38. Разследване на автотранспортни престъпления.

Автопроизшествията са често срещани престъпления.Те трудно биха останали скрити.Не са малко автотранспортните престъпления,когато шофьорът остава на местопроизшествието с автомобила до идването на следствените органи.В тези случаи основания за образуване на предварителното производство са намерените следи и други веществени доказателства; наличието на средна или тежка телесна повреда или смърт.Образуването на предварителното производство може да срещне и редица трудности, ако автотранспортното престъпление е станал извън населено място или през нощта и без свидетели. При тези условия извършителят има възможност да унищожи или повреди оставените следи и други веществени доказателства, да се укрие с автомобила, без да окаже помощ на пострадалия. Следователят събира необходимите гласни и други данни, включително чрез извър шване за целта на някои оперативноиздирвателни действия. Нерядко паралелно с образуване на предварителното производство се предприема неотложно издирване на автомобила. За целта се използват данните за механизма на произшествието, намерените следи и показанията на свидетелите очевидци. Правят се явни и скрити проверки в гаражите, сервизите и паркингите, в авторемонтните работилници и на предполагаемите места, където е възможно укриването на автомобила. Задачите на разследването винаги зависят от особеностите на следствената ситуация във връзка с образуване на предварителното производство и непосредствено след това. Една е обстановката, когато извършителят и моторното превозно средство се намират на местопроизшествието, и друга, когато не са там. Не е без значение имало ли е свидетели очевидци и оставени ли са достатъчно следи и други веществени доказателства.Най-често срещаните задачи са свързани с установяване характера на извършеното автотранспортно престъпление; времето и мястото, условията, при които е станало – видимост, състоянието на пътя и пътните знаци, на атмосферните условия и др.; техническото състояние на автомобила; техническите причини, довели до автопроизшествието; обстоятелствата, влияещи на степента и характера на наказателната отговорност – професионалната квалификация на шофьора, здравословното му състояние; употребявал ли е алкохол, оказал ли е своевременна помощ на пострадалия и др.; какви правила, установени със Закона за движението по пътища и улиците. Правилника за неговото прилагане са нарушени и защо; кои са причините и условията, породили,респективно способствали за извършване на престъплението; има ли причинна връзка между настъпилите последици и станалото автопроизшествие; какви са характерът и размерът на причинените морални и материални вреди; чия собственост са повредените автомобили; кой е извършителят и в какво психофизическо състояние се е намирал по време на автопроизшествието и други.Първоначалните следствени версии се отнасят главно до обективната страна и субекта на престъплението и по-рядко до обекта и субективната страна.В зависимост от задачите на разследването и особеностите на конкретната следствена ситуация се изграждат различни версии: за условията, при които е станало автопроизшествието (видимост, състояние на пътя и пътните знаци, особености на атмосферните условия и др.); за техническите причини, довели до него; за здравословното състояние на извършителя и дали е употребявал алкохол; за причините и условията, породили, респективно способствали за извършване на автопроизшествието; за поведението на пострадалия и механизма на автопроизшествието и други.В повечето случаи голямо значение имат версиите за причните на автопроизшествието и правилата, които са били нарушени. Те почиват както на конкретните данни, така и на типичните причини, характерни за съответните следствени ситуации. Такива версии са версията за настъпване на автопроизшествието поради нарушаване на правилата за движение от шофьора, версията за причиняване на атопроизшествието поради нарушаване на правилата за движение от пострадалия версията, за предизвикване на автопроизшествието от внезапно появили се непредотвратими повреди или немотивирано или необяснимо поведение на пострадалия и др., версията за недооценяване на възможностите за реагиране на пострадалия поради непознаване на пътните условия в съответния район. Специално внимание заслужават и версиите, отнасящи се до характера на нарушенията на правилата за движение от обвиняемия, а именно: версията за грубо нару шаване на правилата от обвиняемия; версията за самонадеяност; версията за неправилна оценка на пъната обстановка и други. Планирането, подобно на изграждането на версии, се подценява. Това се дължи на различни причини: извършването на някои следствени действия в рамките на предварителната проверка по чл. 191, ал. 2 от НПК; наличието на задължителни следствени действия, например съдебномедицинска експертиза за устанояване причините за смъртта; поначало конструктивното поведение на обвиняемия в хода на разследването и други. Анализът на практиката показва, че планирането трябва да отговаря на три основни изисквания: осигуряване на разностранни и ефективни първоначални следствени действия; осигуряване на достатъчно информационни, издирвателни, превантивни и други действия, които да гарантират благопрятни условия за провеждане на следствените действия; своевременно провеждане на необходимите криминалистични и други съдебни експертизи.Посочените изисквания обаче невинаги се спазват. Поради това се допуск ат различни грешки. По-характерните недостатъци в това отношение са:
