32. Тактика на очна ставка. Особености на очната ставка в съдебното следствие. Очна ставка между две и повече лица.

Очната ставка може да се извърши за изясняване на съществени противоречия в обясненията или в показанията на разпитани преди това лица. Следователно правното основание за извършване на очна ставка е наличието на съществени противоречия. Очна ставка обикновено се провежда между две лица (заподозрени, обвиняеми и свидетели във всички възможни комбинации между тях). Няма забрана и не е изключено извършването на очна ставка и между повече от две лица. С очната ставка се решават две основни задачи: уточняване и проверка на данните, до които се отнасят съществените противоречия по делото,с цел тяхното преодол яване и получаване на нови данни. Благодарение на очната ставка може да се потвърди достоверностга на едни показания или обяснения и да се установи недостоверностга на други. Резултатите от очната ставка дават основание за планиране на нови следствени действия, като повторен разпит на лицето, изменило своите показания при очната ставка, изземване на документи и др.С очната ставка може да постъпи нова доказателствена информация и да се разкрият нови факти и обстоятелства от значение за делото.В процеса на подготовката на очната ставка се определят:
-противоречивите обяснения или показания и свързаните с тях данни по делото.
-въпросите и последователността на задаването им.
-участниците в очната ставка и данните за тези лица.
-лицето на което най-напред трябва да се зададат въпросите.
-поредността на очната ставка в системата на другите следствени действия и мястото на из вършването й.
-веществените доказателства и документи, които следва да бьдат предявени в случай на нужда;
-тактическите варианти, към които може да се прибегне, ако условията наложат това, както и способите на проверка на отговорите на поставените въпроси в хода на очната ставка.
Условно извършването на очната ставка може да се раздели на четири момента: начало на очната ставка; задаване на въпросите и получаване на отговори; взаимно поставяне на въпроси от участващите лица; оценка на отговорите в хода на непосредственото извършване на очната ставка.
Противоречивата основа,от която започва изясняването на обстоятелствата по делото, налага използването на различни тактически способи.Тактическите способи могат да се разделят условно на две групи: общи способи и способи с ограничено приложение. Общите тактически способи са предявяване на веществени доказателства и документи; задаване на контролни въпроси; използване на положителните качества на участващите в очната ставка лица и детайлизация на обстоятелствата, които се отнасят до необоснованата в смислово и логическо отношение информация за същността на противоречията. Тактическите способи с ограничено приложение са прочитане на част от депо зираните по време на разпита обяснения или показания или изслушване на част от звукозаписа и показанията или обясненията. Следва да се има предвид обаче опасността от предаване по този начин на инфо рмация на участващите в очната ставка лица и разгласяване на резултатите от предварител ното разследване. В случаите на очна ставка между обвиняеми и свидетели се държи сметка за различията в процесуалното положение на лицата. Не бива да се допуска свидетелят съзнателно или неволно да изпада в ролята на обвинител срещу другия участник в очната ставка. Това изостря обста новката и нарушава обективността. Опасно е, ако свидетелят отиде в другата крайност - състраданието. Трябва да се изтъкне също, че психическото състояние, в което се намират участниците, оказва влияние на последователността, точността, пълнотата и обосноваността на отговорите. За очната ставка се съставя протокол. Той е задължителен за фиксиране на особеностите на извършването и на резултатите от очната ставка.Протоколът има три части. В началната се отбе лязва къде, кога и по какъв начин и с кои лица е проведена очната ставка и направено ли е предупреждение за наказателната отговорност по чл. 290 от НК,ако единият или двамата участници са свидетели. Във втората, същност на протокола се записват въпросите на следователя и отговорите на участващите лица,както и взаимно поставените въпроси и дадените за връзка с това отговори. Тук се закрепва и информацията за предявените веществени доказателства и документи, за реакциите на участниците и т. н. С оглед на това тази част на протокола трябва да бъде най-пълна и точна.Третата, заключителната част съдържа подписите на следователя и на участващите лица. Достатъчно основание за провеждане на очна ставка в съдебното следствие са непреодолените противоречия от предварителното разследване. Най-добри условия за планиране на очната ставка възникват без съ мнение след разпита в съдебното следствие. Решението за извършване на очна ставка ще позволи да се индивидуализира тактическият подход и да се обезпечат необходимите условия за провеждането й. Когато очната ставка не е планирaна, могат да се допуснат тактически грешки и при непосред ственото й извършване в хода на съдебното следствие. В тези случаи съдът не е в състояние да осигури спазването на основни тактически изисквания. Няма условия например за предварително набелязване и за правилно формулиране на въпросите, които следва да бъдат поставени, за определяне на последователността на задаването им. Не може обосновано да се прецени кое от участващите в очната ставка лица трябва да бъдат зададени най- напред въпросите. Допуска се едно от лицата да познава позицията на другото, а понякога и на голяма част от свидетелите. Тактиката на непосредстве но извършване на очната ставка в съдебното заседание зависи от повече фактори, отколкото нейното извършване в предварителното производство. Това са: възможността за активно участие на страните в процеса при провеждане на очната ставка; принципно различните от предварителното производство условия за провеждането й в обстановката на публичност и състезателност; невъзможността за осигуряване в повечето случаи на данни за участващите в очната ставка лица и за характера на обстоятелствата, по които има съществени противоречия; опасността от превръщане на очната ставка в разпит и др. Независимо от посочените трудности обаче при извършване на очната ставка трябва да се спазват без изключение всички процесуални и тактически изисквания.