37. Разследване на убийства.

Убийството е най-тежкото и най-строго наказуемото във всички времена и от всички законодателства престъпление против личността.Различни са използваните за извършване на престъплението средства. В едни случаи убийството се извършва с огнестрелно оръжие, в други - с хл адно, в трети - със случайно попаднали предмети. Обикновено при избора на способите и средствата оказват влияние мотивите и целите на престъплението.В зависимост от това се образуват едни или други материални и „идеални" следи. Най-разпространените способи за извършва не на убийствата са: непосредствено причиняване на телесни повреди на пострадалия; привеждане на пострадалия в безпомощно състояние или използване на това състояние; хвърляне на пострадалия от височината; изхвърляне на пострадалия от движещо се транспортно средство; отравяне. При извършване на уб ийства се образуват различни следи - от ръце, от крака, от автотранспортни средства, от оръдия за взлом, когато престъплението е извършено, за да се прикрие кражба чрез взлом, от зъби, от нокти. Типични следи са и следите от биологичен произход – от кръв, от сперма и др.
Разследването на убийства е съпътствано винаги с много трудности и много и обемна работа. Те се дължат на различни причини от обективен и от субективен характер: извършване на престъплението от друго лице, с което пострадалият не се намира в роднински, служебни или други връзки, или без свидетели, особено предумишлените убийства, с произтичащите от това особености при събиране и проверка на доказателствените материали; вземане на мерки да не бъдат оставени следи и други веществени доказателства, а останалите - унищожени; укриване или унищожаване на оръжието или оръдието, с което е извършено убийството, и др.
Задачите на разследването се определят веднага след образуване на предварителното производство. Спазването на това изискване има голямо значение, тъй като своевременно и по-точно се планира раз- следването, включително като се определят обосновано оперативноиздирвателните и другите действия наред с първоначалните неотложни следствени действия и други.
Задачите са свързани с изясняване на обстоятелствата от предмета на доказването и с установяване на обекта и обективната, субекта и субективната страна на деянието. Според обекта на престъплението се установява кое е убитото лице и дали пострадалият ,не притежава някои квалифициращи деянието признаци, например бременна жена. Във връзка с обективната страна се установяват особеностите на изпълнителното деяние и престъпния резултат, респ. фактът на смъртта и непосредствените причини за настъпването й; времето и мястото на извършване на убийството; по какъв начин и какви способи и средства са използвани причините и условията за извършване на убийството и причинната връзка ме жду действието (бездействието) на виновното лице и настъпилия резултат. Относно субективната страна стоят за решаване две извънредно трудни задачи: дали убийството не е извършено умишлено и ако е извършено умишлено, няма ли квалифициращи деянието признаци - корисна цел, цел да бъде улеснено или прикрито друго престъпление, хулигански подбуди и др. От гледна точка на субекта на престъплението се установява кое лице е извършило престъплението; изяснява се личността на извършителя . Установяват се също обстоятелствата, при които е извършено убийството, отношен ието на извършителя към престъплението, причините и условията, способствали за извършването му и характе рът и размерът на вредите.
При разследване на убийства следствените версии имат голямо значение. Поради това изграждането и проверката им заслужават първостепенно внимание.Първоначалните следствени версии са една от основните предпоставки за планирането, съдействат за събиране на незаменими доказателства по делото и позволяват да се даде своевременен отговор на основни въпроси по разследването.
Най-често срещаните първоначални следствени версии са:-Версии за личността на пострадалия и особените качества, които притежава.
-Версии за времето и мястото на извършване на убийството.
-Версии за способите и средствата, които са използвани за извършване на убийството.
-Версии за начина на проникване на извършителя до местопроизшествието.
-Версии за субекта на престъплението.
-Версии за броя на извършителите.
-Версии за субективната страна на деянието.
Оглед на местопроизшествието и на трупа се извършва като неотложно следствено действие има голямо значение за целия наказателен процес.задачите, които се решават са именно:
-установяване дали е извършено убийство или самоубийство,
-определяне на мястото и времето на извършване на убийството.
-установяване на самоличността на пострадалия.
-установяване дали е преместван трупът.
-определяне способите и средствата, които са използвани за извършване на убийството.
-определяне на лицата, които могат да бъдат призовани като свидетели
- установяване дали убийството е извършено в съучастие.
