26. Претърсване на жилищни помещения и открити местности. Значение за събиране на веществени доказателства и на книжа. Личен обиск. Повторно претърсване.

Претърсването е следствено действие, което се състои в изследване, в повечето случаи принудително, на помещения, местности и лица с цел да се открият и изземат предмети или книжа,които могат да имат значение за делото; материали, фотоснимки и други източници, съдържащи данни, които характеризират личността на извършителя и улесняват неговото залавяне; притежавани без разрешение или извадени от гражданския оборот предмети и книжа - огнестрелно оръжие и боеприпаси, взривоопасни вещества, чужда валута, наркотични вещества и др.; труп или части от труп; живи лица.Претърсването е сложно следствено действие, по време на което намират проявление и двете форми на познание – сетивната и абстрактната. Претърсването има голямо значен ие за разследването на широк кръг престъпления - против държавната, кооперативната и частната собственост, валутни престъпления, убийства и др. То позволява да се възстановят изцяло или частично вреди те от престьплението и съдейства за предотвратяването на други престъпления, когато е заловен извършителят.В зависимост от обекта различаваме четири вида претърсване:на помещения, на местности, на лица и на моторни превозни средства.С оглед на броя на претърсваните обекти то бива единично и претърсване на няколко териториално отдалечени обекта едновременно, а с оглед на фазата на наказателния процес - претърсване в предварителното производство и претърсване в съдебното производство. В зависимост от еднократното или нееднократно използване на това следствено действие в разследванетото бива първоначално и повторно.Според чл. 135, ал. 1 от НПК органите, които вземат решение за и вършване на претърсване и изземване, са съдът и прокурорът. Най-често субект на планиране на претърсване то са органите на разследването.За непосредственото му провеждане се изисква разрешение от прокурора,а в неотложни случаи то може да се извърши и без разрешение, със задължението да бъде уведомен в срок от 24 часа.Групово претърсване се планира, когато има основания да се преполага, че интересуващите разследване то предмети или книжа се намират в няколко териториално отдалечени места.Планирането на претърсването трябва да се запази в тайна.В противен случай ще последва противодействие от заинтересованите лица,което би затруднило или на правило безпредметно извършването му.Според чл. 137, ал. 1 от НПК „претърсването и изземването се извършват през деня, освен ако не търпят отлагане". Претърсването трябва да бъде извършено във време, което осигурява внезапност, благоприятни условия за издирване на интересуващите разследването или книжа и е неудобно за оказване на противодействие от страна на заинтересованите лица. Когато претърсването е неотложно следствено действие, то се провежда по всяко време на денонощието.По време на подготовката се осигуряват необходимите технически средства и материали, като се изхожда от характера на разследваното престьпление и се държи сметка за предметите или книжата, които трябва да бъдат открити и иззети. Това могат да бъдат металотърсачи или трупотърсачи, източници на ултравиолетови лъчи, уреди за установяване съдържанието на тайници и скривалища, осветителни средства, а в отделни случаи и специално обучени кучета. Осигурява се охрана и се вземат мерки за безопасност.Специално внимание се обръща на данните за инфраструктурата на обекта на претърсване и на данните за лицето, което използва помещението или владее мястото. Когато има основания да се очаква, че ще бъде заловен извършителят на престъплението или ще бъдат открити голямо количество предмети или книжа, е нужно транспортно средство.Вторият етап от подготовката се извършва на мястото на претърсването. Освен поставяне на охрана се определят границите, в рамките на които ще се извърши претърсването, особено когато пред стои изследване на голяма местност. Допълват се и се доуточняват версиите и се привличат допълнително поемни лица, когато това е необходимо. Извършването на претърсването е сравнително подробно уредено в НПК. В чл. 137 от НПК законодателят е предвидил две основни изисквания в това отношение: за представяне на решението за претърсване от съответния орган на лицето, което обитава помещението или владее местността, и за отправяне на предложение до това лице да посочи и предаде интересуващите разследването предмети или книжа.Дадено е освен това право на органа, който извършва претърсването да забрани на присъстващите да влизат във връзка с други лица или помежду си, както и да напускат помещението, докато завърши претърсването”. Не е разрешено извършването на действия, които не се налагат от целта на претърсването, но е налице възможност за принудително отваряне на помещения и хранилища „при отказ да бъдат отворени, като се избягват ненужни повреди". Предвидено е и едно етично изискване -да бъдат взети необходимите мерки да не се разгласяват обстоятелства от интимния живот на гражданите, когато са разкрити такива при претьрсването и изземването. Освен на посочените процесуални изисквания непосредственото извършване на претърсването трябва да отговаря и на редица тактически изисквания: внезапност – провеждане на претърсването и неочаквано за заинтересованото лице време, обхват и детайлност; целенасоченост – провеждане на претърсването на основата (и за проверката) на обосновани общи и частни издирвателни версии; пълнота – изследване на всички места и обекти цялостно, на всички естествени и изкуствени скривалища от всички възможни аспекти; разностранност - използване освен метода на наблюдението и на инструменталния метод; правилна последователност на изследването; правилна и своевременна оценка на местността или на поведението на собственика на помещението. В началото на претърсването е необходимо преди всичко да се постави охрана и да се определи последователността на изследването.