25. Оглед на труп и освидетелстване. Особености. Подготовка и тактика на извършване.

Огледът на труп се извършва обикновено заедно с огледа на местопроизшествието.В тези случаи трупът е централният обект на изследване, а резултатите – едни от най-важните. Посоченото едновременно изследване е възможно (и за предпочитане) благод арение на естествената връзка между местопроизшествието, събитието на престьплението и пострадалия.Огледът на труп може да даде отговор на важни въпроси: налице ли е насилствена смърт; кога, с какво и по какъв начин са причинени нараняванията; кои са мотивите за престъплението,като се съди по броя и характера на нараняванията, и др. Макар и ограничена по време поради неотложния характер на огледа, подготовката има голямо значение. Първият въпрос, който трябва да бъде решен, е назначаване на охрана за запазване на признаците на трупа и на територията около него. Осигуряват се поемни лица и задължително съдебно медицински експерт,а когато няма такъв - друг лекар. Огледът на трупа се извършва по възможност на мястото,където той е открит. По време на огледа се спазва установената хронологична последователност на изследване: най-напред се извършва статичният,а след това динамичния оглед.Обикновено огледът започва от мястото около трупа.Така се избягва и най-малката опасност от подреждане и унищожаване на следите и на другите веществени доказателства.В хода на огле да се обръща особено внимание на позата на трупа - по нея може да се съди за състоянието на пос традалия преди настъпването на смъртта, за характера на престъплението и др.; на положението на трупа спрямо останалите обекти на местопроизшествието и на разстоянието между тях; на телесни повреди - по кои части на тялото се намират и как са причинени;на трупните петна; на дрехите и предметите, намиращи се върху и около трупа;на оръжието или оръдието, с което се предполага, че е извърщено престьплението; на мястото под трупа и др.В протокола подробно се описват по метода на словесния портрет външните признаци, а когато пострадалият е с неустановена самоличност, трупът се дактилоскопира.Динамичният стадий на огледа започва непосредствено след статичния независимо от хода на огледа на останалите обекти на местопроизшествието. Динамичният оглед позволява да се изследват всички части на тялото и да се направят изчерпателни изводи още на територията на местопроизшествието. През този стадий много голяма е ролята на съдебномедицинския експерт.
Резултатите от огледа се закрепват в протокола за оглед на местопроизшествието или в отделен протокол, ако огледът на трупа е извършен самостоятелно. Положението и признаците на трупа се фиксират и фотографски, за предпочитане с цветни снимки и графически. Без посоченото комплексно фиксиране статичният стадии на огледа не би завършил пълноценно и не би изпълнил ролята си. Измерва се разстоянието от трупа до два неподвижни обекта. Изискването за детайлно фиксиране на хода и на резултатите от огледа е общо изискване за всички случаи на оглед на труп. Спазването му позволява по-кьсно да се използват протоколът за оглед и фотоснимките при разрешаването на разли чни задачи в хода на разследването.Ексхумацията (изравянето на трупа с цел да бъде изследван) се извършва на основание чл. 131, ал. 3 от НПК по нарежда не на съда или прокурора, когато: първото изследване (аутопсията)е непълно и поражда съмнения за необективност на изводите; аутопсията е извършена от лекар, който няма необходимата професионална квалификация; починалото лице е погребано без аутопсия и след погребението възникне съмнение за насилствена смърт. Задължително присъстват съдебномедицински експерт и поемни лица. Осигуряват се до когато е възможно, близки на погребания и лица за помоно-техническо съдействие. В съставения протокол се описват подробно основните моменти от ексхумацията и особеностите на трупа, резултатите от огледа по повторното заравяне на трупа и присъствалите лица.Правят се ориентиращи, обзорни, възлови и детайлни снимки на гроба преди и след изваждането на трупа и след повторното заравяне на гроба; на трупа и на установените характерни признаци. По време на ексхумацията се изземват кости и меки тъкани за лабораторно изследване. Огледът на изровения труп се извършва детайлно и се фиксира подробно, като повторното извършване на ексхумация е проблематично, а с минаване на времето може да се окаже и безпредметно. Освидетелстването има значение в няколко насоки-установяване на връзката на освидетелстваното лице (пострадалия, заподозрения, обвиняемия или свидетеля) с територията на местопроизшествието и с разследваното престъпление; за откриване на признаци за идентифициране на лицето; за откриване на следи и наранявания и някои особени белези от значение за делото и др. Обикновено резултатите от освидетелстването имат връзка с предмета на доказването и поради това дават пряко отражение върху по-нататъшния ход на разследването.