изяснят причините и условията, способствали за извършване на длъжностното присвояване; състоянието на охраната; условията, при които е работило материалноотговорното лице; степента на влажност и състоянието на температурния режим; състоянието на складовите помещения и на търговските стоки, на строителните материали и суровините. Разпитът е едно от основните следствени действия при разследване на длъжностни присвоявания. С него могат да се изяснят съществени обстоятелства относно обективната и субективнта страна на деянието.Разпитът позволява да се сьбере информация по всички задачи на разследването. Затова към него следва да се пристъпи, след като е даден отговор на някои въпроси от предмета на доказването и е събрана информация за условията, при които е извършено длъжностното присвояване, и за личността на обвиняемия. В това отношение голямо значение има подготовката. Освен определяне на веществените доказателства и на документите, които ще бьдат предявени, по време на подготовката се събира информация за производствената дейност и за предписаните от съответните нормативни актове и изисквания към тази дейност, към организацията на работа и опазването на държавната собственост; за правата и задъдълженията на обвиняемия при конкретни условия; за особеностите на технологичния процес и на отчетността и т.н.По време на разпита се изяснява връзката между обвиняемите при присвояването и се определя самостоятелният дял на всеки от тях, особеностите на отделните епизоди и способите, които са били използвани, взетите мерки за прикриване на престъплението, причините и условията, способствали за извършването му. Очната ставка е един от ефикасните способи за уточняване и проверка на депозираните обяснения и за определяне на степента на отговорност на отделните обвиняеми. С очната ставка се изясняват причините, довели до възникналите противоречия, и връзката им с останалия доказателствен материал. Възможно е различията между обвиняемите да са резултат от несъответствие то между приноса и получения дял, от преодоляната психологическа зависимост или от различната степен на правосъзнание. Във всички случаи правилната оценка на мотивите е предпоставка и за правилно решение на кой от обвиняемите да се зададат най-напред въпроси; с изясняването на кои противоречия е най-добре да се започне очната ставка; в каква степен следва да се диференцира тактическият подход и др.Обикновено стоковата експертиза се назначава за установяване на цената на присвоените суровини, полуфабрикати или готова продукция; наличието или липсата на съответствие между качеството на продаваните стоки и етикетите; отговаря ли опаковката на съответния стандарт; кога и в кое предприятие са произведени стоките.Технологична експертиза се назначава , когато способите за присвояване са свързани с технологичния процес или когато е необходимо да се изследва техническото оборудване, суровините и готовата продукция и технологичната връзка помежду им.Задачите, които решава технологичната експертиза, са няколко: спазени ли са нормите за влагане на предвиденото количество и качество суровини; установяване на размера на фактическите загуби от суров ини и други материали при производството на единица продукция; допуснато ли е смесването със суровини и материали от по-ниско качество и цена; възмож но ли е чрез изменения в технологичния процес да се промени предвиденото количество и качество на суровините и материалите за производството на единица изделия и др.В много случаи е тактически по-оправдано вместо последователно извършване на съдебно-счетоводна, стокова и технологична експертиза да се назначи комплексна експертиза.