В едни случаи е це лесъобразно претърсването да започне от най-трудните помещения - избени, тавански и т.н., а в други –от мещенията с по-разностранни функции. Това зависи от конкретната обстановка и от предметите и книжата, които трябва да бъдат издирени и иззети.Заварените лица се настаняват в едно помещение под контрол на органите на разследването.В хода на претърсването се проверяват версиите за укриване на търсените предмети или книжа. За целта се изследват стените, мазилката или тапетите,подът, рамките на картините и др. Обръща се внимание на различието на звука,в оцветяването и монолитността, на „възрастта" на съединителните части и детайли. Особено важно е да се следи поведението на собственика и промяната в настроението му в зависимост от мястото, което се претърсва. Интересуващите разследването предмети или книжа може да бъдат открити под гипсирани части на тялото или върху тялото на собственика, в токове за обувки и в детски играчки, в сапуни и в пасти за зъби, под фаянсовите плочки или във възела на вратовръзка и т.н.Условията за извършването на претърсване на местности са значително по-тежки. Затова от първо степенно значение е да се спазва изискването за пълнота, т.е. изследване на цялата територия с всичките й особености, независимо от трудностите и времето,което е необходимо. За целта местността се разделя на участъци,които се изследват последователно, и за да не се пропусне нещо, изследваната територия се застъпва. В хода на претърсването може да се разровят или разкопаят отделни сектори. Ако има кла денци или други водни площи,те се изследват цялостно, независимо от трудностите. Дейността при претърсването и резултатите от него се закрепват процесуално в съставяния за целта протокол. В него се посочва времето и мястото на претърсването, участвалите лица и др. Подробно се описва всичко, което е намерено, с индивидуалните признаци на откритите предмети или книжа и характерните особености на местонахождението или на скривалището, в което са открити. Предметите или книжата се показват на поемните лица и на лицето, у което се извършва претърсването, а в протокола се записват бележките, които тези лица са направили.Когато намерените предмети или книжа са много на брой, целесъобразно е да се опишат в отделен списък-приложение към протокола.В протокола задължително се посочва дали лицето доброволно е предало търсените предмети или книжа или е оказало противодействие, в какво се е изразявам това противодействие и т. н. Отбелязва се също дали предметите или книжата са оставени за пазене, у кое лице и при какви условия. Препис от протокола се дава на лицето, у което е извършено претърсването.Освен в пр отокола намерените предмети или книжа и местата, където са открити,се фиксират и фото графират. За целта се правят обикн но възлови и детайлни снимки.Повторното претърсва не е самосто следствено действие, но извършването му неви наги е оправдано.Нормално е заинтересованото от изхода му лице да окаже по-сериозно противодействие след първоначалното претърсване, като унищожи или укрие на друго място търсените предмети или книжа.Има основания за повторно претърсване, когато първоначалното претърсване е проведено без достатъчно подготовка и следователят не е разполагал с необходимите сведения за предметите или книжата, които имат значение за делото; когато претърсването не е из вършено задълбочено, тъй като не са били използвани необходимите технически средства; когато претърсването е проведено при неблагоприят ни условия, слаба видимост и др.; когато могат да бъдат открити и иззети нови предмети или книжа и в случаите на обосновано очакване, че извършителят, успокоен от първоначалните резултати,ще върне укритите предмети или книжа на същото място.Повторното претърсване се закрепва в самостоятелен протокол. Личният обиск е принудително следствено действие.Поради това законодателят е предвидил извършването му само с изричното разрешение на прокурора. Изключение е допустимо само в два случая:при задържане и при претърсване на помещения, когато има „достатъчно основания да се счита, че лицата, които присъстват при претърсването са укрили предмети или книжа от значение за делото "Личният обиск се предшества обикнове¬но от внимателна подготовка, почиваща на изчерпателни данни за лич¬ността на претърсвания. В противен случай може да се стигне не само до неоправдан риск, но и до осуетяване на нормалното му провеждане. Из¬вършва се както на територията на местопро изшествието или на мястото, където е задържано лицето (най-често срещаната хипотеза), така и на други подходящи места, ако няма опасност от унищожаване и повреждане на предметите или книжата и има условия за безопасност.Съгласно чл. 138, ал. 2 от НПК „обискът се извършва от лице от същия пол в присъствието на поемни лица от същия пол". На изследване подлежат не само дрехите и тялото на лицето,но и вещите,които носи със себе си. Най-напред се претърсват външните страни на дрехи те и обувките, а след това вътрешните. Старателно се изследва и мястото, където се намира лицето.При наличие на медицински превръзки или гипсирани части на тялото трябва да се осигури участието на съдебноме дицински експерт.Провеждането и резултатите от личния обиск се закрепват в протокол за личен обиск. Към него се прилагат и направените фотоснимки.