-определяне колко време е престоял извършителят на местопроизшествието.
-установяване какви физически качества и съобразителност е притежавал извършителят.
-установяване на измененията, които са настъпили в оригиналната обстановка на местопроизшествието.
-установяване на непосредствените причини за смъртта. За това свидетелстват странгулационната бразда при обесване, кръвонасядането при удушване и специфичната миризма при отравяне.
В заобикалящата местопроизшествието обстановка могат да се намерят освен следи от кръв и следи от транспортно средство, дрехи и части от дрехи, а също и микроследи или предмети, върху които се предполага, че следва да бъдат открити такива следи. В немалко случаи огледът е единственият способ за откриването им. Това показва, че той трябва да се извърши след задълбочена подготовка независимо от бързината, с която се налага да бъде предприет. По време на огледа изследването се концентрира върху четири вида обекта: заобикалящата местопроизшествието обстановка; обектите на местопроизшествието, свързани с трупа; трупа и обстановката около него, функционалните връзки, в които се намират обектите, въздействащи неблагоприятно върху следите и другите веществени доказателства. Кои от тези обекти ще бъдат изследвани най-напред зависи от конкретните особености на местопризшествието.
Неразделна и много важна част от огледа е фиксацията на местопроизшествието и на обектите във вида, в който са открити, на взаиморазположението и функционалната връзка помежду им и на резултатите от огледа.Фиксацията на обектите и на връзките между тях понякога е много по важна от някои следи и веществени доказателства. При огледа на трупа се обръща специално внимание на позата и местоположението му, на заобикалящите го предмети, на дрехите и следите върху тях. Установява се има ли телесни повреди, които биха могли да бъдат причинени насилствено, има ли при знаци и какви са те При съмнение за инсценировка на самоубийство чрез обесване се установява дали има под пострадалия опора, която той би могъл да използва преди самоубийството; съответства ли примката на тежестта на пострадалия; В случаите на инсцениране на самоубийство с огнестрелно оръжие се установява дали има следи от близък изстрел; съответства ли оръжието на нараняването; възможно ли е с оглед на местоположението на раната тя да е причинена от пострадалия и др.Когато не е установена самоличността на пострадалия, трупът се дактилоскопира и фотографира по метода на опознавателната фотография и се описва подробно според правилата на словесния портрет в проток ола за оглед.След огледа се приминава към разпознаване на трупа. Трупът се предявява на близки на пострадалия или на лица от съответното селище в състоянието, в което е намерен, при спазване на установените технически изисквания в това отношение.Резултатите от разпознаването улесняват планирането на разследването в един от най-трудните моменти. Това налага пълноценно провеждане на разпознаването, особено в случаите, когато поради причинените наранявания или късното откриване на трупа трябва да се извърши възстановяване на някои признаци („тоалет на трупа").След това се преминава към разпит на свидетели очевидци. Разпитът на тези свидетели заема възлово място при разследването на убийства. Показанията на свидетелите очевидци позволяват да се даде отговор на много въпроси, да се проверят важни следствени версии и да се почерпят конкретни данни за предстоящата превантивна работа по делото.С оглед на това следва да се спазват строго тактическите изисквания в това отношение: Първо, неотложно, а ако това не е възможно,своевременно извършване на разпита в системата на първона чалните следственидействия.
