27. Тактика на изземване. Особености на изземването като самостоятелно следствено действие и като действие при огледа, претърсването и личния обиск.

Изземването се среща в две процесуални форми: като органически съпътстваща огледа, пре търсването и личния обиск процесуална дейност и като самосто ятелно следствено действие. То ва има пряко отражение върху та ктиката на изземването. В първ ия случай то е зависимо от проц есуалната и от тактическата организация на съответното следствено действие, не се планира само стоятелно и няма независима тактическа характеристика. Във втория случай изземването е самост оятелно следствено действие с произтичащите от това тактиче ски особености. При тази хипотеза органите на разследването разполагат с достатъчно данни за местонахождението и за особеностите на предметите или книжата, които имат значение за делото. Затова не е нужно претърсване за откриването им, а изземването е самостоятелно следствено действие по смисъла на чл. 116 от НПК. Нормативна основа е чл. 133 от НПК. По силата на тази разпоредба „всички учреждения, предприятия, обществени организации, длъжностни лица и граждани са длъжни да предадат намиращите се у тях предмети или книжа...", ако бъдат поискани от съда или от органите на предварителното производство. Изземването има голямо значение при разследването на различни видове престъпления.По много дела едни от най-често срещаните обекти на изследване са документи и различни писмени материали.Без тяхното изземване не е възможно нито изследването им, нито изясняването на редица обстоятелства по делото .От иззетите документи и други писмени материали може да се почерпи информация в различни насоки - да се направи проверка на лансираното алиби;да се изясни основателността на възраженията на обвиняемия по определени факти и обстоятелства и т. н.Изземването е неотложно следствено действие,когато се появи опасност от унищожаване, по вреждане или укриване на интересуващите разследването предмети или книжа. Книжата от значение за делото, които подлежат на изземване, могат да се разделят условно на няколко групи: официални и частни документ и свързаните с тях писмени източници; подправените документи; документи, които се отнасят до извършителя на престъплението, особеностите на производствения процес, организацията на работата, формите и съдържанието на контрола и отчетността и съдържанието на превантивно-предупредителната работа. Наред с подправения документ се планира изземването и на вторите екземпляри, независимо къде се намират в момента. За целта се извършва т. нар. групово изземване, за да се осигури едновременно изземване на документите от различни предприятия, учре ждения или организации. Това позволява да се предотврати по вреждането или унищожаването на вторите екземпляри, заместването им с ксероксни копия и т.н. В много случаи не е възможно да се направи цялостно изследване на съмнителния документ без вторите и следващите екземпляри. Подготовката предполага своевременно съставяне на постановлението за изземване; осигуряване на поемни лица, на лицето,у което се намират предметите или книжата, респективно представител на учреждението; създаване на условия за спазване на изискванията по чл. 136 от НПК; своевременно осигуряване на разрешение от прокурора, когато предстои изземването на документи, които съдържат държавна тайна, или изземване на пощенска и телеграфна кореспонденция.Извършването започва с представяне на решението за провеждане на изземване и с предложение от компетентния орган да се посочат интересуващите го предмети или книжа. Изземването е принудително, ако те не бъдат предадени на органите на разследването. Освен предварително набелязаните обекти на изземва не подлежат и всички предмети и книжа, които имат значение за делото, а също и забранените за ползване или извадени от граждански оборот предмети и книжа, ако органите на разследването открият такива.И при изземването е валидна забраната да не се извършват действия, които не се налагат от целта на посочения следствен акт. А когато се разкрият обстоятелства от интимния живот на гражданите, компетентният орган трябва да вземе мерки да не се разгласяват.Иззетите предмети или книжа се предявяват на поемните и на другите присъстващи лица.При извършване на изземването се спазват так ическите изисквания за неочакваност на изземването, за пълнота и за правилна преценка на пове дението на лицето, у което се намират предметите или книжата, с оглед прерастване на изземването в претърсване,ако неговото поведениедава основание да се предполага, че ще бъдат открити и иззети и други предмети или книжа от значение за разследването.Това налага не само св оевременна тактическа преценка, но и задълбочена предварителна подготовка.Изземването на пощенска или телеграфна кореспонденция, както и на документите, съдържащи държавна тайна, се извършва само с разрешение на съда или прокурора. Изземването на кореспонденция, намираща се в учреждения, става в присъствието на поемни лица, избрани между служителите на учреждението.За изземването и за резултатите от него се съставя самостоятелен протокол. В него наред с общите данни се посочва изрично, какви предмети или книжа са иззети, как са опаковани и запечатани и на кои от тях са направени фотоснимки.