-несвоевременно планиране на автотехническата експертиза - вместо провеждането й веднага след огледа в условията на оригиналната обстановка на местопроизшествието, тя се назначава късно и поради това се извършва при неблагоприятни условия;
-рядко се планира разпит на територията на местопроизшествието,макар че неговото предимство пред обикновения разпит в този случай е несъмнен;
-не се използва способът на т. нар. материална реконструкция;
-не се планира повторен оглед въпреки нуждата от това;
-не се планират следствени действия за установяване на съпричинителите и на виновното поведение на пострадалия;
-не се търси отговор на въпроса, предотвратимо ли е било автопроизшествието или е било обективно неизбежно при конкретната ситуация,доколкото опосредстваното чрез машината човешко поведение е идентично с поведението без такова опосредстване.Огледът на местопроизшествието позволява да се даде отговор на основни въпроси на разследването;
-къде и кога е станало автопроизшествието; при какви обстоятелства - посока на движение на двата автомобила, скорост, атмосферни условия и пр.;
-какво е било състоянието на пътя и пътните знаци; при каква видимост е станало автопроизше ствието;
- двупосочно или еднопосочно е пътното платно и разделено ли е на ленти; в какво състояние са спирачната система и кормилото на автомобила; има ли наред с явните и скрити повреди;
-в каква връзка и взаимозависимост се намират автомобилът и пострадалият, автомобилът и следите и пострадалият и следите;
- колко и какви автомобили са участвали в автопроизшествието и др. По време на огледа се решава един от най-важните въпроси - определя се спирачният път на автомобила и на тази основа и ск оростта на движение. Следва да се има предвид, че мястото на задействане на спирачната система не съвпада с началото на следите. Издирват се, фиксират се и се изземват всички следи и други веществени доказателства: следи от автомобила, от ръце и от крака, от кръв, косми, машинно масло, части на дрехи и т. н. Посочените задачи трябва да бъдат решени своевременно не само заради опасността от повреждане и унищожаване на следите и другите веществени доказателства, но и с цел по-скоро да се получи доказателствена информация по делото.Изследването на обстановката и обектите на огледа се съпътства с измерване и фотографска фиксация. Много е важно да се установи функционалното състояние на обектите в момента на автопроизшествието. Но ефективността на огледа зависи в голяма степен от подготовката му преди това - осигуряване участието на съдебномедицински експерт и на други експерти и специалисти-технически помощници; на необходимите технически средства за откриване, фиксиране и изземване на следите и другите веществени доказателства и други.Основен стадий на огледа е статичният оглед. Когато условията позволяват, изследването започва най-напред от заобикалящата местопроизшествието територия. Тук могат да се открият следи от автомобила и по тях да се определи посоката на пристигане и заминаване, а ако следите са статични, след извършване на необходимата за целта експертиза може да се идентифицира автомобилът. Посочената последователност позволява да се предотврати повреждането и унищожаването на много следи и други веществени доказателства. Специално внимание се отделя на взаиморазположението на автомобила и преградата, на автомобила и следите и на автомобила и пострадалия, ако той се намира на местопроизшествието. На тази основа най-добре може да се определи механизмът на автопроизшествието.Динамичният стадий на огледа позволява да се установи техническото състояние на автомобила, доколкото това е възможно; особеностите на следите от автомобила върху тялото на пострадалия; наличието на телесни повреди, които не могат да бъдат причинени от автомобила. По характера и локализацията на телесните повреди се определя положението на пострадалия по време на автопроизшествието.Много по-голяма по обем е работата, когато на местопроизшествието има труп. Първата задача в този случай е със съдействието на съдебномедицински експерт да се изясни причината за смъртта и кога е настъпила.