Второ, разностранна подготовка на разпита. Защото свидетелят не само ще забрави някои обстоятелства по убийството, но и ще смени своите представи с представите на заинтересовани от изхода на делото лица.Трето, своевременно установяване на достоверността на депозираните показания.Четвърто, призоваване на свидетелите очевидци в поредността, в която са възприели убийството..Съдебномедицинска експертиза. Извършването й в системата на първоначалните следст вени действия се налага не само поради особеностите на обекта на изследването.Тя дава отговор на въпросите относно причините на смъртта, времето на настъпването й, коя от нанесените телесни повреди се е оказала смъртоносна, кои телесни повреди са причинени приживе, кои от тях пострадалият е могъл сам да си причини, в какво положение са се намирали пострадалият и обвиняемият при извършване на убийството, последвало ли е обилно кръвотечение след нараняването и др.Съдебномедицинската експертиза може да даде отговор също на въпроса от какво средство и по какъв начин е причинена т лесната повреда, с каква сила, а при откриване на части от труп дали са от един и същи труп и кога е бил разчленен трупът, в едно и също време или извършителят е направил това допълнително, за да прикрие самоличността на пострадалия. Паралелно с това се извършва съ дебномедицинска експертиза на веществени доказателства - кръв, сперма, косми идр.Други първоначални следствени действия са претьрсване и изземване, личен обиск и осв едетелстване.Претърсване и изземване се извършва за откриване и изземване на оръдието или оръжието, на трупа или части от него, на книжа, характеризиращи личността на извършителя, и др.Личният обиск се провежда: 1) при задържане, когато лицето е заварено по време на убийството или непосредствено след това, когато е посочено от очевидец, когато върху тялото или дрехите му са открити явни следи от убийството 2) „когато има достатъчно основания да се смята, че лицата, които пресъстват при претърсването, са укрили предмети или книжа от значение за делото" На личен обиск се подлагат облеклото и тялото на лицето. Търсят се и се изземват свързани с убийството веществени доказателства - оръжие и боеприпаси, хладно оръжие и други средства, които са могли да послужат; книжа, отнасящи се до личността на пострадалия и извършителя или до взаимоотношенията между тях.Освидетелстването позволява да се открият по тялото на заподозрения и пострадалия следи от престъплението - наранявания, кръв и друга особености. Оперативно, издирвателни, превантивни и други действия.Посочените действия съпътствуват цялото разследване и са неразделна част от подготовката, а понякога и от извършването на следствените действия. Най-често те се изразяват в справки за интересуващи разследването факти или обстоятелства, някои от тях са свързани със закон ния повод; наблюдения по определени места и лица; установяване дали определени лица поддържат контакти и т.н. Получените данни създават значително по-благоприятни условия за разследването, съдействат за повече целенасоченост и своевременна проверка на достоверността на постъпващата доказателствена информация. Сред тях особено значение имат превантивните действия, когато извършителят не е открит. Последващите следствени действия се извършват поначало след предявяване на обвинението, т.е. след възникване на процесуалната фигура на обвиняемия с всички произтичащи от това последици. Това е първата особеност. Втората се отнася до характера на тези следствени действия – увеличаване на относителния дял на следствените действия за проверка и уточняване на събраните доказателствени материали по делото. При определянето им се имат пре двид от особеностите на съответното дело и конкретната следствена ситуация. В последващите следствени действия основно място заема разпитът на обвиняемия. Този разпит повдига много въп роси от процесуален, криминалистичен, психологичен и морално-етичен характер при разследването на убийства. Поради това той не трябва да се извършва преждевременно, нито късно, а когато има най-добра възможност да бъдат реално взети под внимание.Трябва да се има предвид, че данните за личността на обвиняемия хвърлят светлина върху мотивите за убийство, причините и условията, способствали за извършването му, и имат значение за определяне на тактическите способи, които е целесъобразно да бъдат използвани при разпита.Специално внимание се обръща на събирането на данни във връзка предполагаемото алиби на обвиняемия, за отношенията му с пострадалия и т.н.При непосредственото извършване на разпита се дава пълна възможност на обвиняемия да изложи под формата на свободен разказ обясненията си независимо дали неговата версия противоречи на останалите доказателствени материали. Уточняват се, ако е нужно, допълнително въпросите и се пре ценява степента на достоверност на даваните от обвиняемия обяснения. По възможност се изяснява кога е възникнал умисълът за убийството и какви са мотивите; какъв е произходът на оръдието или оръжието, което е използвано, и кои са характерните признаци, които има; как е проникнал обвиняе мият до пострадалия; какви следи и други веществени доказателства са унищожени и укрити; колко наранявания е причинил на пострадалия и как е настъпила смъртта. Обясненията се закрепват прото кола за разпит.Наред с разпита на обвиняемия се извършват и други последващи, следствени действия - разпит на свидетели, очна ставка, съдебно-балистична експертиза, трасологични експертизи на следи от ръце, от крака от автотранспортно средство и др. съдебно-химическа експертиза, съдебна псих иатрична експертиза, разпознаване на живи лица и др. Във връзка това трябва да се подчертаят два момента: 1) разследването на убийства изисква комплексен подход и в повечето случаи се използват всички способи за събиране и проверка на доказателствата; 2) при разследването на убийства голямо място заемат криминалистичните експертизи.