22. Следствени и съдебни версии. Видове версии в наказателното производство.

Версията може да се определи като основано на данните и опита предложение за разследв аното престъпление и свързани те с него обстоятелства с цел да се изяснят неизвестните факти и обстоятелства и да се съберат не обходимите доказателствени материали по делото, респективно като един от основните познавателни методи при разследването. Версиите се изграждат на основата на четири вида източници: данните, съдържащи се в събраните с помощта на процесуалните способи материали; данните, съдържащи се в извънпроцесуалните източници практиката и интуицията.Към процесионалните източници се отнасят следите и другите веществени доказателства; показанията на свидетелите и обясненията на обвиняемия;резултатите от разпознаването и от следствения експериме нт; експертното заключение; резултатите от огледа, претърсването и изземването.Към групата на извънпроцесуалните източници се отнасят данните от материалите на оперативноиздирвателните органи; съобщенията на обществеността; сведенията от средствата за масова информация и др. Основен източник са данните от материалите по делото, особено достоверните данни, макар че из точник на версии могат да бъдат нуждаещите се от проверка данни.Към третата група източници се отнася практиката. Опитът от практиката се използва главно за изграждане на т. нар. типични (типови) версии.В този случай се прилага методът на аналогията.В широк план (като утвърден положителен опит в разследването и като опит на следователя и съда) практиката е много важен източник за изграждане на версиите.Последната група източници на версии е интуицията.Интуицията не е гола представа,а мотивирано от знанията,опита и спонтанната творческа способност на следователя предположение за някакъв факт или група факти, свързани с разследваното престъ пление, което се включва за проверка като версия. Интуицията винаги почива и „отчита" данните по делото и никога не идва на празно място.Версиите се изграждат с помощта на три основни метода - интуицията, дедукцията и аналогията - и на способите на логическото мислене – анализа и синтеза. Аналогията се използва за изграждане на т. нар. типични версии. Те са необходими за началото на разследването, когато още няма достатъчно източници за пълноценно прилагане иа индукцията и дедукцията.Построяването на версиите („технологията") преминава през три етапа: отделяне на фактите, които имат вероятностно отношение към изследваното (изясняваното) обстоятелство; отдел яне на фактите, които се намират в причинно-следствена връзка с изследвано обстоятелство; из граждане на умозаключение, т.е. на вероятно обяснение на изследваното обстоятелство. При изграждането на версиите се спазват тактическите изисквания за обоснованост, надеждност, конк ретност,реалност, за съгласуваност помежду им и за вътрешна непротиворечивост. Изискването за обоснованост предполага изграждане на версията на базата на достатъчно и разностранни по характер данни по делото и фактическа и логическа връзка и зависимост между тях.Според изискването за надеждност трябва да съществуват реални възможности за превръщане на вероятното обяснение в достоверно. Изискването за конкретност означава свързване на версиите със задачите на разследването по конкретното дело. Изискването за реалност се изразява в съобразяване на версиите с обективните възможности за проверката им при съответните условия. Версията е изградена правилно, когато са спазени всичките изисквания, като най-голямо значение има изискването за обоснованост на версиите.Версиите се проверяват в процеса на разследването по време на отделните следствени действия. Само тогава резултатите от проверката имат доказателствено значение по делото.В зав исимост от обхвата и връзката им с предмета на доказването версиите биват общи и частни. Това деление има принципно значение за организацията на разследването. Смята се, че общите версии, изграждани най-често в началото на разследването, се отнасят до цялото дело и дават пред положително обяснение на цялото престъпление.Частните версии се отнасят до отделните доказ ателствени факти. Те са значително повече от общите, като изменението им води до изменение на общите. Частните версии имат самостоятелно значение и независимо място при организацията на разследването.В зависимост от етапа на предварителното разследване версиите биват първоначални и последващи. Първоначалните следствени версии обикновено почиват на по-малко източници. Поради това и грешките при изграждането им са повече.Последващите следствени версии се изграждат при значител но по-благоприятни условия и почиват на повече и по достоверни източници.В зависимост от фазата на наказателния процес версиите биват следствени и съдебни, а с оглед на задачите, за решаването, на които са изградени - експертни, оперативно издирвателни и версии за събиране и проверка на доказателствата по делото.В зависимост от субекта те биват версии на следователя, на прокурора, на съдията и на експерта. Изградените от прокурора и съда версии при връщане на делото за допълнително разследване са задължителни.В зависимост от източниците, върху които почиват, версиите биват типични и обикновени. Типичните версии позволяват да се направи предположително обяснение на обстоятелствата, за които няма данни по делото. Това има голямо значение в началото на разследването. Те почиват на закономерностите, установени при обобщаване на положителния опит от разследването.В зависимост от обстоятелствата, за изясняване на които се изграждат, версии те биват версии, за обекти и обективната страна и версии за субекта и субективната страна на деян ието. Обикновено най-много версии се изграждат за обективната страна на деянието, тъй като неи зяснените факти и обстоятелства в това отношение са най-много. Изграждането на проверката на съдебните версии става в обстановка на цялостно разгръщане на основните начала на наказателния процес, широко участие на обстоятелствеността и активно съдействие на другите участници в наказателното производство;те почиват на по-богати и по-разнообразни по характер изто чници,отколкото тези при следствените версии;изграждането и проверката им протича в несравнимо по-кратко време и при по-голяма интензивност по разследването;налице е т. нар. колективност и публичност при изграждането и проверката на версиите и оттук- основаването на версиите на повече идеи и аргументи;по-ограничени, отколкото в предварителното производство са възможностите за използване на сетивната форма на познание и др.Между версиите в предварителното и версиите в съдебното производство трябва да съществува приемственост. За това има обективна основа - единният наказателен процес.Така може да се постигне по-пълноценно индивидуализиране на версиите и по-изчерпателна проверка,да се съобразят по-добре качествено новите предпоставки - постъпващите в съдебното следствие доказателствени материали по делото. Има условие да се даде правилен отговор и на въпроса, трябва ли да се проверяват отпадналите версии.В съдебното производство версиите са пряко свързани с ясно очертаните през тази фаза функции по обвинението и защитата. Затова те могат да бъдат обединени в две основни грпи: обвинителни и оправдателни версии.