Подготовката включва решаването на няколко въпроса: предотвратяването на умишленото унищожаване на следите-веществени доказателства от подлежащото на освидетелстване лице; осигуряване на поемни лица в съответствие на изискванията на чл. 132, ал. 2 от НПК и на лекар; изграждане на следствени версии; определяне на задачите на освидетелстването;има ли кръв, сперма и други следи-веществени доказателства, върху тялото на освидетелствания; съществуват ли някои особени белези върху тялото и лицето – татуиров ки, следи от хирургическа намеса и т.н.; има ли наранявания и как са причинени и други.Извър шването е свързано със спазването на няколко тактически изисквания:-за неотложно провеждане на освидетелстването непосредствено след задържането и личния обиск, когато са го предхождали, или след възникналото основание за освидетелстване;-за пряка връзка със задачите на разследването. -за използване на общоустановените методи, включително клинико-амбулаторни изследвания от лекаря;-за нееднократно изследване, когато това е необходимо.При освидетелстването тялото се изследва последователно или целенасочено, като се имат предвид от конкретните задачи. В повечето случаи е тактически целесъобразно освидетелстването да започне от онези части на тялото, върху които се нам ират най-неустойчивите признаци и има опасност да бъдат повредени и унищожени. Това са ръцете, лицето и косата.Необходимо е да се предвиди задължително участие на медицински експерт при освидетелстването и само по изключение-на друг лекар. Няма достатъчно основания изискването длъжностното лице да е от същия пол, когато се налага освидетелстваният да бъде съблечен.Следва да се избегне възможността за извършване на освидетелстването само от лекар. По време на освидетелстването се проверяват и следствените версии, а откритите следи, наранявания или особени белези се свързват със стоящите за решаване пред разследването задачи.За хода и резултатите от освидетелстването се съставя протокол съгласно изискванията на чл. 101 от НПК. В него се описват изчерпателно отритите следи от кръв, мозъчно вещество и др.,различните наранявания и особени белези върху тялото. Задължително се посочва кои лица и в какво качество са присъствали. Извършва се и фото-,а когато има възможност и кино- или видеофиксация. Направените снимки обикновено въз лови и детайлни, се прилагат към протокола. Повторен оглед на местопроизшествието се извършва сравнително рядко. Основната причина е, че има значително по-ограничени възможности от първоначалния. Затова в отделни случаи е безпредметен. Под съвкупното въздействие на много фактори - неблагоприятното влияние на атмоферните условия; нарушаването на оригиналната обстановка на местопроизшествието; измененията от първоначалния оглед или от заинтересовани лица и др., изгледите да бъдат решени някои задачи са малко. Унищожени са или са повредени и неоткритите следи и другите веществени доказателства. Но той е безусловно необходим, когато по една или друга причина провеждащият разследването следовател не е извършил първоначалния оглед.Основанията за планиране на повторния оглед са по-различни.Едно от тях е непълноценното извършване на първоначалния поради слаба видимост, дъжд или снеговалеж,много висока или много ниска температура, голяма влажност на въздуха и др.Не е достатъчно да се констатира, че огледът е необходим. Трябва да се види и дали е възможен в дадения стадий на развитие на процеса. Повторен оглед може да се планира и когато след преценка на събраните доказателства и веществени доказат елствени средства (фото- и кино снимки и др.) се установи,че не са проверени задълбочено някои версии,а също и ако не са правилно определени границите на местопроизшествието и поради това не са изследвани някои участъци. Следователно основание за планиране на повторен оглед е и наличието на нови версии, чиято проверка е невъзможна без изследване на местопроизшествието. Задачите на повторния оглед обхващат обикновено две групи въпроси: установяване на нови факти и обстоятелства, пропуснати поради неблагоприятни условия или когато не е било възможно да бъдат открити, и проверка на събраните по време на първоначалния оглед и останалите следствени действия доказателства по делото.Статичният оглед дава възможност да се проверят новопостроени следствени версии; да се проверят повторно някои от версиите за причините на престъплението и условията, които са благоприятствали извършването му на основата на реконструираната обстановка по протокола за оглед, фотоснимките ругите доказателства;повторно да се фиксират фотографски някои обекти; да се открият нови следи върху неизследвани участъци на местопроизшествието и др. Динами чният стадий понякога има дори по-разностранно значение – може да се открият такива следи и веществени доказателства, които поради обективни и субективни причини не са намерени при пър воначалния оглед.Резултатите от повторния оглед се отразяват в самостоятелен протокол.Към него се прилагат и допълнително направените снимки, скици, схеми и планове.