35. Следствен експеримент. Общи изисквания към подготовката, извършването и закрепването на резултатите от следствения експеримент. Видове следствен експеримент.

Следственият експеримент е следствено действие, което почива на експерименталния метод на познание и се изразява в извършване на опитни действия за проверка и уточняване на наличните и за събиране на нови данни по делото.Експерименталният метод се прилага не изолирано, а във връзка с другите методи - наблюдение, описание, сравнение; при използването му се спазват всички процесуални и тактически изисквания.Следственият експеримент се извършва за изясняване на ра злични остоятелства по делото: съществуване на определени факти, процеси и явления; възможността за възприемане (зрително, слухово, осезателно) на определени обекти, процеси и явления; възможността да се извършат посочените от обвиняемия действия; възможността да се поместят на посоченото в обясненията (показанията) място определени документи и веществени доказателства; да се преодолеят съответните прегради по описания начин и с помощта на използваните за целта средс тва и др.В зависимост от задачите могат да се планират следните видове следствен експеримент: за установяване на възможността за възприемане на определени обекти, процеси и явления (най-ра зпространеният следствен експеримент); за установяване на възможността за извършване на посочените в обясненията (показанията) действия; за установяване на възможността за съществуване на определени факти, процеси и явления; за установяване на механизма на протичане на събитието като цяло или на отделни негови моменти; за установяване на механизма на образуване на следите; за установяване на наличието или отсъствието у определено лице на конкретни професионални навици.С подготовката се осигуряват необходимите условия за ефикасно използване на експерименталня метод и за строго спазванена процесуалните и тактическите изисквания при извършване на следствения експеримент. Тя съдейства за разграничаване на следствения експеримент от другите следствени действия и за постигане на максимално достоверни резултати при експеримента. Подготовката се извършва на два различни по време и място етапа: преди отиване на мястото, където предстои пр овеждане на следствения експеримент, когато това е извън кабинета на следователя, и след пристигането - непосредствено преди започване на следствения експеримент.Подготовката през първия етап обхваща: Първо, определяне на задачите на следствения експеримент. Второ, определяне на опитните действия и набелязване продължителността и поредността на извършването им. Трето, реконструиране на обстановката, когато това е необходимо. Целта е да се осигури максимално сходство на опитните действия с проверяваните и възможност за тяхното възприемане, управление и правилно фиксиране.Реконструирането протича в два различни по време етапа: преди отиване на мястото и след пристигането. През първия етап се набелязват съдържанието и характерът на реконструирането и се осигуряват необходимите за целта материали и технически средства. През втория етап се извършва практическото възстановяване на обстановката и се създават обективни гаранции за безопасно извършване на експерименталните действия.Четвърто, осигуряване на технич ескисредства и материали за извършване на опитните действия. Пето, определяне мястото и времето на извършване на следствения експеримент. От това зависи в каква степен следственият експер имент ще се доближи до оригиналното събитие или явление.Шесто, определяне на лицата, които трябва да участват. Седмо, осигуряване на условия за безопасно извършване на следствения експеримент. Осмо, запознаване на участващите в следствения експеримент лица с характера на предстоящото следствено действие и с правата и задълженията, които те имат. Девето, осигуряване на необходимите средства и материали за фотографско и кинофиксиране на опитните действия и на резултатите от следствения експеримент. Вторият етап на подготовката обхваща: допълнително уточняване на характера на нас тъпилите от престъплението изменения; реконструиране на обстановката; уточняване на правата и задълженията на участващите лица с конкретни указания за мястото, където ще се намират, и дейно стите, които ще извършват; поставяне на охрана, когато това се налага; проверяване годността на техническите средства и материали и при нужда своевременно вземане на мерки за замяната им.Пра ктическото извършване на следствения експеримент се изразява в провеждане на опитни действия. Необходимо е тези действия да станат при условия, максимално сходни на проверяваните, и да се из вършат неколкократно с целенасочени изменения в съдържанието и условията, при които протичат. С това се избягва влиянието на случайни фактори и се осигурява по-голяма обективност и сигурност на изводите.В едни случаи опитните действия се извършват от обвиняемия, заподозрения или свидетеля, в други - от специалиста-технически помощник, а когато това няма да се отрази отрицателно върху организацията на следствения експеримент, в краен случай и от следователя.Субект на следствения експеримент като следствено действие е следователят. Той ръководи опитните действия и участващите в следствения експеримент лица, преценява колко пъти и с какви изменения да се повторят и т. н. Следователят решава кога да приключи следственият експеримент. Той е отговорен за спазване на процесуалните и на тактическите изисквания, на законността и тактическата ефективност на следствения експеримент.Подробно се фиксира обстановката преди и след реконструирането й,при изменението на условията и поредността на опитните действия. В протокола се посочват задачите на следствения експеримент, участващите лица, условията, при които е извършено следственото дей ствие. Подробно се описва обстановката, в която се изразява реконструирането й и как е направено. Отбелязва се използвани ли са веществени доказателства за извършване на опитните действия, колко опита, какви и в каква последователност са направени, какви са резултатите от тях и колко пъти са повторени. Протоколът се подписва освен от следователя и от поемните лица и от всички участници. Отбелязва се също какви забележки са направени и от кои лица.Фото- и кино- или видеофиксацията осигурява нагледност, обективност и максимална изчерпателност. Благодарение на това направените фото- и кино- или видеоснимки улесняват значително проверката и оценката на резултатите от следствения експеримент и преценка на протокола от различни съдебни инстанции.