Обръща се внимание на позата на трупа и на връзката между трупа и автомобила. Установява се има ли следи от колелата на автомобила и къде се намират, като се изследва цялото тяло на пострадалия и дрехите му. Проверява се версията за инсцениране на автопроизшествие, като за целта се изследват телесните повреди, които не могат да бъдат причинени от автомобил. По характера и локализацията им се определя положението на пострадалия по време на автопризшествието. Търсят се следи от мозъчно вещество, кръв, косми и се установява механизмът на тяхното образуване. Следите от влачене върху дрехите и тялото на пострадалия, отпечатването на части от прожектора и големият брой травми, изразяващи се в многобройни и тежки счупвания на костите и др., свидетелстват за причиняване на смъртта от автопроизшествието.По-различен и с повече трудности е съпътстван огледът на труп, когато смъртта е резултат на автомобилна катастрофа. Особено ако са загинали двама и повече след тежък насрещен удар или удар в преграда и т. н. При тази хитотеза телесните увреждания са много, а пораженията -значително по-големи.Променено е и първоначалното положение на трупа след опитите за оказване на медицинска помощ и т. н.В протокола за оглед се описва цялата дейност, както и състоянието и големината на пътя, наклонът на съответния участък и атмосферните условия, при които е проведен огледът.Когато са открити данни за посоката, в която е избягал водачът на автомобила, проверката им трябва да започне още преди приключване на огледа и съставяне на протокола. В случай че извършителят не е избягал, той и свидетелите очевидци се разпитват ведната след завършването на огледа, защото закрепената тук информация има голямо значение за разследването по-късно и играе важна роля при следващите разпити на посочените лица. По-съществените грешки, допускани в практиката при извършване на огледа, са:
- Несвоевременно поставяне на охрана на местопроизшествието или назначаване на неподходяща охрана.
-Невинаги се осигуряват специалисти-технически помощници и експерти за участие в огледа
.-Ненабавяне на необходимите осветителни и други технически средства.
-Допускане на непълноти в съдържанието на протокола за оглед,който често пъти не отразява изчерпателно дейността по изследването и установените характерни особености на следите и другите веществени доказателства, липса на данни за връзката между пътната обстановка, автомобилите и другите обекти на местопроизшествието.
-Не се извършва повторен оглед. А това е необходимо в немалко случаи, когато първоначалният е проведен при неблагоприятни условия или каквато е по-често срещаната практика - от дежурния следовател
-не се извършва съдебен оглед. С това се пропуска възможността за по-пълноценно установяване от съда на механизма на автопроизшествието и на причинната връзка между нарушените правила и настъпилите последици.
Разпитът на свидетелите очевидци хвърля светлина върху много от възникналите при огледа въпроси и съдейства за решаване на основни задачи на разследването.В качеството на свидетели очевидци могат да се окажат различни лица - пътуващите в колата, пострадалият, случайни минувачи, пътници в обществените превозни средства, ако автопризшествието е станало в населено място, пътуващи в други автомобили и др. Възможните съчетания са много, а особеностите - различни. Трябва да бъдат призовани всички свидетели очевидци, които са възприели събитието на престьплението или свър заните с него обстоятелства.Чрез разпита на посочените свидетели се установяват различни обст оятелства - скоростта на движение; условията, при които се е движил автомобилът; състоянието на пътя и пътните знаци; общото състояние на автомобила и на спирачката, осветителната и сиг нализационните системи; здравословното и психическото състояние на шофьора и др.Трябва да се има предвид, че не е възмож но да се направи правилна преценка на показанията,ако не се изяснят обективните и субективни те условия, при които е станало възприемането на автопроизшествието.За целта се обръща внимание на професията, физическите недостатъци на лицето и това,което е много важно - на емоционалното състояние на свидетеля.Защото опасността от деформиране на показанията на свидтелите очевидци е голяма. Тя идва от две страни – специфичният механизъм на отразяване на събитието на престъплението в обективната среда, респективно бързината и неочакваността на възникналата и обикновено преувеличена опасност, и наличието, макар и в различна степен, на заинтересованост на свидетелите. Отрицателно влияние оказва и т. нар. колективна памет - смесването на собствената информация със сведенията, постъпили от други лица. Освен това показанията на пострадалия са често непълноценни поради особеното състояние, в което се е намирал, и причинените му болки и страдания.Обикновено преценката на свидетелите за скоростта на движението не е обективна, тъй като е повлияна от емоционалното им състояние.