34. Разпознаване на живи лица: видове разпознаване в натура и по фотоснимки. Разпознаване на трупове, предмети и животни. Особености. Различия от разпознаването на живи лица.

Разпознаването на живи лица може да се извърши по четири начина: по анатомични призна ци; по функционални признаци; по анатомични и по функционални признаци едновременно с изключение на гласа и речта и по анатомични и функционални признаци последователно.При подготовката на разпознаването на живи лица голямо значение имат два момента – предварителният разпит на разпознаващия и осигуряването на сходни лица.С предварителния разпит се изяснява доколко са възприети цялостно и запомнени добре анатомичните и функционалните признаци на лицето.Разпитваният дава сведения за ръста, пола и възрастта, за общото телосложение или липсата на физически недостатъци, за особеностите походката и осанката- за позата, мимиките и жестикулациите на лицето. Специално внимание се отделя на облеклото и на съпътстващите признаци.Чрез предявяване на сходни лица се осигурява обективност на извода.Затова не се допускат възрастови и други различия освен несъвпадения в облеклото. Предявяваните лица имат право да знаят каква е целта на разпознаването и как ще бъде извършено. Те са длъжни да съдействат с поведе нието си за обективно протичане на разпознаването, като изпълняват законните разпоредби, свързани с извършването му, и не разгласяват данните от предварителното разследване. Разпознаващият не бива да познава тези лица.Подлежащото на разпознаване лице се предявява по възможност в същия външен вид, в който е видяно от разпознаващия по време на престъплението или свързаните с него обстоятелства.Продължителността на разпознаването (наблюдението) не бива неоснователно да се съкращава или излишно да се удължава. По искане на разпознаващия предявените лица могат да изменят положението си – да седнат или да ходят известно време, да отговарят на някои въпроси и др.В случая идентификационният извод се изгражда и върху динамичните признаци. За това следва да се държи сметка при подбора на лицата.При разпознаване по гласа и речта се осигуряват подходящи помещения, за да протече идентификационният процес при аналогична отдалеченост и близка степен на интензивност на гласа и речта и за да се избегне влиянието на зрителните възприятия при форми ране на извода.Разпознаване по походката и другите функционални признаци се извършва при максимално сходни условия. За разлика от останалите случаи тук се запазва в тайна целта на разпознаването. Това се прави, за да не се допусне маскиране или имитиране на функциона лно-динамичния комплекс от друго лице. Сходните лица не бива да знаят кое е издирваното лице. Това гарантира нужната обективност и непосредственост в поведението на предявените лица. В сравнение с разпознаването на живи лица при разпознаването на трупове са налице някои особености:-не се осигуряват сходни обекти заради особената психична обстановка, която би била неблагоприятно утежнена, ако се покажат едновременно няколко починали. Налице са и значителни изменения на признаците на човека след настъпването на смъртта - промяна на цвета на очите и кожата, на ръста и др.; -при разпознаването на трупове разпознаващият дава сведения и т. нар. скрити признаци на трупа - белези под дрехите, след и от хирургическа намеса, татуировки и др.;-не се провежда предварителен разпит в случаите, когато липсват сведения кои лица могат да извършат разпознаването.Трупът се представя отделно на всеки от разпознаващите. Ако разпознаващият поиска това, може да се измени положението му и да се съблече. Обикновено умрелите лица се предявяват за разпознаване с дрехите, с които са намерени или с които са били най-често срещани преди смъртта. Когато трупът е обезобразен или поради късното му откриване са настъпили интензивни изменения на характерни негови признаци, преди предявяването се прави т. тоалет на трупа (възстановяване на първичните признаци) от съдебен медик.Възможно е предявяване за разпознаване на части от труп, ако съдържат достатъчно характерни признаци. Разпознаването по фотоснимки се извършва, „когато не е възможно да се покаже самото лице" . То съдейства за по-бързото откриване и залавяне на извършителя и за своевременно идентифициране на пострадалия. В някои случаи осигурява и повече обективност в сравнение с разпознаването в натура.Обекти на разпознаване по фотоснимки могат да бъдат и предмети или съвкупност от предмети, както и трупове, ако при фотографското им фиксиране са отразени харатерни идентификационни признаци. Това разпознаване позволява идентифицирането на голе ми по размер обекти, които не могат да бъдат иззети. Снимката на подлежащия за разпознаване обект се предявява заедно с три или повече сходни снимки. Разпознаваната снимка трябва да е от същия или близък период до този, в който разпознаващият е възприел признаците на обекта на разпознаване. Снимките се изготвят по възможност по правилата на опознавателната фотография. Трябва да са еднакви по размер и да отразяват обектите в сходни положения. За предпочитане е да са цветни, а снимките на предметите да съдържат данни за размера на обектите.Рпознаването на предмети се извършва при разследване на различни видове престъпления – против частната, държавната и кооперативната собственост, кражби, убийства и др. Идентифицирането на предмета чрез разпознаване наред с другите благоприятни последици, може да помогне да се установи личността на извършителя на престъплението или да се открие пострадалото лице.По време на подготовката голямо внимание заслужава предварителния разпит. Той позволява да се реши правилно тактически целесъобразно ли е планирането на посоченото следствено действие, а по-късно обективно да се преценят резултатите от него. Подробно се описват обстоятелствата, при които е бил наблюдаван идентифицираният предмет.Той се предявява сред други еднородни предмети, най-малко три, а ако предметьт е уникален - сред близки по род предмети. Когато е нужно,се спазва общото тактическо изискване за последователно и отделно, а не едновременно и общо предявяване за разпознаване.Разпознаването на животни се извършва когато свидетелят е дал сведения за определено животно, придружавало извършителя на престъплението, и когато може да се изгради обосновано предположение, че ще се установи собственикът на животното и това има значение за разследва нето.Спазват се общите тактически правила. Подлежащото на разпознаване животно се предявява заедно с други сходни животни от същия вид, порода и цвят, а когато това не е възможно – сред животни, които имат някои различаващи се признаци. Когато разпознаващият е заявил, че е со бственик на животното, трябва да се следи реакцията му, за да се установи дали не е налице т. нар. разпознаване на разпознаващия от животното.Разпознаването и резултатите от него се фиксират комплексно-в протокола и чрез фото- и кинофиксация. Целта е да се закрепят изчерпателно всички особености, които имат значение за разследването.В протокола се отразяват условията, при които е извършено разпознаването, сред колко и кои лица е извършено; какви процесуални и криминалистични изисквания са били съобразени; по какви причини разпознаващият е иде нтифицирал лицето или обекта и мотивите,които е посочил затова.Фото-, кино- или видеофиксацията имат самостоятелно значение за установяване хода на разпознаването и на резултатите от него.