30. Тактика на разпит на малолетни и непълнолетни свидетели. Процесуални и криминалистични различия от разпита на пълнолетни свидетели.

Разпитът на непълнолетния свиедетел изисква добра подготовка,за да може разпитващият да си създаде ясна представа за него.Това включва:
-събиране на данни за личността на разпитвания-пол,възраст,облик,среда,в която живее,учи, как и къде се възпитава,поведението му в дома,в училището,на улицата,отношението му към учители,родители,съученици и др.;
-изясняване на отношението му с обвиняемия,пострадалия;в какви условия е възприел събитието и доколко е достъпно и разбираемо за него;какви обективни и субективни причини са повлияли върху неговите сетивни впечатления;
-решаване на въпросите за времето,мястото,обстановката на разпита,лицата,които трябва да пръисъстват в съответствие с чл.99 НПК.
Необходимо е незабавно провеждане на разпита непосредствено след протеклото престъпно събитие,т.к. възприятията при тях са по-повърхностни,доста неустойчиви,може бързо да се заличи от паметта.Ако обектът е предизвикал у него силно емоционално преживяване,това може да доведе до психическа затормозеност,което би попречило за възпроизвеждане на достоверна информация за престъплението и участниците в него.Разпитващият трябва да знае,че децата бързо се уморяват при продължителен разпит,затова е необходимо почивки. От значение за разпита е и мястото на провеждане.Участието на педагог и психолог по време на разпита се определя от възрастта на свидетелите.Когато той е на 14г.,участието им е задължително,а от 14-16г.-по преценка на разпитващия.Разпитът трябва да бъде проведен със спокоен и равен тон;непреднамерено;без външни внушения,искрено;съобразен с психичното и физиологичното състояние на разпитвания.За да се установи психологическо контакт с непълнолетния свидетел необходимостта от даване на точни показания и че именно те биха имали особено важно значение за правилното решаване на делото,което същесрвеменно обаче му разяснява за наказателната отговорност,която носи пред закона,ако те не отговарят на истината.