3. Идентификация на човека по признаците на външния му вид. „Словесен портрет“. Други криминалистични методи и средства за откриване извършителя на престъплението и установяване самоличността на пострадалия – компютърен портрет, фотофит, идентикат, фоторобот и др.

Признаците на външността на човека се използват при решаване на една от основните задачи на разследването - откриване на извършителя на престъплението.Те могат да послужат за издирв ане на извършителя; за залавяне на заподозрения, на обвиняемия или на осъдените лица; за издирване на безследно изчезнали лица; за разпознаване на трупове с неустановена самоличност. Това е възможно благодарение на свойствата които притеж ават: индивидуалност, устойчивост и комуникативност. Те именно позволяват да се създаде цялостен мисловен образ на човека при възприемането му по време на престъплението.Индивидуалността е резултат на вътрешните (генетичните) и на външните фактори, при които човек живее. Устойчивостта се определя от индивидуалността и постоянния характер на костно-хрущялния строеж на човека.Комуникапшвността на признаците е тяхно постоян но свойство. Тя не намира проявление само при две хи потези: в случаите на прик риване (маскиране) на норм алното проявление на призн аците, например походката, и при укриване на някои пр изнаци, например на лицето - чрез използуване на маска. Признаците на външния вид (в широкия смисъл па дума та) могат да се класифицират в пет групи: анатомични; функционални; съпътствуващи; особени признаци и социално-професионални прпзнаци.Анатомичните признаци имат доминиращо значение. Те са най-много и въздействат при всяко положение на човека - статично и динамично, едновременно и последователно.Анатомичните признаци могат да се разделят на четири подгрупи. Към първата се отнасят полът, възрастта, расовата принадлежност, общото телосложение, ръстът и степента на охран еност. Към втората подгрупа се отнасят признаците на главата и шията.Към третата подгрупа се отнасят признаците на тялото, и по-специално на раменете и гърба.Към четвъртата подгрупа спадат признаците на крайниците - формата и силата на ръцете и краката, взаимното разположение, относителната големина и др.
функционалните (динамичните) признаци са тясно свързани с анатомичните и пряко зависят от тях. Те са израз на две от основните състояния на човека - социалното му положение и на психическото му състояние. Типични функционални признаци са походката и позата, мимиките и жестикулациите, гласът и речта на човека.Съпътсващите признаци имат криминалистично значение.Те са дрехите, обувките, шапката, очилата, украшенията и др. Особените признаци възникват под въздействието на различни фактори - болестни изменения, анатомични дефекти, заекване и нарушаване на кординацията на крайниците, татуировки и др. Те се характеризират с индивидуалност и устойчивост.Социално-професионалните признаци са резултат на социалната среда (в широкия смисъл на думата) и на условията и начина на живот на лицето. Социално-професионалните изразяват обикновено качесвените особености на анатомичните, функционалните и съпьтстващите признаци.При разследването се използват едновременно или поотделно четири вида източници на информация за признаците на човека:
-показанията на свидетели или обясненията на обвиняеми или заподозрени;
-фото-, видео-,и киноснимки;
-различни видове следи - от ръка, от крак и от зъби;
-картотеки на наказателната регистрация или от медицинския заведения.Френският учен Алфонс Бертийон през 1885 г. Е създал методика на описване признаците на човека и е позната под наименованието словесен портрет. Според тази методика признаците на външния вид на човека не се описват произволно, а в определена система. Тя изисква всяка част на главата и всяка особеност на лицето да се фиксира с точни буквени обозначения от които се съставя формула на външността на лицето. Използването на метода налага:
-употреба на общи (единни) наименования на едноименните признаци;
-описване на размерите, формата, положението, а в някои случаи и на цвета на анатомичните признаци;
-спазване на определена поредност: общи признаци, частни признаци пол, възраст, национална принадлежност и т. н.;
-изчерпателност;
-максимална конкретност.
Описването на признаците по метода на словесния поррет при разпита осигурява пълнота и максимална индивидуализация, точност и достоверност, улеснява по-нататъшното им систематизиране и своевременно предаване на получената информация за издирване на извършителя. За съставяне на портрет на извършителя са пет вида: рисуван портрет, композиционен портрет (фоторо-бот); идентикит; фотофит и компютърен портрет.Рисуваният портрет се съставя от художник портретист въз основа на показанията на свидетелите очевидци. Те имат възможност също по албуми, рисунки и фотоснимки да уточнят детайлите на портрета и да направят необходимите корекции.При фоторобота селекцията на признаците, включени в синтетичния образ, не се прави от художник, а от свидетеля или от обвиняемия по представените снимки на трите основни области на човещката глава -челото и косата, очите и веждите и устните и брадата.
Изграждането на синтетичния образ преминава през четири стадия: показване снимките и отделяне на избраните от свидетеля или обвиняемия; монтиране на снимките на подвижни скали с обща основа, ретуширане на изградения образ от художник според допълнителни данни, дадени от разпитвания; извършване на нови корекции на фоторобота.Идентикитът се основава на принципа на фоторобота, но има значителни предимства и много по-големи възможности за идентифициране на издирваното лице. Това се дължи на по-богатата методика, която се използва. Тръгва се от 40 000 снимки, които отразяват най-характерните черти на човешкото лице. Те са синтезирани в 525 диапозитива, разде лени на 12 подгрупи. За прожектирането на всички диапозитиви са нужни само около 20 минути. Фотофитът се основава на принципа на фоторобота, но използва снимки с високо качество на различни характерни части на главата: 169 типа чела, 81 типа очи, 86 типа уста и др. При тяхното комбиниране могат да се получат над пет милиона синтетични образа.
Компютърният портрет има значителни предимства пред останалите. Програмата, с която се съставя, позволява несравнима многовариантност както на целия образ, така и на отделиите признаци на външния вид на човека. Изготвя се много по-бързо и своевременно може да бъде коригиран, без това да води до забавяне или да създава затруднения в работата.