24. Участници в наказателния процес извън субектите на процеса. Свидетели, защита на свидетелите.

1. Свидетели

Лица в особено близки отношения се различава от лица във фактическо съжителство. Двете определения не съвпадат задължително.
Защитата става по тяхно искане/ съгласие. Приема се от органа на досъдебното производство/ съда. Когато опасността отпадне / делото приключи, защитните мерки се снемат. Защитата на свидетелите ( в наказателния процес) е уредена в два режима( по НПК и по Закон за защита на лицата, свързани с наказателното производство):
1.1. Първи ред - по НПК
А) Първа мярка, която се използва-
- Запазване в тайна самоличността (само спрямо свидетеля) – за тази цел в протоколите се обозначава с идентификационен код, не се разпитва в съдебна зала, не подписва протоколи. Въпросите / отговорите от такъв свидетел се предоставят единствено в писмена форма. Спрямо него не се извършват следствените действия- “Очна ставка” както и “Кръстосан разпит”( едновременно се задават въпроси и от защитата, и от обвинението).
Обвинения както и присъди никога не се постановяват на базата само на показания на “анонимен свидетел”.
Заседанията се провеждат при закрити врати (без публика) ако ще участва такъв свидетел.
Б) Втора мярка-
Охрана – лична / физическа – осигурява се от МВР. Субект на охрана- по отношение на свидетеля- съпруг, роднини, всички, които са в близки отношения.
1.2. втори ред - по Закона за защита на лицата, свързани с наказателното производство.