19. Експертиза за установяване на добавки в документи. Експертиза за установяване на преправки на документи.

С внасянето на добавки (дописване по установения ред на отделни изречения,думи,части от думи или цифри) се променя съдържанието на документа в интерес на автора на подправката.В зависимост от характера на документа - официален или частен, престъплението е по чл. 308 или по чл. 309 от НК.Задачите на експертизата се отнасят до установяване: 1) има ли добавка в документа; 2) кой е автор на добавката, респективно на коя пишеща машина е направена; 3) дали добавеният и основният текст са написани от едно и също лице или на една и съща машина; 4) дали основният и добавеният те кст са написани приблизително по едно и също време. Ключово значение има първата задача – установяване наличието или липсата на добавка. Затова тя се решава най-напред по време на изсл едването. Голямо значение има и идентификационната задача - установяване автора на добавк ата.Задачите на експертизата изискват комплексно изследване. По време на подготовката се оси гуряват както необходимите технически средства, така и достатъчно образци на добавката и във връзка с решаване на идентификационната задача Нужно е също да се пишещите средства и материалите, за които има данни, че са използвани при написването на основния и на добавения текст. Голямо значение имат вторите екземпляри или ксероксните копия на документа, направени непосредствено след издаването му. Изпращат се и други материали, свързани с експертизата. При извършване на експертизата се използват следните методи:визуално и микроскопско изследване с малко увеличение; изследване в ултравиолетови лъчи; цветоотделителна фотография; фотографиране в ултравиолетови и инфрачервени лъчи, а в някои случаи и в мекирентгенови лъчи; хартиена и тънкослойна хроматография; сравнително изследване с другите екземпляри на документа. При решаване на първата задача - установяване факта на добавката, се вземат под внимание от три групи признаци: топографически, почеркови или признаци на пишещата машина и признаци на писмената реч.Топографическите признаци имат основно значение.Поради това те са достатъчни за мотивиране на категоричен извод, освен ако добавката е била замислена предварително при съставянето на документа. По време на изследването в тези случаи могат да се открият характерни топографически признаци: нарушаване на общата топографическа конфигурация на текста; нарушаване на привичния интервал между редовете;намаляване размера на свободното поле вляво и вдясно; изкривяване на редовете; намаляване интервала между думите, различия в интензивност оцветяването и др. Почерковите признаци, респективно признаците на машинописния текст, имат значение не само когато добавката е написана от друго лице или с друга пишеща машина, а и когато това е направено от същото лице или машина. Поради различието във времето, а често и в пишещия прибор или лентата на пишещата машина допълнително написаният текст обикновено съдържа достатъчно признаци за установяване на добавката.С преправките, както и с добавките се цели да се измени съдържанието на документа в желаната от автора насока. Обикновено обект на преправки са „най-удобните" букви и цифри. Това трябва да се има предвид при определяне на изследването.Най-подходящи за преправка са цифрите 1 - на 4 или на 7, цифрата 0 - на 9 или на 6, цифрата 3 - на 8 и на 5, буквата о-на а или д и др. За разлика от цифрите буквите и буквените елементи не са в същата степен удобни за преправяне. Сериозна бариера тук е смисловото съдържание. Поради това се преправят повече едносрични думи, предлози и съюзи и се добавят отделни думи или части от думи и избягване на получилото се логи ческо и смислово противоречие. Следователно преправките на буквеното писмо са подчинени на други закономерности, различни от преправките на цифровото писмо, което е идеографско (симво лично), и затова понякога е достатъчно преправянето само на една цифра.В зависимост от характера на документа - официален или частен, престьплението е по чл. 308 или по чл. 309 от НК.Основание за назначаване на експертиза е видимата или предполагаемата преправка, логическото несъответствие в текста,както и различието между съдържанието на оригиналния документ и на копиятаЕкспертизата може да бъде извършена в системата на първоначалните следствени действия като еднолична и еднородна експертиза.Обект на експертиза та е частта от текста или цифровото писмо, в което има преправки. Но изследването на непосредствения обект винаги се предшества от изследване на целия текст.Задачите, които се решават, са четири: 1) извършена ли е преправка и какво е било съдържан ието на преправения текст; 2) дали автор на преправката е конкретно определено лице; 3) от едно и също лице ли са написани преправеният и останалият ръкописен текст; 4)дали първоначалният и преправеният текст са написани по едно и също време.Ключово значение има решаването на първата задача – установяване наличието или липса та на преправка. При отрицателен отговор другите задачи отпадат или се извършва само почеркова експертиза.В подготовката се включва осигуряване на обра зци от предполагаемия автор на преправката и от лицето, което е написало ръкописния текст или
цифровото писмо, както и съответните пишещи средства, когато това е възможно. Значението на сравнителния материал не бива да се подценява,независимо че преправката може да бъде установена и без него. Необходимо е да се осигурят също всички материали по делото, от които могат да се почерпят данни за нуждите на експертизата.При извършване на експертизата се използват различни методи: микроскопски; изследване в ултравиолетови и инфрачервени лъчи;цветоотделителна фотография; сравнително изследване на отделните екземпляри на документа .Основната задача е установяване факта на преправката.Тя се решава с помощта на три вида признаци: почеркови;признаци, които отразяват различията на използваното пишещо средство и интензивността на оцветяването; топографически признаци.Почерковите признаци имат значение независимо дали преправката е извършена от лицето,написало основния текст, или от друго лице. Различията в условията и в психологическата нагласа обикновено обуславят и различията в признаците. Голямо значение имат и признаците, появили се в р-зултат на използуването на различни пишещи средства. Несъвпаденията с основния текст са неизбежни и поради изменените условия .Топографическите признаци не се проявяват винаги, а само ако преправката е нарушила привичното разстояние и обичайното разположение на буквите и цифрите в документа. За да се маскира преправката, понякога се повтарят съседни букви и цифри. Така се появяват нови признаци – надебеляване на щрихите, различие в интензивността на оцветяването и др. Именно те най-напред ориентират за мястото на преправката.