Рядко се извършва разпит на територията на местопроизшествието, въпреки че дадените тук показания са много по-богат и и по-достоверни по съдържание.Автотехническата експертиза е една от най-важните експертизи при разследването на автотранспортните престъпления. В повечето случаи без използване на специални знания в посочена та област не е възможно да се из яснят основни въпроси.Обект на изследване е автомобилът (автомобилите) и частите от автомобила, следите и другите веществени доказателства и съответните участъци от пътя и пътните съоръжения.Задачите на експертизата се отнасят главно до определя не на скоростта на движение по оставените от спирачния механизъм следи, силата на удара и повредите на автотранспортното средство; на опасната зона за спиране по скоростта, вида и техничес кото състояние на автомобила; на състоянието на пътя и пътните съоръжения; на възможностите за предотвратяване на автопроизшествието при конкретната обстановка; на техническите причини, довели до нарушаване на устойчивостта на автомобила; на причинната връзка между неизправността на автомобила и настъпилото автопроизшествие. Съдебномедицинската експертиза се извършва, когато трябва да се установят причините и времето на настъпване на смъртта, характерът на телесните повреди и връзката им с настъпилите последици, механизмът на причиняване на травмите, степента на алкохолно опиянение или наркотично въздействие, положението на пострадалия в момента на автопроизшествието, имал ли е някои физически недостатъци и др.От голямо значение са резултатите от комплексната експертиза с участието на съдебномедицински експерт. Тя може да даде отговор на изключително важни въпроси на разследването - какъв е механизмът на образуване на следите, в какво положение се е намирал пострадалият, как се причинени травмите и т. н. Разпитът на свидетели неочевидци позволява да се изяснят редица обстоятелства по делото: причинната връзка между поведението на шофьора и настъпилите последици; здравословното му състояние; професионалната му подготовка и дисциплина; техническото състояние на автомобила преди автопроизшествието и други.Като свидетели неочевидци могат да бъдат призовани преди всичко служители от автобазите, гаражите и сервизите; близки и колеги на обвиняемия и други.Трасологични експертизи са експертизи на следи от ходовата част (гумите) на автомобила, от ръце, от крака и други.Експертизата на следи от гумите на автомобила има голямо значение за по-нататъшното планиране на разследването и за издирване на укрития автомобил.Често се назначава също съдебнобиологична експертиза - за из следване на кръв, косми, мозъчно вещество и други обекти с биологичен произход; съдебнохи мическа експертиза - за изслеване на микрочастици, на следи от минерални масла и смазки; съде бнопсихиатрична - за установяване психичното състояние на шофьора или на пострадалия, както и експертиза на документи - за установяване на подправки в пътните листове.Следственият експеримент се звършва най-често за установяване на възможността за възприемане на определени факти и обстоятелства при определени условия от обвиняемия или пострадалия и в по-редки случаи от свидетели очевидци.С помощта на следствения експеримент може да се установи въз¬можно ли е било пострадалият да възприеме звуковия или светлинния сигнал на автомобила от определено място при определени условия; шо¬фьорът да спре колата при съществуващите условия, техническо състоя¬ние на автомобила и скорост на движение; да види пътните знаци от оп¬ределено място при определени условия; да се образуват следи и т. нРазпитът на обвиняемия е улеснен в много случаи от обяс¬ненията на лицето, взети в качеството му на заподозрян. Но въпреки това на него трябва да се отдели приоритетно внимание, като се създадат не¬обходимите предпоставки за изчерпателно и добросъвестно депозиране на обясненията: ако се е налагало лечение във връзка с последиците от автопроизшествието - след лечението; ако автопроизшествието е довело до психически травми - след преодоляването им. С една дума, разпитът трябва да се провежда тогава, когато и двете страни са в състояние да изяснят проблемите по същество и независимо от различните позиции, на които стоят, когато са създадени условия за пречупване на обясненията през призмата на общата цел и когато пълноценно и без остатък може да се изясни обективната истина по делото.Предмет на разпита са всички основни въпроси на разследването: състоянието на пътя и пътните знаци; техническото състояние на автомо-била; психофизиологичното състояние на обвиняемия преди и по време на експлоатацията на автомобила; атмосферните условия, при които е станало автопроизшествието; поведението на пострадалия; мястото и вре¬мето на автопроизшествието; техническите причини, довели до автопро¬изшествието, и причините и условията, способствали за извършване на престъплението.