18. Експертиза за установяване на заличаване по механичен и химичен начин за документи и за разчитане на заличения текст. Експертиза за разчитане на залети, зацапани или зачеркнати текстове на документи.

Експертизите за техническо изследване на документи (установяване подправки в документи), към групата на който е разглежданата експертиза,се отличават с някои особености в сравнение с другите експертизи на документи, а именно:
-почиват на добре разработена методика на изследване, която дава възможност за обективна проверка на направените изводи;
-използват едновременно и независимо едни от други качествени и количествени методи;
-използват различни технически средства,значително увеличаващи възможностите за сетивната форма на познание;
-позволяват да се извършват експертни експерименти преди непосредственото изследване на документа.
Затова в повечето случаи резултатите от изследването са обективни,а изводите-категорични. При извършване на посочените експертизи се държи сметка за т.нар. защита на документите от подправки. Тя бива видима (активна) и скрита (пасивна). Видимата се изразява във въвеждане на знаци в субстанцията на хартията,а за някои документи и в използване на херметични предпазни калъфи. Скритата (пасивната) защита се осигурява от качеството на хартията и на другите материали (мастило, химикал и др.), както и от структурата и начина на съставянето на документа.Заличаването по механичен начин се извършва с предназначени и непредназначени за целта средства — гуми, ножчета,игли и т.н.,а заличаването по химичен начин - с различни видове реактиви, които отстраняват или обезцветяват съществуващия текст – киселини, основи, окислители и разтворители.Обект на експертиза са хартията в сектора на заличаването и оставените върху нея частици от използваното за целта средство; незаличените напълно щрихи от ръкописния или машинописния текст и съседно то,физически и логически свързано със заличения текст съдържание на документа. С оглед на това правилно е да се изследва целият документ.Задачите на експертизата са две: 1) да установи има ли заличаване по механичен или по химичен начин, границите на това заличаване и използваните за целта способи и средства; 2) да установи съдържанието на заличения текст. Експертизата се извършва с помощта на няколко метода: луминесцентен анализ във видимата и инфрачервената зона на спектъра; микроскопски методи; фотографски (фотографиране в отразени инфрачервени лъчи); изследване на „просвет"; цветоотделителна фотография; отпушване с йодни пари.Заличаването по механичен начин се установява по следните по-важни признаци:
-изтъняване или пробиване на хартията (документът се изследва срещу естествен или изкуствен източник на светлина);
-разместване (разрошване) на хартиените влакна (това се установява с помощта на стереоскопичен микроскоп или с лупа под странично осветление);
-повреждане гланца на хартията;
-повреждане на печатните линии и другите печатни знаци;
-разливане на мастило или химикал, ако на мястото на заличения текст е написан друг, и др.
За заличаване по химичен начин се съди по:
-изменението на цвета на хартията на мястото на въздействието;
-нарушаване на целостта на печатните линии и на водните защитни знаци;
-повреждане на съседния текст;
-разливането на мастило, когато на заличеното място е написан друг текст, и др. Благодарение на посочените признаци решаването на първата задача -установяване факта на заличаването, не създава затруднения. Друго е положението с втората задача - разчитане на заличения текст. Решаването й зависи от много фактори – степента на заличаване; използваните за целта способи и средства; качеството на хартията и химикала или мастолото и други. Заличеният текст може да бъде разчетен с помощта на три метода: установяване на фактическата и логическата връзка и по следователност между заличения и незаличения текст; установяване съдържанието на негативния образ на заличения текст върху обратната страна на документа.Фотографско изследване в инфрачервени лъчи или в меки рентгенови лъчи-при заличаване по механичен начин, и в ултравиолетови лъчи –при заличаване по химичен начин. Чрез заливане, зацапване или зачертаване на текста се цели да бъде премахната нежеланата част от съдържанието му. Обект на експертиза е целият текст на документа - през първата фаза на изследването, и залетият, зацапаният или зачеркнатият - през втората. Правило е запазването на обекта за повторна експертиза. Задачите на експертизата са: 1) разчитане съдържанието на за летия, зацапания или зачеркнатия текст (основна задача); 2) установяване дали не е извърнеено заличаване по механичен или химичен начин, преправка или добавка; 3) установяване автора на разчетения текс т.За провеждане на експертните експерименти, които са неизбежни, се осигуряват сходни обра зци.Изпращат се и всички материали по делото, които съдържат информация за съдържанието на повредения текст, за използваните методи и средства и др.По време на подготовката се изграждат експертни версии за причините и начина на подправка, за използваните за целта средства и др.Основно място обаче заема изборът на методите и средствата за изследване и подготовката на експертните експерименти.Експертизата се извършва с помощта на пет метода цветоотделителна фотография; фотографиране в условията на инфрачервена луминесценция; фотографиране на „просвет", при косопадаща светлина и чрез използване на абсорбционни и интерферентни филтри; микроскопско изследване; контакто-дифузно копиране.При извършването на експертизата трябва да се спазва изискването за използване на недеструктивни методи и средства, за да се запази възможно стта за допълнителна, повторна или комплексна експертиза. Подходящи за целта методи са: фо тографско изследване; изследване в инфрачервени лъчи, изследване на релефното изображение на гърба на документа; микроскопско изследване; цветоотделителна фотография. Втората група методи – деструктивните, се използват само в краен случай, когато са изчерпани другите възможности. Деструктивни методи са физическите и особено химическите - „влажно" и „сухо" копиране, разтваряне (измиване) на багрилото с разтворители, които не засягат текста на документа, и др.